Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 25, Number 3 (2017-9)


Evaluating the Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in Relation to Demographical Parameters among Young Adults in Ilam
بررسی شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی و عروقی در دانش آموزان شهر ایلام و ارتباط آنها با شاخص‌های دموگرافیک در سال تحصیلی 92-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency Evaluation and Comparison of Isfahan Provinces Hospitals Before and after the Reform in Health System using the Pabon Lasso Model (1391-1394)
ارزیابی و مقایسه کارایی بیمارستان‌های استان اصفهان در سال‌های قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت (1394-1391) با استفاده از مدل پابن – لاسو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrooxidation Study of Amoxicilline Using Nano ZSM-5 Modified Carbon Paste Electrode
مطالعه الکترو اکسیداسیون آموکسی سیلین بااستفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوZSM-5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Helicobacter pylori Infection and Idiopathic Thrombocytopenic Purpura in Hospitalized Patients in Amirkola Children’s Hospital 2012-2013
ارتباط عفونت هلیکو باکتر پیلوری با پورپورای ترومبو سیتو پنیک ایدیو پاتیک (ITP) در کودکان - بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Diagnostic Value of IL8 Compared with CRP , ESR in the Detection of Bacterial Infections in Pediatric Oncology Patients with Febrile Neutropenia
ارزش تشخیصی IL8 در مقایسه با CRP و ESR در تشخیص عفونت های باکتریال در کودکان سرطانی مبتلا به تب و نوترو پنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Anti-inflammatory Properties of Iranian Nigella sativa L in Reducing the Expression of Pre-Inflammatory Cytokines of TNF-α and IL-18 in Human THP-1 Cells
بررسی خواص ضد التهابی اسانس سیاه دانه ایرانی در کاهش بیان ژن ‌های سایتوکین ‌های پیش التهابی TNF-α و IL-18 در سلول‌ های ماکروفاژ و مونوسیت انسانی (Human THP-1)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

BIF-1 Relative Gene Expression Study in Breast Cancer Tumor and Normal Adjacent Tissues using Real Time PCR
بررسی بیان نسبی ژن BIF-1 در تومور سرطان پستان و بافت‌ های نرمال مجاور با استفاده از Real Time PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Biodegradable Plastic Producing Bacteria from Soil Contaminated Sewage in Ilam Milk Manufactory
جدا سازی باکتری های تولید کننده پلاستیک زیست تخریب پذیر از خاک های آلوده به پساب کارخانه شیر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Parenting Styles and Addiction Potentiality in Ilam high School Students: The Mediating Role of Novelty Seeking
رابطه شیوه‌‌های فرزند پروری و گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دبیرستانی شهر ایلام: نقش واسطه ای نوجویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enhancement of the Catalytic Performance of Clinoptilolite in Toluene Abatement Process through Controlled Dealumination
افزایش عملکرد کاتالیستی کلینو پتیلولیت در فرایند حذف بخارات تولوئن با روش آلومینیوم زدایی کنترل شده (اسید شویی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Polycystic ovary induction by Dehydroepiandrostenedione in Mice
القای تخمدان پلی کیستیک توسط دهیدرو اپی آندروستندیون در موش‌ های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Boston Brace on Lower Limb and L5-S1 Joint Contact Forces during Walking in Patients with Idiopathic Scoliosis
تأثیر بریس بوستون بر نیروی تماس مفصلی مفاصل اندام تحتانی و L5-S1 بیماران مبتلا به اسکولیوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Mir-34 b/c rs4938723 Gene Polymorphism and the Risk of Male Infertility
بررسی ارتباط بین پلی‌ مورفیسم rs4938723 در ژن mir-34 b/c و خطر ابتلا به نا باروری آیدیو پاتیک در مردان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of the Modulator Wheel and Range Compensator Wheel for 3-Dimentional Coverage Target in the Proton Therapy of the Brain Tumors Using Geant4 Code
اثر چرخ تعدیل‌گر و چرخ جبران‌کننده برد برای پوشش ‌دهی سه بعدی هدف در پروتون درمانی تومور‌های مغزی با استفاده از کد GEANT4
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clustering Membrane Helical Residues in the Human Serotonin Transporter
دسته بندی اسید ‌های آمینه‌ی هلیکس ‌های غشایی در پروتئین انتقال ‌دهنده ‌‌ی سروتونین انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effective Factors on tendency to beauty surgeries and Body Management among women of Ilam during 2016
بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی‌های زیبایی و مدیریت بدن در بین زنان شهر ایلام در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effects of treadmill and ground walking onAbdominal Obesity andResting heart rate among inactive overweight women
مقایسه تاثیر راه رفتن روی نوار گردان و پیاده روی بر چاقی مرکزی و ضربان قلب استراحت در زنان غیر فعال دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing preventive Behaviors of Leishmaniasis in Mehran County at 2014: Application of BASNEF Model
بررسی رفتار های پیشگیرانه از بیماری سالک در شهرستان مهران در سال 1393: کاربرد مدل بزنف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Mesenchymal Stem Cells pulsed with Caffeine on the Function of the Peritoneal Macrophages of Rat
بررسی اثر سلول ‌های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با کافئین بر فعالیت ماکروفاژهای صفاقی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pre- Nutrition Tamarindus indica Aqueous Extract on Infarct Volume and Neurological Deficits in Rat Stroke Model
بررسی اثر پیش تغذیه عصاره ی آبی تمبر هندی (Tamarindus indica) بر حجم سکته مغزی و ارزیابی اختلالات نورولوژیکی در مدل جانوری رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles