Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 21, Number 4 (2013-10)


The relationships between sleep habits and times with sleep quality among college students
ارتباط عادات خوابیدن و زمان بندی خواب با کیفیت خواب دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficacy of Cationic Biopolymer Chitosan and Inorganic Coagulant Poly Aluminum Chloride in the Removal of Water Turbidity
مقایسه کارایی منعقدکننده طبیعی کیتوزان با پلی آلومینیم کلراید در حذف کدورت از آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of two methods ,do not touch the perineum and maneuver Ritgen on second stage in managing the outcoms of labor
تآثیر دو روش انجام مانور ریتگن و عدم لمس پرینه در اداره مرحله دوم زایمان بر پیامدهای زایمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of mindfulness cognitive therapy on blood pressure sistolic and diastolic in male patient with blood pressure of Golestan Hospital of Ahvaz
تاثیر درمان شناختی ذهن آگاهی بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک بیماران مرد مبتلا به فشارخون بیمارستان گلستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association Between The T400K Polymorphism In The ABCG8 Gene and Predisposition to Gallstone Disease
ارتباط پلی مورفیسم T400K در ژن ABCG8 و احتمال ابتلا به سنگ کیسه صفرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Motor proficiency in children with ADHD
تبحر حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعال/ کم توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Catalytic Ozonation Performance Using Copper Coated Zeolite in the Removal of Reactive Red 198 From Aqueous Solutions
بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیستی با استفاده از زئولیت اصلاح شده با مس در حذف رنگ راکتیو رد 198 از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of the Quality of the Provided Services by Public Hospitals of Ilam and Kermanshah city to the Out-Patients on the Basis of SERVQUAL Model
سنجش کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران سرپایی در بیمارستان های دولتی شهر های ایلام و کرمانشاه بر اساس مدل سروکوال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fasting on Fasting Blood Glucose, Lipid Profile and Liver Enzymes
بررسی تأثیر روزه داری بر قندخون ناشتا، پروفایل لیپیدی و آنزیم های کبدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Celiac Disease in Patients with Diarrhea Predominant Irritable Bowel Syndrome Referred to Gastroenterology Clinics in Ilam During 2008 to 2012
بررسی فراوانی نسبی بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر با تابلوی اسهال غالب مراجعه کننده به کلینیک تخصصی گوارش شهر ایلام از سال 1388 تا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Overview of Cyclic Nucleotide Phosphodiesterase Isoenzyme: a Review Article
مروری بر ایزوآنزیم های فسفودی استراز نوکلئوتید حلقوی: یک مقاله مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative and Kinetic Studies on Microbial Decolorization of Azo Dyes By Pseudomonas Aeruginosa and Pseudomonas Putida
مطالعه سینتیکی و مقایسه ای برروی تجزیه میکروبی رنگ های آزو توسط باکتری های سودوموناس آئروژنوزا و سودوموناس پوتیدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Osteoporosis and its Related Factors in Women Referred to Fasa`s Densitometry Center
شیوع پوکی استخوان و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان فسا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Health, Safety and Environment (HSE) Culture in a Oil Refinery Organization By HSE Culture Ladder
ارزیابی فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE) یک سازمان پالایشگاه نفت با استفاده از نردبان فرهنگ HSE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Perceptions of Prevention of Osteoporosis Among Shahr-e-kord Female Teachers
آگاهی و اداراکات معلمان زن شهرکرد در خصوص پیشگیری از پوکی استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression Clustering of Proteins of Alzheimeric and Normal Rat Hippocampus Treated with Lavandula Angustifolia
خوشه بندی بیانی پروتئین های هیپوکامپ موش صحرایی سالم و آلزایمر در حضور عصاره آبی اسطوخودوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Risks and Effects of Iranian Amirkabir Tunneling Project Using Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
خطرات حفاری و اثرات آن در تونل در حال ساخت امیرکبیر به روش FMEA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Analysis of the Implementation of Lesson Planning By The Professors at Shiraz University and Shiraz University of Medical Sciences
بررسی مقایسه ای اجرای طرح درس توسط اساتید در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Effective Factors on Depression, Perceived Stress and Perceived Social Support and their Relationship among Students Living in Dormitories of Shahid Beheshti University of Medical Science
بررسی عوامل موثر بر افسردگی، استرس درک شده و حمایت اجتماعی درک شده و ارتباط میان آن ها در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Road Bump on The Incidence of Road Accidents in Kashan
تأثیر سرعت گیر در بروز سوانح و حوادث رانندگی در کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevention of Overweight and Obesity In Children and Adolescents: A Review on The Accomplished Interventional Studies
پیشگیری از چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان: مروری بر مداخلات انجام یافته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cigarette Smoking Status in The City of Ardestan City During 2010
بررسی وضعیت مصرف سیگار در شهرستان اردستان در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on The Behavioral Styles of Students In Scientific Research Environments
بررسی شیوه های رفتاری دانشجویان در محیط های علمی-پژوهشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Psychoactive Substances Use and Their Associated Factors Among Students of Shiraz University and Shiraz University of Medical Sciences
بررسی شیوع و عوامل موثر بر مصرف مواد روان گردان در دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Research Limiting and Potentiating Factors Among The Scientific Board Members of Tabriz University of Medical Sciences
بررسی عوامل محدود کننده و تقویت کننده انجام پژوهش توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Brief Intervention on The Osteoporosis-Related Knowledge of Middle School Girl Students
اثر بخشی مداخله کوتاه بر آگاهی دانش آموزان دختر مدارس در خصوص پوکی استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Students' Knowledge of Kashan University of Medical Sciences about Brucellosis
تعیین میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در مورد بیماری تب مالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prediction of Academic Procrastination Based on Emotional Intelligence components
پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend of Scientific Production at The School of Paramedical Sciences of Shahid Beheshti University of Medical Sciences inScopus & ISI Databases During 2009-Mid 2012
روند تولیدات علمی دانشکده پیراپزشکی در پایگاه داده های Scopus و «ISI» در سال های 2009 تا نیمه 2012 میلادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Employees' Perceptions Regarding The Safety Culture Based on Health Belief Model (HBM) in Shahid Bahonar Copper Industries Company
ارزیابی ادراکات کارکنان نسبت به فرهنگ ایمنی در شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان بر حسب الگوی اعتقاد بهداشتی(HBM)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles