:: دوره 21، شماره 1 - ( فروردین 1392 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 47-53 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه افکار خودکشی و افسردگی در افراد اقدام کننده به خودکشی و سالم در استان ایلام در سال 91-1390
فاطمه چتری پور1، ستار کیخاونی، علی صیدخانی نهال
1- ، fchatripor@yahoo.com
چکیده:   (18555 مشاهده)
مقدمه: مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که خودکشی و افسردگی از مهم ترین معضلات بهداشت روانی در بین جوامع می باشند. لذا این پژوهش با هدف مقایسه افکار خودکشی و افسردگی در افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد سالم در استان ایلام انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه ای و بر حسب نوع استفاده از نتایج، کاربردی است. نمونه شامل 50 فرد اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی(ره)، مصطفی خمینی و بیمارستان طالقانی شهر ایلام و 50 نفر افراد سالم(غیر افسرده و غیر خودکشی کننده) می باشد که افراد گروه مورد با نمونه گیری در دسترس و افراد گروه شاهد با روش خوشه ای انتخاب شدند و با مقیاس های افسردگی بک و افکار خودکشی بک مورد اندازه گیری قرار گرفتند. داده های به دست آمده از مقیاس های مذکور با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و تی تست و به کمک نرم افزار آماری SPSS تحلیل شدند. یافته های پژوهش: در این مطالعه در گروه مردان 8/54 افراد مجرد و 2/45 افراد متاهل و در گروه زنان 69 درصد افراد مجرد و 31 درصد افراد متاهل شرکت داشتند. در گروه سالم توزیع نمونه های مورد مطالعه برحسب سن نشان داد که در گروه مردان بیشترین درصد در افراد سالم و در افراد اقدام کننده به خودکشی مربوط به 23 تا 30 ساله می باشد(50 درصد) و در گروه زنان بیشترین درصد مربوط به 16 تا 22 ساله می باشد(7/56). نتایج بررسی بین متغیرهای افسردگی و افکار خودکشی نشان داد که بین میزان افسردگی در افراد اقدام کننده به خودکشی و افراد سالم تفاوت معنی دار وجود دارد.(P=0.000) و هم چنین بین افکار خودکشی و میزان افسردگی در افراد اقدام کننده به خودکشی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت.(r=079, P=0.000) بحث و نتیجه گیری: یافته های این مطالعه تفاوت میزان افسردگی و افکار خودکشی را در دو گروه مورد مطالعه تائید می کند. بنا بر این جهت حفظ و ارتقاء بهداشت روانی، باید به نقش اثربخشی این متغیرها توجه شده و در آزمون های غربالگری و پایش سلامت روانی مدنظر قرار گیرند. پیشنهاد می شود تحقیقات جامعی در زمینه افسردگی و افکار خودکشی در بین جمعیت جوان صورت گیرد و به نقش پیش بینی کنندگی افسردگی و افکار خودکشی به عنوان عوامل خطر برای اقدام به خودکشی و به منظور پیش گیری از این معضل اجتماعی توجه شود.
واژه‌های کلیدی: افسردگی، افکار خودکشی، اقدام به خودکشی
متن کامل [PDF 165 kb]   (37729 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1392/2/29 | پذیرش: 1392/6/10 | انتشار: 1392/6/10


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 1 - ( فروردین 1392 ) برگشت به فهرست نسخه ها