Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 25, Number 6 (2018-3)


Investigating the Anti-Angiogenesis Effects of Zinc oxide Nanoparticles (ZnO) Synthesized from Aspergillus fungus using Green Method
بررسی اثرات ضدرگ زایی نانو ذره اکسید روی(ZnO) سنتز شده از قارچ آسپرژیلوس به روش سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Acceptance & Commitment Therapy (ACT) on Generalized Anxiety Disorder in Children with Type 1 Diabetes
اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر اختلال اضطراب فراگیر کودکان مبتلا به دیابت نوع یک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Rights Obligations and Commitments Related to Patent Pharmaceutical Innovations According to the TRIPS Agreement: Conflict or Interact, Interests of Individuals and Governments
الزامات حقوق بشری و تعهدات ناشی از حق ثبت ابداعات دارویی بر اساس موافقت‌نامه تریپس: تعارض یا تعامل منافع افراد و دولت‌ها؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Psychometric Properties of the Adult Separation Anxiety Questionnaire among Students of University
ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب جدایی بزرگسالی در بین دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Assessment Using William Fine Method at Ilam Gas Refinery in 2012
ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین در پالایشگاه گاز ایلام در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An evaluation of Neospora caninum Tachyzoites Cultivation in Attachment (Vero) and Suspension (Mouse macrophage) Cell Lines
ارزیابی کشت تاکی زوئیت های Neospora caninumدر سل لاین های چسبنده(Vero) و معلق(ماکروفاژ موش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evatuation of Drug susceptibility of Aspergillus species Isolated from ICU of Hospitals in Invitro
ارزیابی حساسیت دارویی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از بخش ICU بیمارستان در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Influential Factors of Children Ever Born of Migrant Women to Tehran
بررسی عوامل مرتبط با تعداد فرزندان در زنان مهاجر به شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Neonatal Exposure of Tamoxifen and Zearalenone on Mammary Gland structure in Female Mouse
بررسی اثرات تجویز نوزادی تاموکسیفن و زیرالنون بر ساختار غدد پستانی موش سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Classes of Integrons in Salmonella infantis Isolated from Clinical Samples and their Antibiotic Resistance Profile
بررسی کلاس های مختلف اینتگرون‌ در سالمونلا اینفنتیس جدا شده از نمونه‌های بالینی و الگوی مقاومتی آن ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factor Structure, Validity, and Reliability of the Checklist of Risk Behaviours for Youth (CORBY)
ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس رفتارهای پر خطر در نوجوانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a NASM-Based Training Protocol on Upper Cross Syndrome in Paraplegia Spinalcord Injury Patients
اثر یک پروتکل تمرینی مبتنی بر اصول NASM(آکادمی ملی طب ورزش آمریکا) بر سندرم متقاطع فوقانی آسیب دیدگان نخاعی پاراپلژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Cichorium IntybusL and Matricaria chamomilla L. Hydroalcoholic Extract Effect Composition with one of them Nystatin on the Isolated Candida albicans from Vaginal Infection under Invitro Conditions
مقایسه اثر غلظت های عصاره هیدروالکلی گیاه کاسنی(.Cichorium intybusL) و بابونه (Matricaria chamomilla L.) به تنهایی و ترکیب با نیستاتین بر رشد قارچ کاندیداآلبیکنس جداشده از عفونت واژینیت در شرایط invitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Verification of Activity Accumulation Location Effect in Patients Treated with I-131 Radio Pharmacy on the Evaluated Exposure at Different Distances from Patient using NCAT Phantom
بررسی تاثیر محل تجمع اکتیویته در بیماران درمان شده با رادیوداروی ید-131بر اکسپوژر محاسبه شده در فواصل مختلف از بیمار با استفاده از فانتوم NCAT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urinary Incontinence and its Predisposing Factors in Reproductive Age Women
بی اختیاری ادرار و عوامل موثر بر آن در زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Nano Zinc Oxide on Ileum Tissue of Male NMRI Mice
بررسی اثر نانو اکسید روی بر بافت ایلئوم موش نر نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Basnef Model Training Intervention in increasing the duration of Using the Hearing Protection Device by Workers
بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل بزنف(BASNEF MODEL) در افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Determination of Validity and Reliability of the Questionnaire Increasing the Duration of using the Hearing Protection Device by Workers based on BASNEF Model
طراحی و تعیین روایی و پایایی پرسش نامه«افزایش مدت زمان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی بر اساس مدل بزنف(BASNEF MODEL)»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Progressive Muscle Relaxation Training on Infants outcome in High Risk Pregnant Women
بررسی تاثیر آموزش تن آرامی پیش رونده عضلانی به زنان باردار گروه پرخطر، بر پیامد نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mindfulness Efficacy on the Perception of the Disease and the Quality of Life of Patients with Irritable Bowel Syndrome
اثر بخشی درمان ذهن آگاهی بر ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles