Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 27, Number 1 (2019-4)


A Proposed Model to Identify Factors Affecting Asthma using Data Mining
ارائه مدل جهت شناسایی عوامل موثر بر ایجاد بیماری آسم با استفاده از داده‌ کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of high Intensity Interval Training on Adiponectin Leptin Ratio and C‌‌‌-Reactive Protein in Streptozotocin Nicotinamide Induced Diabetic Rats
تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا(HIIT) بر نسبت آدیپونکتین به لپتین و پروتئین واکنش‌گر-C در موش ‎های صحرایی پس از القاء دیابت استرپتوزوتوسین-نیکوتین‌آمید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Association between Rs13075270 and Rs13092160 Polymorphisms of CCR1 and CCR3 Genes with Behcet’s Disease
بررسی ارتباط پلی‌ مورفیسم‌‌ های rs13075270 و rs13092160 ژن ‌های C‏CR1 و CCR3 با بیماری بهجت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Scapular Stabilization and Conscious Control Training on Postural Variables, Pain, and Selected Muscle Strength in Patients with Scapular Dyskinesia
مقایسه تاثیر تمرینات ثبات‌ دهنده و کنترل آگاهانه بر متغیرهای منتخب وضعیتی، درد و قدرت عضلات در افراد دارای حرکت پریشی کتف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Compassion-Focused Therapy on Blood Pressure and Quality of Life in Women with Hypertension
اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر میزان فشارخون و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشارخون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Persistence Effect of two Exercises Controlling the Scapula and Corrective Movements on Neck Pain and Angle of Head in Males with forward Head
بررسی ماندگاری دو برنامه تمرینی کنترل حرکات کتف و اصلاحی بر میزان درد گردن و زاویه سر در مردان مبتلا به سر به جلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the Short Term and Durability Effects of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Exercise and Instrument Assisted soft Tissue Mobilization Technique on Ankle-Dorsiflexion Range of Motion
مقایسه تاثیر کوتاه ‌مدت و ماندگاری تسهیل عصبی عضلانی گیرنده عمقی و تکنیک ابزار کمک ‌کننده به تحرک پذیری بافت نرم بر دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of High Intensity Exercise Preconditioning on the Prevention of Myelin damage in Hippocampus of Male C57BL/6 Mice
اثر پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید در پیشگیری از تخریب میلین در هیپوکامپ موش‌ های نر نژاد C57BL/6
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Moderate Aerobic Training on Serum Levels of Angiogenic and Angiostatic Factors in Women with Type 2 Diabetes
تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر تغییرات سطوح سرمی برخی شاخص های آنژیوژنیکی و آنژیواستاتیکی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Seizure on the Rate of Depression in Pregnant Mice Treated with Pentylenetetrazol
تاثیر تشنج بر میزان افسردگی در موش ‌های باردار تحت درمان با پنتیلن تترازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Valproate on Locomotor Activity, Balance, Lipid Profile, and Serum Biochemical Parameters before Sexual Maturity in Rat
بررسی اثر والپروات بر فعالیت حرکتی، تعادل، پروفایل لیپیدی و پارامترهای بیوشیمیایی سرم قبل از بلوغ جنسی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Antibiotic Resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus and the Determination of Aminoglycoside Resistance Gene aac(6΄)-Ie/aph (2˝) Isolated from Hospitalized Patientsin Imam Hossein, Loghman Hakim, and Pars Hospitals in Tehran using Polymerase chain Reaction
بررسی شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین(MRSA) و تعیین ژن مقاومت به آمینو گلیکوزیدaac(6΄)-Ie/aph(2˝) جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های امام حسین، لقمان حکیم و پارس تهران به روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Chitosan and Magnesium Oxide Nanoparticles Efficiencies in Removal of Direct Blue 71 and Turbidity
ارزیابی کارایی منعقدکننده کیتوزان و نانوذره اکسید منیزیم در حذف توام رنگزای Direct blue 71 و کدورت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Lactobacillus Casei on Hematological and Histopathological Factors in Rats Infected with Salmonella typhimurium
اثر لاکتوباسیلوس کازئی بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و هیستوپاتولوژیک در رت های آلوده با سالمونلا تیفی موریوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid Detection of Vibrio Cholera by a Coagglutination Complex using Staphylococcus aureus Including Protein A
مطالعه وطراحی روش تشخیص سریع ویبریوکلرا با ایجادکمپلکس کوآگلوتیناسیون با استفاده از استافیلوکوکوس اورئوس واجد پروتئین A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Motor Cortex Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS)on the Strength and Endurance performance of Healthy Collegiate Subjects
تاثیر تحریک جریان مستقیم جمجمه ‌ای(tDCS) قشر حرکتی بر اجرای قدرتی و استقامتی آزمودنی ‌های سالم دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and Investigation of the Effect of Soil and Textile Wastewater Bacteria on Decolorization of Industrial Dyes
جداسازی و بررسی تاثیر باکتری های موجود در خاک و پساب صنایع نساجی در رنگ زدایی از رنگ ‌های صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mild Brain Traumatic Injury on Intelligence and memory Function in Motorcycle Riders
بررسی اثر آسیب تروماتیک مغزی خفیف بر روی عملکرد هوش و حافظه در موتورسیکلت ‌سواران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to Research Implementation in Medical Sciences in Iran from the Viewpoints of Faculty Members, Researchers, and Students: A Systematic Review
بررسی موانع و مشکلات پژوهش در حوزه علوم پزشکی ایران از دیدگاه اعضای هیئت علمی، کارشناسان پژوهشی و دانشجویان: مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fennel Extract on the Improvement of Memory Disorders in Beta Amyloid Alzheimer Model of Male Wistar Rats
تاثیر عصاره گیاه فنل بر بهبود اختلالات حافظه ایجاد شده در مدل تجربی بیماری الزایمر القاء شده با بتا آمیلوئید در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles