:: دوره 28، شماره 1 - ( 1-1399 ) ::
جلد 28 شماره 1 صفحات 88-78 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر تمرین استقامتی بر بیان ژن فیبرونکتین III-دامنه 5 و CTRP15 درموش های صحرایی نر
الهام وسدی* 1، حامد برزگر2
1- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، سمنان، ایران ، e.vosadi@yahoo.com
2- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (2849 مشاهده)
مقدمه: ﺗاثیر فعالیت ورزشی مناسب بر عوامل مشتق شده از عضلات اسکلتی و اثرشان در تنظیم متابولیسم بدن به تازگی مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی بر بیان ژن فیبرونکتین III -دامنه 5 و پروتئین پانزدهم مرتبط با C1q/TNF عضلانی در موش های صحرایی نر بالغ است.
مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی، 16 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار(با سن 8 هفته­ و میانگین وزن 15±213 گرم)، در دو گروه 8 تایی کنترل و تمرین تقسیم بندی شدند. موش های صحرایی گروه تمرین، 4 هفته و در هر هفته 5 جلسه تمرین استقامتی که شامل دویدن بر روی نوارگردان مخصوص جوندگان بود را به مدت 45 دقیقه در راس ساعت مشخصی در طول روز انجام دادند و در همین زمان، گروه کنترل هیچ گونه تمرینی نداشت. ابتدا عضله نعلی هموژن شده و میزان بیان ژن فیبرونکتین III -دامنه 5 و CTRP15  با روش Real- time PCR سنجیده شد. سپس از نمونه ‌های خونی جمع ‌آوری شده، سطوح سرمی آیریزین و انسولین به روش الایزا و سطوح گلوکز به روش گلوکز اکسیداز اندازه ‌گیری شدند. داده ­ها با استفاده از روش آماریt  مستقل با P<0.05 تحلیل شدند.
یافته ­های پژوهش: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، مقادیر بیان ژن فیبرونکتین III -دامنه 5 و CTRP15 عضلانی پس از تمرین استقامتی، در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی ­داری داشت(P=0.048, P=0.034). همین طور، سطوح آیریزین در گروه تمرین، در مقایسه با گروه کنترل به شکل معنی داری بیشتر بود(P=0.029). در حالی که، مقاومت به انسولین پس از 4 هفته تمرین استقامتی، تفاوت 25 درصدی را به همراه داشت اما این تفاوت معنی­ دار نبود(P=0.500).
بحث و نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج مطــالعه حاضر به نظر می ­رسد تمرین استقامتی میان مدت می تواند از طریق افزایش سطوح برخی مایوکاین ها موجب بهبود متابولیسم بدن شود.
 
 
واژه‌های کلیدی: فیبرونکتین III- دامنه 5، CTRP15، تمرین استقامتی، رت، مقاومت به انسولین
متن کامل [PDF 980 kb]   (1112 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تربیت بدنی
دریافت: 1398/8/5 | پذیرش: 1398/10/22 | انتشار: 1399/1/10
فهرست منابع
1. Pedersen L, Hojman P. Muscle to organ cross talk mediated by myokines. Adip J 2012; 1:164-7. doi.10.4161/adip.20344
2. Peterson JM, Mart R, Bond CE. Effect of obesity and exercise on the expression of the novelmyokines myonectin and fibronectin type III domain containing 5. Peer J 2014; 10:1-16. doi.10.7717/peerj.605
3. Bonen A, Chabowski A, Luiken JJFP, Glatz JFC. Mechanisms and regulation of protein-mediated cellular fatty acid uptake molecular biochemical and physiological evidence. APS J 2007; 22: 15-28. doi.002.190.032.243
4. 40Seldin MM, Peterson JM, Byerly MS, Wei Z, Wong GW. Myonectin CTRP15 a novel myokine that links skeletal muscle to systemic lipid homeostasis. Biol Chem J2012; 287: 11968–80. doi.10.1074/jbc.M111.336834
5. Tomtang Y, Hu T, Arterburn M, Boyle B, Bright JM, Palencia S, et al. The complete complement of C1qdomain containing proteins in homo sapiens. Genom J 2005; 86: 100-11. doi.10.1016/j.ygeno.2005.03.001).
6. Xu X, Ying Z, Cai M, Xu Z, Li Y, Jiang SY, et al. Exercise ameliorates high fat diet induced metabolic and vascular dysfunction andincreases adipocyte progenitor cell population inbrown adipose tissue. Am J Physiol Regul Int Comp 2011; 300: 1115-25 doi.10.1152/ajpregu.00806.2010
7. Bonen A, Chabowski A, Luiken JJFP and Glatz JFC. Is membranetransport of FFA mediated by lipid, protein, or both? Mechanisms andregulation of protein-mediated cellular fatty acid uptake molecular,biochemical, and physiological evidence. Physiol J 2007; 22:15-29. doi.10.1152/physiologyonline.2007.22.1.15
8. Kaminski M, Kippen J, Gomulska A, Smyrak J, Karolewski M, Bielawska L, Wysocka E, Cymerys M. Myonectin serum concentration changes after short-term physical activity among young, healthy people. Med Res J 2019; 4 :41-5 (10.5603/MRJ.a2019.0002).
9. Bostrom P, Wu J, Jedrychowski MP, Korde A, Ye L, Lo JC, et al. A PGC1alpha dependentmyokine that drives brown fat like developmentof white fat and thermogenesis. Nature J 2012; 481: 463-8. doi.10.1038/nature10777
10. Villarroya F. Irisin, turning up the heat. Cell Metab J 2012; 15: 277-8. doi.10.1016/j.cmet.2012.02.010
11. Lifang Si, Hongxi Liu, Mengyun Li, Guangxin Wang. Study on the relationship between FNDC5 protein expression and aerobic exercise test in Rats. Arch Lat Am Nut 2019; 69: 237-43.
12. Norheim F, Langleite TM, Hjorth M. The effects of acute and chronic exercise on PGC-1𝛼, irisin and browning ofsubcutaneous adipose tissue in Humans. FEBS J 2014; 281: 739-49 doi.10.1111/febs.12619
13. Pang M, Yang J, Rao J, Wang H, Zhang J, Wang S, et al. Time dependent changes in increased levels of plasma irisin and muscle PGC-1α and FNDC5 after exercise in Mice. Tohoku J Exp Med 2018; 244: 93-103. doi.10.1620/tjem.244.93
14. Gamas L, Matafome P, and Seica R. Irisin and myonectin regulation in the insulin resistant muscle: implications to adipose tissue muscle crosstalk. J Diabete Res 2015;2: 1-8. doi.10.1155/2015/359159
15. Nishida T, Tsuji S, Tsujii M, Arimitsu S, Haruna Y, ImanoE. Oral glucose tolerance test predicts prognosisof patients with liver cirrhosis. Am J Gastroenterol 2006; 101: 70-5. doi.10.1111/j.1572-0241.2005.00307.x
16. Pourranjbar M, Arabnejad N, Naderipour KH, Rafie F. [Effects of aerobic exercises on serum levels of myonectin and insulin resistance in obese and overweight Women]. J Med Life2018; 11: 381-6. (Persian) doi.10.25122/jml-2018-0033
17. Bashar R. Method of blood sampling and anesthesia for rodent animals in physical education research. 2th ed. Ins Phys Edu Sport Scie Publication. 2006;P.123-9.
18. Jenkins NT, Padilla J, Esquivel AA, Bayless DS, Martin JS, Leidy HJ, Booth FW, Rector RS, Laughlin MH. Effects of endurance exercise training, metformin, and their combination on adipose tissue leptin and IL10 secretion in OLETF Rats. J Appl Physiol 2012; 113: 1873-83. doi.10.1152/japplphysiol.00936.2012
19. Bluher S, Panagiotou G, Petroff D. Effects of a 1year exercise and lifestyle intervention on irisin, adipokines, and inflammatory markers in obese Children. Obesity J 2014; 22: 1701-8 doi.10.1002/oby.20739
20. Brenmoehl J, Albrecht E, Komolka K. Irisin is elevated in skeletal muscleand serum of mice immediately after acute exercise. Int J Biol Sci J2014;10:338-49 doi.10.7150/ijbs.7972
21. Timmons JA, Baar K, Davidsen PK, Atherton PJ. Is irisin a human exercise gene? Nature J 2012; 488: 9-10 doi.10.1038/nature11364
22. Tiraby C, Tavernier G, Lefort C, Larrouy D, Bouillaud F, Ricquier D. Acquirement of brown fat cell features by human white adipocytes. J Biol Chem 2003; 278: 33370-6. doi.10.1074/jbc.M305235200
23. Seldin MM, Peterson JM, Byerly MS, Wei Z, Wong GW. Myonectin CTRP15 a novel myokine that linksskeletal muscle to systemic lipid homeostasis. Biol Chem J 2012; 287: 11968-80. doi.10.1074/jbc.M111.336834
24. Lim S, Choi SH, Koo BK, Kang SM, Yoon JW,Jang HC, et al. Effects of aerobic exercise training on c1q tumor necrosis factor related protein isoform 5 myonectin association with insulin resistance andmitochondrial DNA density in Women. Clin Endocrinol Metab J2012; 97: 88-93. doi.10.1210/jc.2011-1743
25. Park SY, Choi JH, Ryu HS, Pak YK, Park KS, Lee HK, et al. C1q tumor necrosis factor α-related protein isoform 5 is increased in mitochondrial DNA-depleted myocytes and activates AMP-activated protein kinase. J Biol Chem 2009; 284:27780-9. doi.10.1074/jbc.M109.005611
26. Gamal MM, Tork OM, Eshra MA, Magdy S, Rashed LA. Role of endogenous irisin a novel myokine in cognitive functions and insulin sensitivity in exercised diabetic Rats. MEDC J2016;22: 136-146. doi.10.4103/1687-4625.195886
27. Huth C, Marette A, Tremblay A. Plasma irisin is associated with insulinresistance in Men. FASEB J 2014; 28: 854.
28. Liu J, Wong M, Ching TW. Lower circulating irisin is associated withtype 2 diabetes mellitus. Journal of Diabetes and its Complications. 2013; 27:365-9 doi.10.1016/j.jdiacomp.2013.03.002
29. Han TS, Bijan FC. Separate associations of waist and hip circumference with life style factors. Int J Epidemiol 1999; 27:422-30. doi.10.1093/ije/27.3.422
30. Hejiden GV, Wang ZJ, Chu ZH. A 12-Week aerobic exercise program reduces hepatic fat accumulation and insulin resistance in obese hispanic adolescents. Epidemiol J 2010; 18: 384-91 doi.10.1038/oby.2009.274XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 1 - ( 1-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها