:: دوره 28، شماره 4 - ( 7-1399 ) ::
جلد 28 شماره 4 صفحات 112-100 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه‌ استریولوژیک اثر حفاظتی آلفا لیپوئیک اسید بر بافت کلیه به دنبال سمیت ایجاد شده با نانوذرات نقره در موش NMRI
سیدمحمدعلی شریعت زاده* 1، مرتضی گودرزی2
1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران ، s-shariatzadeh@araku.ac.ir
2- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران
چکیده:   (2047 مشاهده)
مقدمه: امروزه با پیش رفت تکنولوژی و با استفاده از نانوذرات نقره(AgNPs) در محصولات مختلف نگرانی ‌هایی جدی در مورد استفاده از این ماده مطرح شده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر آلفا لیپوئیک اسید(ALA) به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی در برابر سمیت ناشی از(AgNPs) بر بافت کلیه موش ‌هایNMRI  انجام شد.
مواد و روش­ ها: در این تحقیق 24 سر موش نر بالغ NMRI با میانگین وزنی 2±36 گرم به­ طور تصادفی به 4 گروه: کنترل، (AgNPs) (Kg/day/ mg500)، (ALA)(Kg/day/ mg100) و (AgNPs) به ­همراه(ALA) تقسیم و از طریق دهانی به مدت 35 روز تیمار شدند. در پایان، با تشریح موش ‌ها، کلیه چپ آن ‌ها خارج، فیکس، قالب‌ گیری، برش گیری و پاساژ بافتی انجام شد و با روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ‌ آمیزی گردید. سپس پارامترهای بیوشیمیایی و استریولوژیک کلیه مانند محاسبه حجم اجزای مختلف آن اندازه گیری شد. داده ­ها با نرم افزار  SPSSبررسی و تحلیل شدند.
یافته ‌های پژوهش: در این پژوهش افزایش معنی داری در میزان میانگین حجم جسمک کلیوی P<0.005، گلومرول P<0.001، تافت P<0.001، غشای کپسول بومن P<0.001 و کاهش معنی داری در میانگین حجم کل فضای کپسول بومن P<0.001، حجم لومن پروکسیمال توبول P<0.05 در گروه(AgNPs) نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. میزان اوره و مالون دی آلدئید در گروه(AgNPs) نسبت به کنترل افزایش P<0.001 و میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی تام کاهش معنی دار P<0.001 از خود نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: ALA در بهبود آسیب کلیوی ناشی از نانوذرات نقره نقش حفاظتی دارد.
واژه‌های کلیدی: نانوذرات نقره- آلفا لیپوئیک اسید– کلیه- استریولوژی- موش NMRI
متن کامل [PDF 968 kb]   (940 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زیست شناسی
دریافت: 1398/9/27 | پذیرش: 1399/4/2 | انتشار: 1399/8/10
فهرست منابع
1. Mody VV, Siwale R, Singh A, Mody HR. Introduction to metallic nanoparticles. J Pharm Bioal Sci 2010 2:282. doi.10.4103/ 0975-7406.72127
2. Khan I, Saeed K, Khan I. Nanoparticles properties applications and toxicities. Arabian J Chem2019; 12:908-31. doi.10. 1016/j.arabjc.2017.05.011
3. Hofmann M, Grainger DW, Hofmann H. Nanoparticles in medicine current chall-enges facing inorganic nanoparticle toxicity assessments and standardizations. Nanomed Nanotechnol Biol Med2015; 11:1689-94. doi: 10.1016/j.nano.2015.05.005
4. Koller M, Saleh HM. Introductory chapter introducing heavy metals. 2 th ed. Intech Open Publication.2018; P.201-7. doi: 10.5772/intechopen.74783
5. Zhang XF, Liu ZG, Shen W, Gurunathan S. Silver nanoparticles synthesis characterization properties applications and therapeutic approaches. Int J Mole Sci 2016; 17:1534. doi.10.3390/ijms17091534
6. Habibian S, Shadnoush SH, Arabi M, Saffar B. [Evaluation of cell toxicity and protein expression induced by silver nanoparticles in sperm and testicles of Rats]. J Shahrekord Uni Med Sci2013; 15: 26-34. (Persian)
7. Matteis V. Exposure to inorganic nanoparticles routes of entry immune response biodistribution and in vitro in vivo toxicity evaluation. Toxics2017; 5:29. doi.10.3390/toxics5040029
8. Volker C, Oetken M, Oehlmann J. The biological effects and possible modes of action of nanosilver. Rev EnvironCont Toxicol 2013; 223: 81-106. doi.10.1007/978-1-4614-5577-6_4
9. Dakhil A. Biosynthesis of silver nanoparticle AgNPs using Lactobacillus and their effects on oxidative stress biomarkers in Rats. J King Saud Uni Sci2017; 29:462-7. doi.10.1016/j.jksus.2017.05.013
10. Gorąca A, Hukkolega H, Piechota A, Kleniewska P, Ciejka E, Skibska B. Lipoic acid biological activity and therapeutic potential. Pharmacol Rep 2011; 63:849-58. doi.10.1016/s1734-1140(11)70600-4
11. Packer L, Witt EH, Tritschler HJ. Alpha lipoic acid as a biological antioxidant. Free Rad Biol Med1995; 19:227-50. doi.10.1016/ 0891-5849(95)00017-r
12. Shay KP, Moreau RF, Smith EJ, Smith AR, Hagen TM. Alpha lipoic acid as a dietary supplement molecular mechanisms and therapeutic potential. Biochim Biophys Acta Gene Sub2009; 1790:1149-60. doi.10.1016/j.bbagen.2009.07.026
13. Almansour M, Jarrar Q, Battah A, Jarrar B. Morphometric alterations induced by the toxicity of variable sizes of silver nanoparticles. Int J Morphol2015; 33: 544-552. doi.10.4067/S0717-9502201500 0200022.
14. Kim YS, Song MY, Park JD, Song KS, Ryu HR, Chung YH, et al. Subchronic oral toxicity of silver nanoparticles. Part Fibre Toxicol2010; 7:1-11. doi. 10.1186/1743-8977-7-20
15. Armagan I, Bayram D, Candan IA, Yigit A, Celik E, Armagan HH, et al. Effects of pentoxifylline and alpha lipoic acid on methotrexate-induced damage in liver and kidney of Rats. Environ Toxicol Pharmacol 2015; 39:1122-31. doi. 10.1016/j.etap. 2015.04.003
16. Carlos A. Mandarim de L. Stereological tools in biomedical research. Anais Acad Brasileira Cien2003;75: 469-86. doi.10.1590/s0001-37652003000400006
17. Murmu S, Shrivastava VK. Protective Action of an anti-oxidant vitamin C against bisphenol toxicity in Cirrhinus mrigala. Turkish J Fish Aquat Sci 2011;11: 25-9. doi.10.4194/trjfas.2011.0104
18. Howard V, Reed M. Unbiased stereology: three dimensional measurements in microscopy. Gar Sci2004. doi.10.1046/j. 1469-7580.1999. 194101536.x
19. Hoseini L, Roozbeh J, Sagheb M, Karbalaydoust S, Noorafshan A. [Nandrolone decanoate increases the volume but not the length of the proximal and distal convoluted tubules of the Mouse kidney]. Micron2009; 40: 226-30. doi.10.1016/j.micron.2008.08.004. (Persian)
20. Buege JA, Aust S D. Microsomal lipid peroxidation. Meth Enzymol Acad1978; 52: 302-10. doi. 10.1016/s0076-6879(78)52032-6
21. Esterbauer H, Cheeseman KH. Determination of aldehydic lipid peroxidation products: malonaldehyde and 4-hydroxynonenal. Meth Enzymol Acad 1990; 186: 407-21. doi.10.1016/0076-6879(90)86134-h
22. Benzie IF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plasma as a measure of antioxidant power the FRAP assay. Analyt Biochem 1996; 239: 70-6. doi.10.1006/abio.1996.0292
23. Asare N, Instanes C, Sandberg WJ, Refsnes M, Schwarze P, Kruszewski M, et al. Cytotoxic and genotoxic effects of silver nanoparticles in testicular cells. Toxicology2012; 291:65-72. doi. 10.1016/j.tox.2011.10.022
24. Prabhu S, Poulose EK. Silver nanoparticles mechanism of antimicrobial action synthesis medical applications and toxicity effects. Int Nano let 2012; 2:32. doi.10.1186/2228-5326-2-32
25. Kimura H, Sawada T, Oshima S, Kozawa K, Ishioka T, Kato M. Toxicity and roles of reactive oxygen species. Curr Drug Targ Inflam Allerg2005; 4: 489-95.doi.10.2174/1568010054526287
26. Akilesh S. Normal kidney function and structure. 1 th ed. Uni Washington Seat USA .2014; P.2716-33. doi.10.1016/B978-0-12-386456-7.05402-2
27. Heidari Z, Mahmoudzadehsagheb HR, Dezfoulian AR, Barbarestani M, Noori SMH. [A stereological analysis of renal glomeruli following chronic lead intoxication in Rat during a continuous period of 8 weeks]. Acta Med Iranica 2002; 40: 73-8. (Persian)
28. Forbes JM, Cooper ME, Oldfield MD, Thomas MC. Role of advanced glycation end products in diabetic nephropathy. J Am Soc Nephrol.2003; 14: 254-8. doi.10.1097/01.asn.0000077413.41276.17
29. Yamagishi SI, Imaizumi T. Diabetic vascular complications: pathophysiology, biochemical basis and potential therapeutic strategy. Curr Pharmaceut Des 2005; 11: 2279-99. doi. 10.2174/1381612054367300
30. Valencia A, Morán J. Reactive oxygen species induce different cell death mechanisms in cultured neurons. Free Rad Biol Med 2004; 36:1112-25. doi.10.1016/j.freeradbiomed.2004.02.013

Ethics code: 3113XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 4 - ( 7-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها