مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: کریم همتی،استاد، فلوشیب درد، دانشگاه علوم پزشکی ایلام(CV ScopusGoogle Scholar, ORCID, Publons


سردبیر: مصیب مظفری، استاد، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام(CV)ScopusGoogle Scholar, ORCID, Publons
 
مدیر اجرائی:  غلام بساطی، استاد، بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام(CVScopusGoogle Scholar, ORCID, Publons
 

 اعضای هیئت تحریه مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 

 نورخدا صادقی فر، استاد، دکترای باکتری شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران (CVScopusGoogle ScholarORCID

 افشین ملکی، استاد، دکترای بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان (CV)، ScopusGoogle Scholar, ORCID

 مختار مختاری، استاد، دکترای فیزیولوژی، دانشگاه کازرون (CV)، Scopus, Google Scholar, ORCID

 مرجانه فولادی، استاد، دکترای پرستاری،University of Jordan in Amman (CV)، Scopus, Google Scholar, ORCID

 زینب غضنفری، دانشیار،  دکترای آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)،ScopusGoogle Scholar،ORCID

 کوروش سایه میری، استاد، دکترای آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام(CV Scopus, Google Scholar, ORCID

 سالار بختیاری، استاد، دکترای بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)، Scopus, Google ScholarORCID

 خیرالله اسدالهی، استاد، دکترای اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)، Scopus, Google ScholarORCID

 حشمت اله نورمرادی، استاد، دکترای بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CVScopusGoogle ScholarORCID

 محمد آخوندی،استادیار،  دکترای انگل شناسی، Sophia Antipolis University, Farance  (CV)، Scopus, Google Scholar, ORCID

 زهرا منتظری، دانشیار، دکترای آمار، University of Ottawa, Canada (CVScopus, Google Scholar, ORCID

 نجات مهدیه ، دانشیار، دکترای ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (CVScopusGoogle ScholarORCID

 عنایت نیکو پور، دانشیار، دکترای ایمنولوژی، University of Michigan (CVScopusGoogle Scholar, ORCID

 بهرنگ کاظم نژاد، استادیار، دکترای پاتولوژی، بیمارستان مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران(CV)، ScopusGoogle ScholarORCID

عنایت انوری، دانشیار، دکترای فیزیولوژی،دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV), ScopusGoogle ScholarORCID   

 مریم محمدی، استادیار، دکترای آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (CV)،  Scopus, Google Scholar, ORCID

 معصومه شوهانی، دانشیار، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام(CV)، Scopus, Google ScholarORCID, Publons

یوسف ویسانی، استادیار، دکترای اپیدمیولوژی،دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV), ScopusGoogle Scholar, ORCID   

فاطمه غفاری فر، استاد، دکترای انگل شناسی، دانشگاه تربیت مدرس(CVScopusGoogle Scholar, ORCID

 اشرف دیرکوند، دانشیار، دکترای بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام(CV)، Scopus, Google ScholarORCID

 Zamberi Sekawi ، استاد، دکترای میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه پوترا، مالزی(CV)،  Scopus, Google Scholar, ORCID

Norhaizan Mohd Esa، دکترای تغذیه، گروه تغذیه و رژیم غذایی، دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی، دانشگاه پوترا مالزی(CVScopus, Google Scholar, ORCID

 Normala Ibrahim، دکترای سلامت جامعه، دانشگاه پوترا، مالزی(CV)،  ScopusGoogle Scholar, ORCID

Rajesh Ramasamy، دکترای ایمنولوژی،دانشگاه پوترا، مالزی(CV)، scopusGoogle ScholarORCID
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
http://sjimu.medilam.ac.ir/find.php?item=1.40.20.fa
برگشت به اصل مطلب