Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 20, Number 4 (2013-2)


Review of Enterotoxigenic Escherichia coli bacteria vaccines
مروری بر واکسن های مهندسی ژنتیک شده باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend Analysis of Breast Cancer Mortality in Iranian women
روند مرگ و میر سرطان پستان درمیان زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend analysis of Pancreatic Cancer Mortality in Iran
بررسی روند مرگ و میر حاصل از سرطان پانکراس در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Phenols in Improvement of β-carotene as Anti-Cancer Agent Assisted by its UV Absorbing Quality
بررسی نقش فنول ها بر بهبود خصلت ضد سرطان بتاکارتن به کمک افزایش جذب اشعه فرابنفش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Synergistic Effect of TiO2 Nanoparticles and Gamma Rays on Human Breast Cancer Cell Line
بررسی اثر هم ‌زمان نانو ذرات تیتانا و پرتوهای گاما بر رده سلولی سرطانی سینه انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Types of Missing in Longitudinal Data and the Likelihood-base Methods Applied in their Analysis
انواع گمشدگی در مطالعات طولی و روش ‌های مبنی بر درستنمایی برای تحلیل آن ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Separation and Application of DNA Aptamer for Detection of Morphine
جدا سازی و استفاده از DNA آپتامرها در تشخیص و شناسائی مورفین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Polymorphisms in Relation to Schizophrenia Susceptibility
آنالیز پلی مورفیسم در ارتباط با بروز بیماری اسکیزوفرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proteomic Study of Cervical Cancer
خوشه بندی بیانی پروتئین های سرطان دهانه رحم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isoelectric Focusing Optimization of Female Mouse Brain Protein Extract
بهینه سازی ایزوالکتریک فوکوسینگ(بعد اول) عصاره پروتئینی مغز موش ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aqueous Extract of Lavandula Angustifolia on Clearance of Amyloid Beta Plaques
اثر عصاره آبی اسطوخدوس بر پاک سازی پلاک های آمیلوئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Marginal and Transition Models In The Analysis of Binary Longitudinal Data: a Simulation Study
مقایسه مدل ‌ها‌ی حاشیه ‌ای و انتقال برای تحلیل پاسخ ‌های دو حالتی: یک مطالعه شبیه ‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Craniomaxillofacial Bone Tissue Engineering: A review on Growth Factors
مهندسی بافت استخوانی فک و صورت و جمجمه: مروری بر فاکتورهای رشد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total Protein Extraction With High Concentration From The Sperm Cells of Fertile and Infertile Men
تهیه ماکزیمم مقدار پروتئین از سلول های اسپرم مردان بارور و نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sedation Versus General Anesthesia Dental Behavior Management in Children:Sedation Versus General Anesthesia
روش های کنترل رفتار کودک در دندان پزشکی: آرام بخشی و بیهوشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Antibiotical Effects of Scrophularia Striata With Tetracyclin Aqueous Extract on E. Coli in Comparison With Tetracyclin
بررسی اثر آنتی بیوتیکی عصاره آبی گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر اشرشیاکلی در مقایسه با تتراسایکلین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Purification of Ferritin From Sheep Liver and The Report of Peroxidase Activity of Heme-Ferritin Complex
تخلیص فریتین از کبد گوسفند و گزارش فعالیت پراکسیدازی مجموعه هیم-فریتین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Methimazole-Induced Hypothyroidism on Serum Levels of Copper and Zinc in Albino Rats
اثر کم ‌کاری تیروئید القاء‌ شده با متی ‌مازول بر میزان عناصر کمیاب مس و روی در سرم موش ‌های سفید صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Experiencing Traumatic Life Events in The Prediction of Psychological Symptoms in Male High School Students in City of Uremia in 2010-2011 School-Year
نقش تجربه‌ رویدادهای آسیب‌ زای زندگی در پیش بینی علائم روان شناختی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر اورمیه در سال تحصیلی 90-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacterial Agents of Mastitis in Dairy Cow Farms in Ilam City
بررسی عوامل باکتریایی ورم پستان گاو در گاوداری های شهرستان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extract on Exprimental Diabetes in Rats Evaluation Effect of Shrimp(Fenneropenaeus Indicus)
مقایسه اثر عصاره میگو (Fenneropenaeus indicus) گلی بنکلامید و وانادیوم بر دیابت تجربی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Cutaneous Leishmanioasis Isolated From Iranian Patients By Using ITS1 Gene and Apol Enzyme via PCR-RFLP Molecular Method
تعیین گونه های مولد لیشمانیوز جلدی ایزوله های مختلف جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی، تهران، سال 1389 با استفاده از ژن ITS1 و آنزیم Apo1 با روش ملکولی P‏CR-RFLP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Investigation of Psychometric Characteristics of Kaufman's Neurological-Clinical Diagnostics Battery on 4 Years Old and 11Months Children in llam Kindergarten
بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون های تشخیص بالینی-عصب شناختی کافمان بر روی کودکان 4 ساله کودکستان های شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design of Polymerase Chain Reaction (PCR) Assay for Influenzae Bacterium Molecular Detection of HaemophilusInfluenzae Bacterium
طراحی واکنش زنجیره ای پلی مراز(PCR) جهت تشخیص مولکولی باکتری هموفیلوس آنفلوانزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intensity After Caesarean The Effect of Hand and Foot Massage on Pain Intensity After Caesarean
بررسی تأثیر ماساژ دست و پا بر شدت درد پس از سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

during 1381-1388 psycho-social problems in referred client to counseling centers of Social Welfare Organization Frequency distribution trend of psychological disorders and
روند توزیع فراوانی اختلالات روانی و مشکلات روانی-اجتماعی مراجعهکنندگان به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی کل کشور در سال های 81 الی 88
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proteomic Study of Rat Hippocampus in Aqua Extract Treatment of Lavandula Aqua Extract
بررسی پروتئوم هیپوکامپ موش های صحرایی تحت تاثیر عصاره آبی گیاه اسطوخودوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining factors related to the incidence of complications in type 2 diabetic patients
بررسی عوامل مرتبط با بروز عوارض در بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Selection Model for Missing Data in Comparing Degeneration Patients in Combination with Triamcinolone Clinical Trial in Age-related Macular Intravitreal Bevacizumab Injection Alone and
کاربرد مدل گزینش برای داده های گمشده در کارآزمایی بالینی مقایسه تزریق وابسته به سن ماکولا تریامسینولون در بیماران استحاله داخل زجاجیه‌ای بیواسیزوماب به تنهایی و همراه با
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of serum zinc concentrations in patients with celiac disease and Crohn's disease in Tehran city
مقایسه غلظت روی در سرم افراد مبتلا به بیماری سلیاک و کرون در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles