Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Ilam University of Medical Sciences

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامVolume 13, Number 1 (2005-4)


بررسی وضعیت بالینی وآزمایشگاهی بیماری کاوازاکی در بیمارستان های لقمان ومقیدتهران
بررسی وضعیت بالینی وآزمایشگاهی بیماری کاوازاکی در بیمارستان های لقمان ومقیدتهران
| [PDF-FA] | [XML] |

تشخیص لیزین اساسی در فعالیت کاتالیتیکی آنزیم فسفاتیدات فسفو هیدرولاز غشایی کبد موش صحرایی
تشخیص لیزین اساسی در فعالیت کاتالیتیکی آنزیم فسفاتیدات فسفو هیدرولاز غشایی کبد موش صحرایی
| [PDF-FA] | [XML] |

نان و مشکلات بهداشت آن در نانوایی های مناطق شهری استان ایلام .سال 82-83
نان و مشکلات بهداشت آن در نانوایی های مناطق شهری استان ایلام .سال 82-83
| [PDF-FA] | [XML] |

فراوانی سندرم بینایی رایانه وبرخی عوامل مرتبط با آن در کاربران رایانه های شخصی در شهر همدان
فراوانی سندرم بینایی رایانه وبرخی عوامل مرتبط با آن در کاربران رایانه های شخصی در شهر همدان
| [PDF-FA] | [XML] |

ارزشیابی مقایسه ای سه نوع شامپو دردرمان آلودگی به شپش سردر دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی همدان
ارزشیابی مقایسه ای سه نوع شامپو دردرمان آلودگی به شپش سردر دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی همدان
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در زمینه پیشگیری از اقدام به خودکشی در زنان شهرستان اردل
تاثیر آموزش مهارتهای زندگی در زمینه پیشگیری از اقدام به خودکشی در زنان شهرستان اردل
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles