:: دوره 32، شماره 1 - ( 1-1403 ) ::
جلد 32 شماره 1 صفحات 82-75 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسۀ فراوانی ویروس HHV-8 در بیماران مبتلا به لوپوس سیستمیک اریتماتوز و افراد سالم
جواد مویدی1 ، زهرا موسوی1 ، آوا هاشمپور* 2، محمد علی نظری نیا3
1- مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی، بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
2- مرکز تحقیقات میکروبشناسی بالینی، بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ، ava.hashempour1979@gmail.com
3- مرکز تحقیقات سالمندی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (168 مشاهده)
مقدمه: لوپوس بیماری سیستمیک مزمنی با اتیولوژی پیچیده است و عفونتهای ویروسی در آغاز و پیشرفت آن نقش دارند. هرپس ویروس انسانی تیپ 8 (HHV-8) در بسیاری از بیماران مبتلا به اختلالات خودایمنی تشخیص داده‌شده؛ اما نقش آن در لوپوس به‌خوبی بررسی نگردیده است. مطالعۀ پیش‌رو با هدف مقایسه فراوانی و بار ویروسی HHV-8 در بیماران مبتلا به لوپوس و افراد سالم انجام‌شده است.
مواد و روش­ها: در این مطالعۀ مقطعی، 70 بیمار مبتلا به لوپوس و 70 فرد سالم که از نظر جنسیت و سن با گروه بیماران تطبیق داده‌شده بود، وارد مطالعه گردیدند. بار ویروسی HHV-8 پس از استخراج DNA ویروسی با استفاده از تکنیک Real-time PCR سنجیده شد و نتایج با نرم‌افزار SPSS در سطح معنی¬داری 5 درصد تجزیه‌وتحلیل آماری گردید.
یافته­های پژوهش: بیماران مبتلا به لوپوس شامل 59 زن (3/84 درصد) و 11 مرد (7/15 درصد) با میانگین سنی 4/8±1/31 سال و افراد گروه کنترل شامل 58 زن (9/82 درصد) و 12 مرد (1/17 درصد) با میانگین سنی 2/11±5/33 سال بودند که هیچ‌یک از نظر آلودگی به ژنوم HHV-8 مثبت نبودند.
بحث و نتیجه‌گیری: تا به امروز، هیچ‌گونه گزارشی دربارۀ این‌ موضوع در ایران وجود ندارد و این مطالعه اولین گزارش است؛ بنابراین، با توجه به‌ دقت بالای تکنیک Real-time PCR و تشخیص ندادن ژنوم HHV-8 در خون بیماران ایرانی مبتلا به لوپوس به‌نظر می‌رسد که هیچ‌یک از افراد بررسی‌شده حتی در صورت آلودگی به ویروس، به گونۀ فعال ویروس HHV-8 آلوده نبوده‌اند که با مطالعات پیشین همخوانی دارد.
واژه‌های کلیدی: لوپوس، HHV-8، بار ویروسی، Real-time PCR
متن کامل [PDF 441 kb]   (96 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیماریهای عفونی
دریافت: 1402/3/26 | پذیرش: 1402/8/16 | انتشار: 1403/2/15
فهرست منابع
1. Lazar S, Kahlenberg JM. Systemic lupus erythematosus: new diagnostic and therapeutic approaches. Annu Rev Med 2023; 74:339-52. doi: 10.1146/annurev-med-043021-032611.
2. Sayiner ZA, Haque U, Malik MU, Gurakar A. Hepatitis C virus infection and its rheumatologic implications. Gastroenterol Hepatol 2014; 10:287-93.
3. Fatoye F, Gebrye T, Mbada C. Global and regional prevalence and incidence of systemic lupus erythematosus in low-and-middle income countries: a systematic review and meta-analysis. Rheumatol Int 2022; 42:2097-107. doi: 10.1007/s00296-022-05183-4.
4. Agmon-Levin N, Mosca M, Petri M, Shoenfeld Y. Systemic lupus erythematosus one disease or many? Autoimmun Rev 2012; 11:593-5. doi: 10.1016/j.autrev.2011.10.020.
5. Tobón GJ, Izquierdo JH, Cañas CA. B lymphocytes: development, tolerance, and their role in autoimmunity—focus on systemic lupus erythematosus. Autoimmune Dis 2013; 2013:827254. doi: 10.1155/2013/827254.
6. Namazi S, Ziaee V, Rezaei N. The role of cytokines in systemic lupus erythematosis. Tehran Univ Med J 2015; 73:397-404.
7. Gómez-Bañuelos E, Fava A, Andrade F. An update on autoantibodies in systemic lupus erythematosus. Curr Opin Rheumatol 2023; 35:61-67. doi: 10.1097/BOR.0000000000000922.
8. Cojocaru M, Cojocaru IM, Silosi I, Vrabie CD. Manifestations of systemic lupus erythematosus. Maedica 2011; 6:330-36.
9. Touma Z, Hoskin B, Atkinson C, Bell D, Massey O, Lofland JH, et al. Systemic lupus erythematosus symptom clusters and their association with Patient‐Reported outcomes and treatment: analysis of Real‐World data. Arthritis Care Res 2022; 74:1079-88. doi: 10.1002/acr.24546.
10. Hasan B, Fike A, Hasni S. Health disparities in systemic lupus erythematosus—a narrative review. Clin Rheumatol 2022; 41:3299-311. doi: 10.1007/s10067-022-06268-y.
11. Jung JY, Suh CH. Infection in systemic lupus erythematosus, similarities, and differences with lupus flare. Korean J Intern Med 2017; 32:429-38. doi: 10.3904/kjim.2016.234.
12. Deng Y, Tsao BP. Genetic susceptibility to systemic lupus erythematosus in the genomic era. Nat Rev Rheumatol 2010; 6:683-92. doi: 10.1038/nrrheum.2010.176.
13. Nelson P, Rylance P, Roden D, Trela M, Tugnet N. Viruses as potential pathogenic agents in systemic lupus erythematosus. Lupus 2014; 23:596-605. doi: 10.1177/0961203314531637.
14. Stack G, Stacey MA, Humphreys IR. Herpesvirus exploitation of host immune inhibitory pathways. Viruses 2012; 4:1182-201. doi: 10.3390/v4081182.
15. Rohner E, Wyss N, Trelle S, Mbulaiteye SM, Egger M, Novak U, et al. HHV-8 seroprevalence: a global view. Syst Rev 2014; 3:1-7. doi: 10.1186/2046-4053-3-11.
16. Iwata S, Tanaka Y. Association of viral infection with the development and pathogenesis of systemic lupus erythematosus. Front Med 2022; 9:849120. doi: 10.3389/fmed.2022.849120.
17. Balada E, Ramentol M, Felip L, Ordi-Ros J, Selva-O’Callaghan A, Simeón-Aznar C, et al. Prevalence of HHV-8 in systemic autoimmune diseases. J Clin Virol 2015; 62:84-88. doi: 10.1016/j.jcv.2014.11.022.
18. Tung YC, Ke LY, Tsai SM, Lu PL, Tsai WC. High seroprevalence of human herpesvirus 8 infection in patients with systemic lupus erythematosus. Int J Rheum Dis 2013; 16:709-14. doi: 10.1111/1756-185X.12193.
19. Sun Y, Sun S, Li W, Li B, Li J. Prevalence of human herpesvirus 8 infection in systemic lupus erythematosus. Virol J 2011; 8:1-5. doi: 10.1186/1743-422X-8-210.
20. Jalilvand S, Shoja Z, Mokhtari-Azad T, Nategh R, Gharehbaghian A. Seroprevalence of Human herpesvirus 8 (HHV-8) and incidence of Kaposi's sarcoma in Iran. Infect Agent Cancer 2011; 6:1-6. doi: 10.1186/1750-9378-6-5.
21. Siddiqui F, Al Ameer MA, Al-Khalaf J, Al-Marzooq Y, Al Ameer A, Al Ameer M. Human Herpesvirus 8 (HHV-8) Staining: A Savior in Early Kaposi Sarcoma. Cureus 2023;15: e36486. doi: 10.7759/cureus.36486.
22. Elkon KB, Wiedeman A. Type I IFN system in the development and manifestations of SLE. Curr Opin Rheumatol 2012; 24:499-505. doi: 10.1097/BOR.0b013e3283562c3e.
23. Caielli S, Wan Z, Pascual V. Systemic lupus erythematosus pathogenesis: interferon and beyond. Annu Rev Immunol 2023; 41:533-60. doi: 10.1146/annurev-immunol-101921-042422.
24. Davatchi F, Jamshidi A-R, Banihashemi AT, Gholami J, Forouzanfar MH, Akhlaghi M, et al. WHO-ILAR COPCORD study (stage 1, urban study) in Iran. J Rheumatol 2008; 35:1384-90.
25. Broccolo F, Drago F, Cassina G, Fava A, Fusetti L, Matteoli B, et al. Selective reactivation of human herpesvirus 6 in patients with autoimmune connective tissue diseases. J Med Virol 2013; 85:1925-34. doi: 10.1002/jmv.23670.
26. Hashempour A, Moayedi J, Musavi Z, Ghasabi F, Halaji M, Hasanshahi Z, et al. First report of HHV-8 viral load and seroprevalence of major blood-borne viruses in Iranian patients with systemic sclerosis. Mult Scler Relat Disord 2021; 51:102872. doi: 10.1016/j.msard.2021.102872.
27. Wang X, He B, Zhang Z, Liu T, Wang H, Li X, et al. Human herpesvirus-8 in northwestern China: epidemiology and characterization among blood donors. Virology J 2010; 7:1-7. doi: 10.1186/1743-422X-7-62.
28. Reis ADd, Mudinutti C, Peigo MdF, Leon LL, Costallat LTL, Rossi CL, et al. Active human herpesvirus infections in adults with systemic lupus erythematosus and correlation with the SLEDAI score. Adv Rheumatol 2020; 60:47-53. doi: 10.1186/s42358-020-00144-6.
29. Chou A, Huang W, Lin M, Su C. Human herpesvirus type 8 in patients with cirrhosis independent of thrombocytopenia. J Clin Pathol 2010; 63:254-58. doi: 10.1136/jcp.2009.071621.
30. Marcelin AG, Motol J, Guihot A, Caumes E, Viard JP, Dussaix E, et al. Relationship between the Quantity of Kaposi Sarcoma—Associated Herpesvirus (KSHV) in Peripheral Blood and Effusion Fluid Samples and KSHV-Associated Disease. J Infect Dis 2007; 196:1163-66. doi: 10.1086/521625.
31. Sergerie Y, Abed Y, Roy J, Boivin G. Comparative evaluation of three serological methods for detection of human herpesvirus 8-specific antibodies in Canadian allogeneic stem cell transplant recipients. J Clin Microbiol 2004; 42:2663-67. doi: 10.1128/jcm.42.6.2663-2667.2004.
32. Tedeschi R, Bidoli E, Agren Å, Hallmans G, Wadell G, De Paoli P, et al. Epidemiology of Kaposi's Sarcoma herpesvirus (HHV8) in Västerbotten county, Sweden. J Med Virol 2006; 78:372-78. doi: 10.1002/jmv.20549.
33. Hudnall SD, Chen T, Allison P, Tyring SK, Heath A. Herpesvirus prevalence and viral load in healthy blood donors by quantitative real‐time polymerase chain reaction. Transfusion 2008; 48:1180-7. doi: 10.1111/j.1537-2995.2008.01685. x.
34. Spira TJ, Lam L, Dollard SC, Meng YX, Pau CP, Black JB, et al. Comparison of serologic assays and PCR for diagnosis of human herpesvirus 8 infection. J Clin Microbiol 2000; 38:2174-80. doi:10.1128/jcm.38.6.2174-2180.2000.

Ethics code: IR.SUMS.REC.1397.771


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 32، شماره 1 - ( 1-1403 ) برگشت به فهرست نسخه ها