Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 20, Number 5 (2013-3)


Application of Non Linear Statistics (Principal Component Analysis) in Data Analysis of Differentiation Stem Cell to Astrocyte
به کارگیری آمار غیر خطی (آنالیز مولفه اصلی ) در آنالیز داده های تمایز سلول بنیادی به آستروسیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Multi-walled Carbon Nanotubes Cytotoxicity Elements Oxathiazole and Phenyl hydrazine Derivative was prepared by Microwave
بررسی سمیتی نانوتیوبهای کربنی چند دیواره عامل دار شده با مشتق اکساتیازول و فنیل هیدرازین تهیه شده با امواج مایکروویو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Adherent CD 133 Positive from Cord Blood Unrestricted somatic stem cell its rare population and Nominate as a Valuable Source to Tissue Engineering
جداسازی سلول های بنیادی چسبنده CD 133 مثبت، از سلول های سوماتیک خون بند ناف (USSC) و معرفی آن بعنوان یک جمعیت سلولی نادر و ارزشمند در مهندسی بافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ability of conservation embryonic stem cells, umbilical cord blood mesenchymal stem cells as a feeder layer
بررسی توانای حفظ و نگهداری سلولهای بنیادی جنینی توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی خون بند ناف بعنوان لایه تغذیه کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Network Analysis Methods for Interpreting Complex Phenotypes in Biological Networks
مطالعه روش های آنالیز شبکه جهت تفسیر فنوتیپ های پیچیده در شبکه های بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Data Analysis of Two Dimensional Electrophoresis Gels by Multivariate Statistical Methods
آنالیز داده های ژل های الکتروفورز دو بعدی با استفاده از روش های آماری چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Smart Hydrogel designed PNIPAm / chitosan by Gamma Irradiation of Biological applications
طراحی هیدروژل هوشمند PNIPAm / کیتوسان تحت تابش دهی گاما به منظور کاربردهای بیولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Safety Climate among Workers in Sirjan GolGohar Mining and Industrial Company
بررسی وضعیت جو ایمنی در بین کارکنان شاغل در شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Title: Application of Longitudinal Latent Regression Model (LLRM) for evaluating the Quality of Life (QoL) in Blind War Veterans
به کارگیری مدل رگرسیون نهفته طولی در ارزیابی کیفیت زندگی جانبازان نابینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A Survey on awareness level of transmission ways of B- hepatitis and Aids among Marvdasht City barbers
بررسی سطح آگاهی آرایشگران در زمینه راههای انتقال بیماری هپاتیت ب و ایدز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Health-promotion behaviors and Life Style among students of Dezful universities
بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و سبک زندگی در دانشجویان دانشگاه‌های شهردزفول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promising therapeutic approaches for Cancer lying on unique features of Apoptin protein from chicken anemia virus (CAV)
چشم انداز امید بخش درمان سرطان با تکیه بر خواص منحصر به فرد پروتئین آپوپتین از ویروس کم خونی ماکیان(Chicken anemia virus (CAV)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synthesis of antimicrobial peptides in bacteria
سنتز پپتیدهای ضد میکروبی در باکتریها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Ctytotoxic Effect of Cuminum cyminum essential oils on Human Colon Cancer cell line SW742
بررسی خواص ضدسرطانی اسانس گیاه زیره سبز روی سلول‌های سرطانی روده رده سلولی (SW742)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene Expression Networks to Analysis DNA Microarray Data
شبکه های بیان ژنی برای آنالیز داده ماکرواری DNA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of radio-sensitizing effect of TiO2 nanoparticles on human gastric cancer cell line
بررسی حساس‌کنندگی پرتوی نانوذرات تیتانا در تابش‌دهی سلول‌های سرطان معده انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic identification of nitrogen-fixing bacteria isolated from the rhizosphere of asparagus plants using 16s rRNA and the effect of zinc on isolated strains
شناسایی فیلوژنیک باکتری های تثبیت کننده نیتروژن جدا شده از ریزوسفر گیاه مارچوبه با استفاده از 16s rRNA و بررسی اثر فلز روی بر سویه جدا شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی بار مرگ و میر بعلت ابتلا به سرطان کبد در ایران
بررسی بار مرگ و میر بعلت ابتلا به سرطان کبد در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of osteoporosis among above 60 years old subjects referred to Ayatollah Taleghani hospital in Tehran and its relationship with age and sex
شیوع استئوپروز در مراجعین بالای 60 سال درمانگاه سالمندان بیمارستان طالقانی و رابطه آن با سن و جنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bacteriophage as a new candidate for the prevention and removal of biofilms
باکتریوفاژکاندیدای جدید برای جلوگیری و حذف بیوفیلم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Laser Applications in Implantology
کاربردهای لیزر در ایمپلنتولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement and design of general illumination in Qazvin Medical science University student residences
اندازه گیری و طراحی شدت روشنایی عمومی در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Antibiotic Properties of Scrophularia Striata Aqueous Extract on Staphylococcus aureus
مطالعه اثر عصاره آبی برگ گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر رشد باکتری گرم مثبت استافیلوکوک اورئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two methods of dental health education lectures and film screenings on knowledge, attitude and practice of students
مقایسه تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان به دو شیوه سخنرانی و نمایش فیلم بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Practice of Pedestrians about Driving Rules in kashan
استفاده از آنالیز عاملی ومدل سازی در بررسی آگاهی،نگرش و عملکرد عابرین پیاده شهر کاشان در مورد مقررات راهنمائی و رانندگی در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavioral evaluation of regenerated rat sciatic nerve by a nanofibrous PHBV conduit filled with Schwann cell as artificial nerve graft
ارزیابی رفتاری میزان ترمیم در عصب سیاتیک، پس از پیوند تیوب نانوفیبر پلی هیدروکسی بوتیرات- والرات بهمراه سلول های شوان در مدل موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Craniomaxillofacial bone tissue engineering: A review on growth factors
مهندسی بافت استخوانی فک وصورت وجمجمه: مروری بر داربست ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomic evaluation of musculoskeletal disorders among kitchen workers by QEC technique in the Tehran University of Medical Sciences
ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی –عضلانی به روش QEC در کارگران سالن غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Professional ethics and its role in the medicin
اخلاق حرفه ای و نقش آن در حرفه پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clustering of Provinces based on health indices in Iran: 2005
خوشه‌بندی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های سیمای سلامت در جمهوری اسلامی ایران در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles