مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام- اخبار نشریه
هزینه چاپ عادی و چاپ سریع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/8 | 

به اطلاع می رساند که مجله ی  دانشگاه  علوم پزشکی ایلام با توجه به هزینه های چاپ مقالات ( داوری، خرید   DOIو ویراستاری ادبی و انگلیسی.....) طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه ، هزینه ای معادل ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت چاپ عادی مقالات و ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت چاپ سریع از نویسندگان محترم دریافت می نماید.

نویسندگان محترم می توانند با واریز مبلغ تعیین شده به شماره حساب ۱۳۸۷۶۶۹۶۴ با شناسه ۹۸۳۵۰۰۰۰۰۰۰۵۰۰۵۴ بانک رفاه کارگران به نام معاونت تحقیقات و فناوری و اسکن فیش واریزی، و ارسال آن به آدرس ایمیل sjimumedilam.ac.ir  اقدام نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
http://sjimu.medilam.ac.ir/find.php?item=1.42.54.fa
برگشت به اصل مطلب