Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 23, Number 2 (2015-7)


The Effects of Progressive Resistive Exercise on Strength and Dexterity of Upper Extremity in Adult Hemiplegic
بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی پیشرونده بر قدرت و زبردستی اندام فوقانی افراد همی پلژی بزرگسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison The Personality Characteristics And The Parenting Styles of Elementary School Girls Students Mothers with Externalizing Disorder and Mothers of Normal Girl Students In Ilam
مقایسه ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری مادران دانش آموزان دختر دوره ابتدایی دارای اختلالات برونی سازی شده با مادران دانش آموزان عادی شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of metallo-β-lactamase blaIMP and blaVIM genes in urinary isolates of Pseudomonas aeruginosa in Ilam
بررسی فراوانی ژن ‏های متالوبتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در سویه‎‏ های ادراری سودوموناس ‏آئروژینوزا جدا شده در ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge, Attitude and Behaviour of Health and Educational Educators of Ilam on the Impact of Computer Games on Student Health in 2014
بررسی آگاهی، نگرش و رفتار مربیان بهداشت و پرورشی استان ایلام در خصوص تاثیر بازی های رایانه ای بر سلامت دانش آموزان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Styles of Thinking and Attributional Styles and Optimism and Pessimism in the Prediction of Obsessive-Compulsive Disorder
نقش سبک های تفکر، سبک های اسناد، خوش بینی و بدبینی در پیش بینی نشانه های اختلال وسواس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Number of Addicts to Drug Abuse Addicts by Using Capture-Recapture Method in Ilam City
برآورد تعداد معتادان به مواد مخدر در شهرستان ایلام به روش صید- باز صید در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Genotype Isolates of Human and Sheep Hydatid Cyst in Ilam
تعیین ژنوتیپ ایزوله های گوسفندی و انسانی کیست هیداتید در ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association Between Riboflavin Intake and Incidence of Migraine Symptoms: A Review on Evidences Between 1994-2014
ارتباط بین دریافت ریبوفلاوین و بروز علائم میگرن: مروری بر متون موجود بین سال‌های 1994 تا 20142014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Efficiency of Natural Clinoptilolite Zeolite in Cadmium Removal from Aqueous Solutions and Determination of Adsorption Isotherms
بررسی کارایی زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت در حذف فلز کادمیوم از محلول های آبی و تعیین ایزوترم های جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Study of Aortic Dissection and Early Outcome of Disease in Female Patients
: بررسی دایسکشن حاد آئورت در زنان و پیامدهای بیمارستانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Hardiness Components Training on Personnel Burnout of Olympic National Committee of the Islamic Republic of Iran
اثربخشی آموزش مولفه های سخت رویی بر فرسودگی شغلی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To Examine the CT Scan Services Prescription Status of Insured of Iran Health Insurance Organization and its Costs in Zone 4 of Country in First Half of 2012
بررسی وضعیت تجویز خدمات سی‌تی‌اسکن بیمه‌ شدگان سازمان بیمه سلامت ایران و هزینه‌ های آن در منطقه 4 کشوری در شش ماهه اول سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Norharmane on Memory Retention, Passive Avoidance Learning of Alzheimer's Rats Model by Streptozotocin
اثرات نورهارمان بر ذخیره حافظه، یادگیری احترازی غیر فعال موش های الزایمری مدل با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of art Therapy Based on Painting Therapy to Reduce Anxiety of Children with Stuttering
اثربخشی هنر‌درمانی بر پایه نقاشی‌ درمانی در کاهش اضطراب کودکان دچار لکنت زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing of Training Program of Awareness from Phoneme and Study of its Impact on Skills Improvement of Awareness from Phoneme AmongChildren with Down Syndrome
طراحی برنامه آموزش آگاهی از واج و بررسی تاثیر آن بر بهبود مهارت ‌های آگاهی از واج در کودکان دارای سندرم داون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic Study of Bone and Soft Tissue Injuries Resulting from Occupational Accidents in Hospitalized Patients of Shahid Beheshti Hospital in Babol City During 2010 – 2012
مطالعه اپیدمیولوژیک جراحات استخوان و بافت نرم اندام ها ناشی از حوادث شغلی در ‌بیماران بستری بیمارستان شهید ‌بهشتی بابل طی سال ‌های 1391-13891389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship Between Perceived Quality of Service by Patients and Job Burnout of Nurses in Shahid Mostafa Khomeini Hospital in Ilam
رابطه بین ادراک کیفیت خدمات توسط بیماران و تحلیل رفتگی شغلی پرستاران در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Toxicity Impacts of Copper on Serum Parameters Related to Renal Functions in Wistar Male Rats
بررسی اثرات سمی عنصر مس بر پارامترهای سرمی مربوط به عملکرد کلیه در رت‌ های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Hazards and Risk Assessment by ETBA Method in Central Heating System in Kashan Shahid Beheshti Hospital in 2013
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به روش ETBA در سیستم حرارت مرکزی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Responses of Interleukin-10 and Cortisol to Three Types of Sport Activity
پاسخ ‌های متفاوت اینترلوکین 10 و کورتیزول به سه نوع فعالیت ورزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles