Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 24, Number 6 (2017-2)


Pharmaceutical Inhibitor Design against Cyclooxygenase2 to Reduce the Inflammation and Pain
طراحی مهارکننده دارویی آنزیم سیکلو اکسیژناز 2 جهت کاهش التهاب و درد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Coping Strategies and Psychological Hardiness between Parents of Children with Cancer of Positive and Negative Responding to Treatment
مقایسه راهبردهای مقابله ای و سرسختی روان شناختی بین والدین کودکان سرطانی پاسخ دهنده مثبت و منفی به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of Health Care Improvement Plan on the Payment of the Insured in Iranian Health Insurance Organization (Case Study: Hospitalized Patients in Collegiate Hospitals of Ilam City in December 2013 and 2014)
بررسی تأثیر طرح تحول نظام سلامت برکاهش پرداختی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت (مورد مطالعه: بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی شهر‌ایلام در آذر ماه92 و 93)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microscopic Study of the Healing Effects of the Mixture of Olive Oil and Lime Water on the Second Degree Burning in Rats
مطالعه میکروسکوپی اثر ترکیب روغن زیتون و آب آهک بر التیام زخم سوختگی درجه دوم در موش بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of strains of Imipenem-resistant Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated in clinical samples from 4 major hospitals of tehran, using MIC method
جدا سازی و شناسایی سویه های سودوموناس آئروجینوزای مقاوم به ایمی پنم از نمونه های کلینیکی چهار بیمارستان بزرگ تهران با روش MIC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Impact of Static and Alternative Electromagnetic Fields on Cardiovascular Disease Parameters
مطالعه اثر میدان های مغناطیسی ایستا و متناوب بر روی عوامل موثر در بیماریهای قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Glycyrrhizic Acid on Ovarian Follicle in Polycystic Ovarian Syndrome Mice Model
بررسی اثر گلیسیریزیک اسید بر فولیکول های بافت تخمدان در موش های سوری مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Relationships between Some Antioxidants in Patients with Glaucoma
بررسی ارتباط برخی از ترکیبات آنتی اکسیدانی در افراد با آب سیاه(گلوکوم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of FAS Gene Polymorphism(-1378G>A) with Risk of Breast Cancer in Northwestern Iran
بررسی همراهی پلی ‌مورفیسم ژن FAS (– 1378 G/A) با خطر ابتلاء به سرطان پستان در شمال‌ غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Zinc Oxide Nanoparticles on the Pigment Production of Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa
اثر نانو‌ذرات اکسید ‌روی بر تولید پیگمان جدایه های بالینی سودوموناس آئروجینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination and Sequencing of Genotypes of Echinococcus granulosus from Stray Dogs isolates with Cox1 Gen in Ilam, West of Iran
شناسایی و تعیین توالی ژنوتیپ ‌های ایزوله ‌های اکینوکوکوس گرانولوزوس در سگ ‌های ولگرد با استفاده از ژن Cox1 در ایلام، غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Suicide Ideation Based on Psycho-Social Factors and Probability of Drug Abuse in Soldiers: A structural model
پیش بینی گرایش به افکار خودکشی بر اساس متغیرهای روانی-اجتماعی و احتمال اعتیاد به مواد در سربازان وظیفه: یک الگوی ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Hydro- alcoholic Extract of Stachys Lavandulifolia Vahl on the Hormonal Pituitary-Gonad Axis and Testis Tissue Changes in Adult Male Rat
تاثیر عصاره هیدروالکلی چای کوهی(Stachys lavandulifolia vahl) بر محور هورمونی هیپوفیز-گناد و تغییرات بافت بیضه در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Sleep and Sleep Deprivation on Cortisol and Testosterone Responses, Anaerobic Performance Indices and Blood Lactate in Active Men
اثر خواب و محرومیت از خواب بر پاسخ های کورتیزول و تستوسترون، شاخص های عملکرد توان بی‌ هوازی و غلظت لاکتات خون مردان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Psychological Empowerment and Quality of Work Life with Job Burnout among Health Experts of Health Deputy Ilam Province in 2014
بررسی ارتباط بین توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در بین کارشناسان بهداشت حوزه معاونت بهداشتی استان ایلام در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Curcumin on Histologic Lesions of Testis Induced by Aflatoxin B1 in Rat Offspring before and after Puberty
اثرات حفاظتی کورکومین بر ضایعات بافتی ناشی از آفلاتوکسین B1 در بیضه زاده های موش صحرایی قبل و بعد از بلوغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of HDAC1 Gene Expression Alteration in Patients with Prostate Cancer
بررسی تغییرات بیان ژن هیستون د‌استیلاز 1 (HDAC1) در بیماران مبتلا به سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Endurance Training on Plasma AGRP and NPY Levels in Wistar Rats
تاثیر تمرین استقامتی بر مقادیر پلاسمایی AGRP و NPY در رت های نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Neonatal Exposure to Mycoestrogens Zearalenone and Alpha-zearalenol on Puberty and Reproductive Function in Female Mice
ارزیابی تیمار نوزادی مایکوتوکسین های زیرالنون و آلفازیرالنول بر بلوغ و عملکرد تولیدمثلی موش های سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Endurance Swimming Plus Vitamin C Supplement on the Indices of Oxidative Stress among Male Rats
اثر تعامل شنای استقامتی و مکمل ویتامین C بر استرس اکسیداتیو رت های نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles