Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 24, Number 1 (2016-4)


Study of Effective Factors on Prediction of Mental Disorder in Mild Traumatic Brain Injury Patients Based on Logestic Regression
بررسی فاکتورهای موثر بر پیش بینی اختلال روانی در بیماران تروماتیک مغزی خفیف با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Yellow Plant Aloevera and Alcoholic Extract of Propolison Improving Diabetic Rat Ulcers
اثر شیرابه زرد رنگ گیاه آلوئه ‌ورا و عصاره الکلی بره موم بر بهبود زخم‌ در موش‌ های صحرائی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Adsorption Isotherms and Kinetics of Naphthalene from Aqueous Solutions by Multi -Wall Carbon Nanotubes
بررسی ایزوترم و سینتیک جذب نفتالین از محلول های آبی توسط نانوتیوب های کربنی چند جداره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of Escherichia coli EPEC Isolated from Children Under the Age of 5 Years by Multiplex PCR in Kermanshah
شناسایی مولکولی اشریشیاکلی انتروپاتوژنیک(EPEC) جدا شده از کودکان زیر 5 سال به روش Multiplex PCR در شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distinct Pattern of CC Chemokine 2 and 5 in Post-Transurethral Resection of Bladder Cancer
مقایسه میزان بیان کموکاین های CCL2/CCR2 و CCL5/CCR5 در بیماران مبتلا به ترانزیشنال سل کارسینومای مثانه در سطح mRNA و پروتئین قبل و بعد از جراحی رزکسیون ترانس اورترال(TUR)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Efficacity of Abelmoschus esculentus Fruit on Insulin Control in Diabetic Male Wistar Rats
اثر میوه گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus) بر کنترل قند و انسولین در رت های نر نژاد ویستار دیابتی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aluminum Levels in the Sera of Patients with Alzheimer's Disease and its Relationship with Disease Stage 3 Compared with Control Group
میزان سطح سرمی آلومینیوم بیماران آلزایمری با شدت بیماری و مقایسه آن با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing the Minimum Data Set for Iranian Children’ Health Records
طراحی مجموعه حداقل داده های مراقبت بهداشتی کودکان برای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of the HIIT on Adiponectin in Adipose Tissue and Plasma Insulin and Glucose in Male Rats
اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح آدیپونکتین بافت چربی و انسولین و گلوکز پلاسمایی در موش‌ های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Heterotopic pregnancy, A case report
حاملگی هتروتوپیک خودبخودی، گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation of likert form Death Depression Scale in an university students samples
اعتباریابی فرم لیکرت مقیاس افسردگی مرگ در نمونه دانشجویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous Removal of Phenol and Cadmium by using Titanium Dioxide Nanoparticles in Nano-Photocatalytic Process UV/TiO2 from Aqueous Solution: A kinetic Study
حذف همزمان کادمیوم و فنل با استفاده از نانوذرات دی ‌اکسید‌تیتانیوم در فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/TiO2 از محیط‌ های آبی: مطالعه سینتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Dust Dispersion (PM10 and PM2.5) by Doroud Cement Plant and Study of Its Individual Exposure Rates
ارزیابی پراکنش گرد و غبار(PM10 و PM2.5) در محوطه کارخانه سیمان دورود و بررسی میزان مواجهه فردی با آن ‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Frequency of TEM, VEB and Per Gens Extended Spectrum Beta Lactamase Producing of Escherichia coli Strains Isolated from Urinary Tract Infections in Ilam City
بررسی فراوانی ژن های TEM، PERو VEBدرسویه‌ های اشریشیاکلی مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از عفونت‌ های ادراری در شهرستان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing and Prioritizing Health Safety and Environment Risk in Hospitals (Case Study: Shahid Beheshti University of Medical Sciences)
ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ایمنی و بهداشت و محیط زیست(HSE) در بیمارستان ها (مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Thymus Migricuson Isotonic Contraction Induced by Acetylcholine on Male Rats Ileum
اثر آویشن بر انقباضات ایزوتونیک ناشی از استیل کولین در ایلئوم موش صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Performance of K-9 Girl Students of Ilam City toward Puberty Health in 2013-14
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دختران مقطع سوم راهنمایی شهر ایلام در زمینه سلامت بلوغ در سال تحصیلی 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Magnetic Silica Nanoparticles Treated with In-111 in SKBR-3 Cell Line
ارزیابی نانوذرات سیلیکای مغناطیسی تیمار شده با ایندیم-111 در رده سلولی SKBR3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Family Psychoeducation (Atkinson and Coia Model) on Mental Health Family Members of Patients with Psychosis
اثربخشی آموزش روانی خانواده(مدل اتکینسون و کویا) بر سلامت روانی اعضای خانواده ‌های بیماران روان پریشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Intensity of Sputum Smear Positive in Pulmonary Tuberculosis Patients at the Beginning of Treatment on Treatment Outcome
تاثیر شدت مثبت بودن اسمیر خلط بیماران مبتلا به سل ریوی در بدو درمان بر نتیجه درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles