Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 13, Number 4 (2006-1)


میزان بروز و عوامل باکتریایی ایجاد کننده پنومونی های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قائم(عج) مشهد
میزان بروز و عوامل باکتریایی ایجاد کننده پنومونی های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان قائم(عج) مشهد
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان آگاهی کادر درمانی مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه در مورد اهمیت زمان ناشتابودن بیماران قبل از از عمل جراحی انتخابی
بررسی میزان آگاهی کادر درمانی مراکز آموزشی درمانی شهر کرمانشاه در مورد اهمیت زمان ناشتابودن بیماران قبل از از عمل جراحی انتخابی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر در باروری با روش تجزیه و تحلیل مسیری در استان مازندران
بررسی عوامل موثر در باروری با روش تجزیه و تحلیل مسیری در استان مازندران
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط متغیرهای تن سنجی با برخی خصوصیات سالمندان شهر اصفهان در سال 1383
بررسی ارتباط متغیرهای تن سنجی با برخی خصوصیات سالمندان شهر اصفهان در سال 1383
| [PDF-FA] | [XML] |

طریقه ی دستیابی سریع و آسان به غده ی فوق کلیوی جنینی انسان و موش در تحقیقات پزشکی
طریقه ی دستیابی سریع و آسان به غده ی فوق کلیوی جنینی انسان و موش در تحقیقات پزشکی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش زنان باردار در زمینه سزارین
بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش زنان باردار در زمینه سزارین
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از الکل و بتادین بعنوان ضدعفونی کننده محل رگ گیری بر عوارض ناشی از کاتترهای وریدی
بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از الکل و بتادین بعنوان ضدعفونی کننده محل رگ گیری بر عوارض ناشی از کاتترهای وریدی
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی به کارکنان بهداشت در بهبود آگاهی و عملکرد مادران دارای کودک 4-12ماهه در خصوص افت وزن
بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی به کارکنان بهداشت در بهبود آگاهی و عملکرد مادران دارای کودک 4-12ماهه در خصوص افت وزن
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles