Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 21, Number 2 (2013-6)


The Evaluation of Ethanol Effects on Fibroblast Cells Viability
بررسی تاثیر اتانل بر بقای سلول‌ های فیبروبلاست انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey The Effectiveness of Education on Knowledge and Attitude of High School and Guidance School Teachers of Ilam Urban About Risk Factors of Cardio-Vascular Diseases
بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش دبیران مدارس راهنمایی و دبیرستان های حومه ایلام در مورد عوامل خطرآفرین بیماری های قلبی-عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Violence Against Nursing in The Ilam Training Hospitals at 2012
بررسی انواع خشونت علیه پرسنل پرستاری در بیمارستان های آموزشی شهر ایلام در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Association Between Quality of Life and Physical Activity in Female Student Children
بررسی رابطه کیفیت زندگی و میزان فعالیت بدنی در دانش آموزان دختر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functionalization of Carboxylated Multi Walled Nanotubes With Diazo Compounds of Aromatic Amins and anti Cancer Study on SW742 Cell Line By Invitro Conditions
عامل دار کردن نانو تیوب های اسیدی چند دیواره با ترکیبات دی آزو حاصل از آمین های آروماتیک و مطالعه اثرات ضد سرطانی آن ها بر رده سلولی SW742در شرایط invitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial Effects of Zinc in S. Aureus Strains Resistant and Sensitive to Benzalkonium Chloride and Holder smr Gene Isolated From Clinical and Dairy Samples
بررسی اثر ضد میکروبی فلز روی در سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم و حساس به بنزآلکونیوم کلراید و دارنده ژن smr جدا شده از نمونه های کلینیکی و لبنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Artificial Neural Network and Cox Regression Models in Survival Prediction of Breast Cancer Patients
مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون کاکس در پیش بینی بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of The Relationship Between General Health and Workers’ Sleep Quality and Work Incidence in Gole Gohar Mineral Industries Co., Sirjan
بررسی رابطه بین وضعیت سلامت عمومی و کیفیت خواب کارگران با تعداد حوادث در شرکت صنعتی و معدنی گل‌ گهر سیرجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of The Hypertriglyceridemia in Iran: A Meta-Analysis and Systematic Review Study
بررسی میزان شیوع هایپرتری گلیسریدمی در ایران مطالعه مرورسیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene Expression Analysis of Leukemia Microarray Data By DAVID Program
آنالیز بیان ژن داده های ماکرواری بیماری لوکمیا با برنامه DAVID
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On the Effects of Reaction Time,Ozone Dosage,and Relative Humidity on the Efficacy of the UV/O3 Process in the Removal of Benzene from the Airflow
بررسی اثر زمان واکنش، دوز ازن و رطوبت نسبی بر کارایی فرایند uv/o3 در تجزیه بنزن از جریان هوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of methylphenidate controlled drug release system for treatment of ADHD through pelletization process
تهیه فرآورده آهسته رهش خوراکی متیل فنیدات موثر در درمان ADHD با استفاده از تکنیک پلت سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Intraperitoneal Injection
بررسی مقایسه ای اثرات تزریق درون صفاقی هروئین و شیشه بر یک سری از پارامتر های خونی و سرمی در موش صحرائی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Studing of the Effect of Antibiotics on Planktonic Cells and Biofilm Clinical Isolates of Enterococcus
بررسی اثر آنتی بیوتیک ها بر سلولهای پلانکتونیک و بیوفیلم سویه های بالینی انتروکوک در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Childbirth preparation Classes on the duration of admission and satisfaction of mothers
تاثیر کلاس های آمادگی زایمان بر مدت بستری و میزان رضایتمندی مادران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Concept Analysis of Autonomy in Nursing: A Review Study
تحلیل مفهوم استقلال (Autonomy) در پرستاری: رویکرد واکر و اوانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of metformin and pioglitazone on hs-CRP levels in patients with Type II diabetes
مقایسه اثر متفورمین و پیوگلیتازون بر سطح hs-CRP در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of neurofeedback training on the trait-competitive anxiety of athletes
تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر اضطراب صفتی رقابتی ورزشکاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Pain Intensity and Disability Level with Some of the Impairments in Patients With Nonspecific Low Back Pain
بررسی ارتباط شدت درد و سطح ناتوانی با فاکتورهای مکانیکی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Epidemiological Study of Cutaneous Leishmaniasis With Emphasis on Incidence Rate in Kashan, Isfahan Province
بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی لیشمانیوز جلدی با تأکید بر روند میزان بروز آن در کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles