Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 21, Number 5 (2013-10)


Designing and bioinformatics study of synthetic mutated Diphtheria toxin (dtxA) catalytic domain gene and survey of its recombinant protein exprassion as vaccine candidate
طراحی و مطالعه بیوانفورماتیکی ژن صناعی موتانت زیرواحد کاتالیتیک دیفتریاتوکسین (dtxA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship Between Preceptors Educational Preparedness and Nursing Student’s Satisfaction With Clinical and Practical Educations
بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی(Preceptor) با رضایت مندی دانشجویان پرستاری از آموزش عملی و بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Effective Diagnostic Methods For Meta-Analyzing The Effect of Albendazole In The Treatment of Patients With hookworm: A Systematic Study
کاربرد روش های تشخیصی موثر در فرا تحلیل تاثیر داروی آلبندازول در درمان مبتلایان به کرم ها‌ی قلابدار: یک مطالعه سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Parametric Models For Determining 5-Year Survival In Patients With Colon Cancer In Tehran
ارزیابی مدل ‌های پارامتری در بررسی بقای 5 ساله بیماران سرطان روده بزرگ شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying The Urinary Proteome of Patients With IgA Nephropathy and Introducing The Biomarkers Relevant to Disease Progression Using Supervised Statistical Analysis
مطالعه پروتئوم ادراری بیماران مبتلا به IgA نفروپاتی و معرفی بیومارکرهای مرتبط با پیشرفت بیماری به روش آنالیز آماری نظارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Causes of Decay In Primary Teeth of Children Aged 2-6 Years In Kashan
بررسی فراوانی و عوامل پوسیدگی دندان های شیری در کودکان 6-2 ساله در کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey and Comparison of Immunization Scale of The Recombinant Proteins of Attachment Subunit of Tetanus and Botulinom(A) Toxins
بررسی و مقایسه میزان ایمنی زایی پروتئین های نوترکیب زیر واحد اتصالی توکسین های کزاز و بوتولینیوم)تایپ (A
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing light elements analysis System with neutron activation analysis ( NAA) by using MCNP code
طراحی سیستم تحلیلگر عناصر سبک بافت به روش فعال‌سازی نوترونی(NAA) با استفاده از کد MCNP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Petroleum-Degrading Bacteria and Their Ability in Eliminating Bioenvironmental Pollutants
ارزیابی باکتری های تجزیه کننده نفت و توانایی آن ها در رفع آلودگی های زیست محیطی وابسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An In Vitro Study on Suppressive Effects of Leishmania major on IL-2Ra Expression in Activated Peripheral Human T Lymphocyte
بررسی اثرات سرکوب کنندگی لیشمانیا ماژور بر روی عرضه و بیان رسپتور آلفای اینترلوکین-2 در لنفوسیت های T خون محیطی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Melatonin on the Formalin-Induced Pain in White Male Rats
اثر ملاتونین بر درد ناشی از فرمالین در موش های سفید صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of PAPI-1 Frequency in Clinical Strains of Pseudomonas Aeruginosa
بررسی فراوانی 1 PAPI- در سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the role of Exonuclease1 gene polymorphism G>A rs1047840 and risk of colorectal cancer
بررسی نقش پلی‌مورفیسم rs1047840 G>A ژن اگزونوکلئاز1 در ابتلا به سرطان روده بزرگ غیر ارثی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

relationship btween helicobacter pylory and preeclampsia in women pregnant refer to shahyd mostafa khominy ilam town
بررسی رابطه هلیکوباکتر پیلوریو پره‌اکلامپسی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی (ره) شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Cognitive behavioral Teaching on marital satisfaction of women having hypoactive of sexual disorder
بررسی تاثیر آموزش شناختی - رفتاری بر رضایت زناشویی زنان دارای کم کاری میل جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey relationship between social network size and physical health in parents with educable mental retardated children
بررسی رابطه اندازه شبکه اجتماعی با سلامت جسمانی در والدین دانش آموزان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and validation of the Dysfunctional Attitude Scale -26 items : factor structure, reliability and validity in Psychiatric outpatients.
تهیه واعتبار یابی نسخه 26 گویه ای مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS-26) )ساختار عاملی، پایایی وروایی( در بیماران سرپایی روانپزشکی*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Satisfaction Rate of Students With Computer Centers at Shahr-e-Kord University of Medical Sciences
بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از مراکز کامپیوتر در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درسال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review Study on Chemical Properties and Food Indexes of Mastic Oil Compared With Olive, Sunflower and Canola oils. The Ilamian Traditional Uses of Mastic
مطالعه مروری خواص شیمیایی و شاخص‌های غذایی روغن بنه در مقایسه با روغن‌های زیتون، آفتابگردان و کانولا. استفاده‌های سنتی مردم ایلام از فراورده‌های درخت بنه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles