:: دوره 30، شماره 1 - ( 1-1401 ) ::
جلد 30 شماره 1 صفحات 10-1 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر سندرم تخمدان پلی‌‌کیستیک بر بیان ژن Sirtuin-3در تخمک موش‌‌های نژاد NMRI
هانیه جلالی* 1، مهناز آذرنیا2 ، فاطمه کمالی پور2
1- گروه علوم جانوری، دانشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، jalali@khu.ac.ir
2- گروه علوم جانوری، دانشکدۀ علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده:   (2307 مشاهده)
مقدمه: افزایش تولید رادیکال‌‌های آزاد در تخمک‌‌ها به کاهش کیفیت باروری آن‌ها منجر می‌‌شود. مطالعات نشان داده است که در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌‌کیستیک، سطح رادیکال‌‌های آزاد بافتی و سرمی افزایش می‌‌یابد.  Sirtuin-3در میتوکندری قرار دارد و نقش مهمی در مهار رادیکال‌‌های آزاد ایفا می‌کند؛ بنابراین، هدف از مطالعۀ حاضر بررسی بیان ژن Sirtuin-3 در تخمک‌‌ موش‌‌های مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌‌کیستیک بود.
مواد و روش ها: سندرم تخمدان پلی‌‌کیستیک توسط تزریق استرادیول والرات (40 میلی‌‌گرم بر کیلوگرم) در 6 موش‌‌ نژاد NMRI با سن 6 هفته و وزن 5±‌‌25 گرم ایجاد گردید و 6 موش نیز به‌عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. به دنبال القای بیماری، بافت تخمدان توسط روش هیستوتکنیک بررسی گردید و سطح سرمی هورمون‌‌های جنسی با استفاده از کیت مخصوص الایزا تعیین شد. تخمک‌‌ها از تخمدان موش‌‌ها جمع‌‌آوری گردید و RNA آن‌ها توسط کیت مخصوص استخراج و به cDNA تبدیل شد و سپس Real Time PCR برای سنجش بیان ژن Sirtuin-3 صورت گرفت و ژن Gapdh به‌عنوان کنترل داخلی در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: در تخمدان موش‌‌های مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌‌کیستیک، کیست‌‌های هیداتید تشکیل گردید و سطح هورمون FSH کاهش و سطح هورمون‌‌های LH و تستوسترون در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (P<0.001). بیان ژن Sirtuin-3 در تخمک‌‌های جمع‌‌آوری‌شده از موش‌‌های بیمار نسبت به موش‌‌های سالم، به میزان 18/0 کاهش یافت (P<0.05).
بحث و نتیجه‌گیری: نتیجۀ تحقیق حاضر نشان داد که بیان ژن Sirtuin-3 در تخمک موش‌‌های مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک کاهش می‌‌یابد. بیان نادرست ژن Sirtuin-3 در تخمک می‌‌تواند به‌‌عنوان یکی از علل کاهش کیفیت باروری تخمک در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌‌کیستیک مطرح باشد.
 
واژه‌های کلیدی: استرس اکسیداتیو، تخمک، سندرم تخمدان پلی‌‌کیستیک، میتوکندری
متن کامل [PDF 610 kb]   (977 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زیست شناسی
دریافت: 1399/2/20 | پذیرش: 1400/9/30 | انتشار: 1401/12/15
فهرست منابع
1. Conti M, Franciosi F. Acquisition of oocyte competence to develop as an embryo: integrated nuclear and cytoplasmic events. Hum Reprod Update. 2018;24:3:245-66. doi: org/10.1093/humupd/dmx040
2. Reader KL, Stanton JL, Juengel JL. The Role of Oocyte Organelles in Determining Developmental Competence. Biology (Basel). 2017; 6: 1-3. doi:10.3390/biology6030035
3. Swain JE, Pool TB. ART failure: oocyte contributions to unsuccessful fertilization. Hum Reprod Update. 2008;14:5:431-46. doi: 10.1093/humupd/dmn025
4. Chappel S. The role of mitochondria from mature oocyte to viable blastocyst. Obstet Gynecol Int. 2013;2013:183024. doi:org/10.1155/2013/183024
5. Bentov Y, Yavorska T, Esfandiari N, Jurisicova A, Casper RF. The contribution of mitochondrial function to reproductive aging. J Assist Reprod Genet. 2011;28:9:773-83. doi: 10.1007/s10815-011-9588-7
6. Lord T, Aitken RJ. Oxidative stress and ageing of the post-ovulatory oocyte. Reproduction. 2013;146:6:R217-27. doi: 10.1530/REP-13-0111
7. Cheeseman KH, Slater TF. An introduction to free radical biochemistry. Br Med Bull. 1993;49:3:481-93. doi: 10.1093/oxfordjournals.bmb.a072625
8. McCord JM. The evolution of free radicals and oxidative stress. Am J Med. 2000; 108:652-9. doi: 10.1016/s0002-9343(00)00412-59.
9. Nakagawa T, Guarente L. Sirtuins at a glance. J Cell Sci. 2011;124:833-8. doi: 10.1242/jcs.081067
10. Bause AS, Haigis MC. SIRT3 regulation of mitochondrial oxidative stress. Exp Gerontol. 2013;48:7:634-9 doi: 10.1016/j.exger.2012.08.007.
11. Tseng AH, Shieh SS, Wang DL. SIRT3 deacetylates FOXO3 to protect mitochondria against oxidative damage. Free Radic Biol Med. 2013;63:222-34. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2013.05.002
12. Kim HS, Patel K, Muldoon-Jacobs K, Bisht KS, Aykin-Burns N, Pennington JD, et al. SIRT3 is a mitochondria-localized tumor suppressor required for maintenance of mitochondrial integrity and metabolism during stress. Cancer Cell. 2010;17:1:41-52. doi:10.1016/j.ccr.2009.11.023
13. Witchel SF, Oberfield SE, Pena AS. Polycystic Ovary Syndrome: Pathophysiology, Presentation, and Treatment With Emphasis on Adolescent Girls. J Endocr Soc. 2019. 2019; 14:3:1545-1573. doi: 10.1210/js.2019-00078
14. Azziz R, Carmina E, Chen Z, Dunaif A, Laven JS, Legro RS, et al. Polycystic ovary syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16057. doi: 10.1038/nrdp.2016.57
15. Murri M, Luque-Ramirez M, Insenser M, Ojeda-Ojeda M, Escobar-Morreale HF. Circulating markers of oxidative stress and polycystic ovary syndrome (PCOS): a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2013;19:3:268-88. doi: 10.1093/humupd/dms059
16. Zuo T, Zhu M, Xu W. Roles of Oxidative Stress in Polycystic Ovary Syndrome and Cancers. Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:8589318. doi: 10.1155/2016/8589318
17. Sasaki H, Hamatani T, Kamijo S, Iwai M, Kobanawa M, Ogawa S, et al. Impact of Oxidative Stress on Age-Associated Decline in Oocyte Developmental Competence. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:811. doi.org/10.3389/fendo.2019.00811
18. Das S, Chattopadhyay R, Ghosh S, Ghosh S, Goswami SK, Chakravarty BN, et al. Reactive oxygen species level in follicular fluid--embryo quality marker in IVF? Hum Reprod. 2006;21:9:2403-7. doi:10.1093/humrep/del156
19. Combelles CM, Gupta S, Agarwal A. Could oxidative stress influence the in-vitro maturation of oocytes? . Reprod Bio Online. 2009;18:6:864-80. doi: 10.1016/s1472-6483(10)60038-7
20. Osuka S, Nakanishi N, Murase T, Nakamura T, Goto M, Iwase A, et al. Animal models of polycystic ovary syndrome: A review of hormone-induced rodent models focused on hypothalamus-pituitary-ovary axis and neuropeptides. Reprod Med Biol. 2019;18:2:151-60. doi: 10.1002/rmb2.12262
21. Yanez LZ, Han J, Behr BB, Pera RAR, Camarillo DB. Human oocyte developmental potential is predicted by mechanical properties within hours after fertilization. Nat Commun. 2016; 7:1-12. doi: 10.1038/ncomms10809.
22. Liu Q, Li Y, Feng Y, Liu C, Ma J, Li Y, et al. Single-cell analysis of differences in transcriptomic profiles of oocytes and cumulus cells at GV, MI, MII stages from PCOS patients. Sci Rep. 2016; 6:1-12. doi: 10.1038/srep39638
23. Roth LW, McCallie B, Alvero R, Schoolcraft WB, Minjarez D, Katz-Jaffe MG. Altered microRNA and gene expression in the follicular fluid of women with polycystic ovary syndrome. J Assist Reprod Genet. 2014;31:3:355-62. doi: 10.1007/s10815-013-0161-4
24. Wood JR, Dumesic DA, Abbott DH, Strauss JF, 3rd. Molecular abnormalities in oocytes from women with polycystic ovary syndrome revealed by microarray analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92:2:705-13. doi: 10.1210/jc.2006-2123.
25. Fang L, Wang S, Li Y, Yu Y, Li Y, Yan Y, et al. High GDF-8 in follicular fluid is associated with a low pregnancy rate in IVF patients with PCOS. Reproduction. 2020; 160:11-19. doi: 10.1530/REP-20-0077
26. Zhao HC, Ding T, Ren Y, Li TJ, Li R, Fan Y, et al. Role of Sirt3 in mitochondrial biogenesis and developmental competence of human in vitro matured oocytes. Hum Reprod. 2016;31:3:607-22. doi: 10.1093/humrep/dev345
27. Kwak SS, Cheong SA, Yoon JD, Jeon Y, Hyun SH. Expression patterns of sirtuin genes in porcine preimplantation embryos and effects of sirtuin inhibitors on in vitro embryonic development after parthenogenetic activation and in vitro fertilization. Theriogenology. 2012;78:7:1597-610. doi: 10.1016/j.theriogenology.2012.07.006
28. Tatone C, Di Emidio G, Vitti M, Di Carlo M, Santini S, Jr., D'Alessandro AM, et al. Sirtuin Functions in Female Fertility: Possible Role in Oxidative Stress and Aging. Oxid Med Cell Longev. 2015; 2015:1-12. doi:org/10.1155/2015/659687
29. Kawamura Y, Uchijima Y, Horike N, Tonami K, Nishiyama K, Amano T, et al. Sirt3 protects in vitro-fertilized mouse preimplantation embryos against oxidative stress-induced p53-mediated developmental arrest. J Clin Invest. 2010;120:8:2817-28. doi: 10.1172/JCI42020
30. Han L, Wang H, Li L, Li X, Ge J, Reiter RJ, et al. Melatonin protects against maternal obesity-associated oxidative stress and meiotic defects in oocytes via the SIRT3-SOD2-dependent pathway. J Pineal Res. 2017; 63: 1-10. doi: 10.1111/jpi.12431
31. Liu X, Zhang L, Wang P, Li X, Qiu D, Li L, et al. Sirt3-dependent deacetylation of SOD2 plays a protective role against oxidative stress in oocytes from diabetic mice. Cell Cycle. 2017;16:13:1302-8. doi: 10.1080/15384101.2017.1320004

Ethics code: 97/6505XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 30، شماره 1 - ( 1-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها