Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 14, Number 3 (2006-10)


بررسی عفونتهای انگلی و قارچی در بیماران روانی مزمن بیمارستان سینای همدان در سال 82-81
بررسی عفونتهای انگلی و قارچی در بیماران روانی مزمن بیمارستان سینای همدان در سال 82-81
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمیولوژی بیماران بستری با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان
بررسی اپیدمیولوژی بیماران بستری با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای اثرات درمانی حشره کش تمفوس و گاما بنزن هگزاکلراید علیه آلودگی به شپش سر
بررسی مقایسه ای اثرات درمانی حشره کش تمفوس و گاما بنزن هگزاکلراید علیه آلودگی به شپش سر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان مقاومت دارویی سویه های اسینتوباکتر بومانی و سایر گونه هـای اسینتوباکتـر
بررسی میزان مقاومت دارویی سویه های اسینتوباکتر بومانی و سایر گونه هـای اسینتوباکتـر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی وجود ژن cagA درسویه های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیمـاران مبتلا به NUD، زخم های پپتیک و سرطان با روش PCR
بررسی وجود ژن cagA درسویه های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیمـاران مبتلا به NUD، زخم های پپتیک و سرطان با روش PCR
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

علت عدم نیاز به یونMg2+ در آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز غشایی نسبت به فرم سیتوزولی آن در
علت عدم نیاز به یونMg2+ در آنزیم فسفاتیدات فسفوهیدرولاز غشایی نسبت به فرم سیتوزولی آن در
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی فراوانی و علل بروز تب در بیماران بستری شده با تب و نوتروپنی در طول یک دهه در
بررسی فراوانی و علل بروز تب در بیماران بستری شده با تب و نوتروپنی در طول یک دهه در
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین حساسیت ضد میکروبی و تشخیص ژنهـای مقاومت به ونکومایسیـن در انتروکوک های
تعیین حساسیت ضد میکروبی و تشخیص ژنهـای مقاومت به ونکومایسیـن در انتروکوک های
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles