Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام



Volume 25, Number 2 (2017-7)


The Average Review Score of Anxiety in Iran: Systematic Review and Meta-Analysis
بررسی میانگین نمره اضطراب در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثر لاکتو باسیلوس کازئی بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک در طول مدت زمان ماندگاری آن
بررسی اثر لاکتو باسیلوس کازئی بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک در طول مدت زمان ماندگاری آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Prevalence of Plasminogen Activator Inhibitor-1 Gene Polymorphism in Patients with Thyroid Tumors from North West of Iran
بررسی شیوع پلی مورفیسم ژن مهار کننده فعال کننده پلاسمینوژن-1 در بیماران مبتلا به تومور های تیروئیدی از شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Troponin and Creatinine Kinase Changes Associated with Heart and Brain Pathological Lesions Due to Experimental Toxicity of Nerium oleander in Wistar Rat
بررسی تغییرات آنزیم های تروپونین و کراتینین کیناز همراه با ضایعات پاتولوژیک بافت های قلب و مغز در مسمومیت تجربی با گیاه خر زهره (Neirum oleander) در موش صحرایی ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing an Integrated Method For Ranking the Townships of Ilam Province in Terms of Health Care Services Enjoyment
ارائه روش تلفیقی جهت رتبه ‌بندی شهرستان‌ های استان ایلام در زمینه برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Efficiency of Proxone Method as Advanced Oxidation Process to Remove 4-Chlorophenol from Aqueous Solution
بررسی کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته به روش پروکسن به ‌منظور حذف ۴ – کلرو فنل از محیط ‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Causes, Variety and Factors Associated with Patients' Dispatch via Medical Emergencies Centres of Ilam Province
بررسی علل، تنوع و عوامل مرتبط با اعزام بیماران اورژانسی توسط پایگاه های فوریت های پزشکی استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dietary Magnesium Intake on Serum Levels of C-reactive Protein and Lipid Profile in Patients with Type II Diabetes
اثر مصرف منیزیوم خوراکی بر مقدار پروتئین واکنشی C و پروفایل لیپیدی خون در مبتلایان به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effects of Simvastatin against Doxorubicin-Induced Changes in Mice Testicular Tissue
اثرات محافظتی سیمواستاتین در برابر تغییرات ناشی از دوکسوروبیسین در بافت بیضه موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Green Synthesized of Silver Nanoparticles Using Artemisia tschernieviana Extract and Evaluation of Cytotoxicity Effects on Human Colon Cancer (HT29) and Normal (HEK293) Cell Lines
سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه دِرمنه ) Artemisia tschernieviana (و بررسی سمیت سلولی آن روی رده های سلولی سرطانی کولون (HT29) و نرمال (HEK293)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Multidrug Resistant Klebsiells Pnemoniae in Urinary Tract Infections in Rasht
فراوانی کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتا لاکتاماز وسیع الطیف و مقاوم به چند دارو در عفونت های ادراری در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Scientometrics Study of Proteomics Documents in Asian Countries on Web of Science during 2014
مطالعه علم سنجی تولیدات علمی حوزه پروتئومیکس در کشورهای آسیایی در پایگاه اطلاعاتی Web of Science از ابتدا تا سال 2014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effectiveness of Medication Plus Neurofeedback on Decrement of Severity of Epileptic Symptoms in Two Patients with Refractory Left Temporal Lobe Epilepsy in Isfahan
ارزیابی ترکیب دارو درمانی و نورو فیدبک برکاهش شدت علائم صرع در دو بیمار مبتلا به صرع لوب گیجگاهی چپ و مقاوم به درمان شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between LDL Particles and Their Surface Charge in Patients with Coronary Artery Disease
بررسی ارتباط بین اندازه ذرات LDL با بار الکتریکی سطح آن‌ها در بیماران شریان کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Plyometric Training on Performance and the Feed-forward Activation of Calf Muscles in Active Females with Functional Ankle Instability in Single Leg Drop Landing
تأثیر تمرینات پلایومتریک بر عملکرد و میزان فعالیت فیدفورواردی عضلات ساق پای زنان فعال مبتلا به بی ثباتی عمکردی مچ پا در فرود تک پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Health Belief Model Constructs to Prevent Cardiovascular Diseases among Teachers of Boys high Schools in Dehloran City
تعیین سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی(HBM) در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در معلمان دبیرستان های پسرانه شهر دهلران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of SHV and SHV-1 Type of Extended-Spectrum-Betalactamase Genes in Escherichia coli Strains Isolated from Urine Samples of Patients Referring to Health Centers of Sanandaj
بررسی فراوانی ژن ‌های بتالاکتاماز وسیع الطیف نوع SHV و SHV-1 در سویه‌ های اشرشیا‌کلی جدا شده از نمونه ادراری بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dialectical Behavior Therapy Group on the Perception of the Disease and Quality of Life of Patients with Irritable Bowel Syndrome
اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کیفیت زندگی و ادراک بیماری بیماران سندرم روده تحریک‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ergonomic assessment of exposure to risk factors that cause musculoskeletal disorders in Office workers by using ROSA
ارزیابی ارگونومیک مواجهه با ریسک فاکتورهای ایجاد کننده اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش ROSA در بین کارکنان اداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Mental Health and Life Quality in Cancer Patients in Ilam Province in 1393
ارتباط سلامت روانی وکیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان استان ایلام در سال1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles