:: دوره 31، شماره 2 - ( 3-1402 ) ::
جلد 31 شماره 2 صفحات 30-15 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر یک دوره تمرین استقامتی و مصرف عصارۀ هیدروالکلی گزنه بر شاخص های استرس اکسیداتیو بافت قلب موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
غفور غفاری1 ، اصغر توفیقی* 2، مسعود رحمتی3 ، جواد طلوعی آذر1
1- گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2- گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ، a.tofighi@urmia.ac.ir
3- گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
چکیده:   (3984 مشاهده)
مقدمه: استرس اکسیداتیو نقش مهمی در بروز و توسعه عوارض ناشی از دیابت دارد. با توجه به اثرات آنتی­اکسیدانی ورزش و گیاه گزنه، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر یک دوره تمرین استقامتی و عصارۀ هیدروالکلی گزنه بر شاخص‌‌های استرس اکسیداتیو بافت قلب موش‌‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (STZ) بود.
مواد و روش ها: تعداد50 موش صحرایی نر ویستار (42/12±7/232 گرم) به طور تصادفی به پنج گروه سالم-کم‌‌تحرک، دیابت-کم‌‌تحرک، دیابت-تمرین، دیابت-گزنه و دیابت-تمرین-گزنه تقسیم شدند. دیابت با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (45 میلی-گرم/کیلوگرم) القاء و 48 ساعت پس از تزریق، قند خون بیشتر از 300 میلی‌‌گرم در دسی‌‌لیتر ملاک تأیید دیابت قرار گرفت. پروتکل تمرین استقامتی با شدت متوسط (پنج روز/ هفته) و گاواژ روزانۀ عصارۀ هیدروالکلی گزنه به مقدار 50 میلی‌‌گرم/کیلوگرم، به مدت شش هفته اجرا شد. داده‌‌ها با آزمون‌‌های آماری شاپیروویلک، آنالیز واریانس دوطرفه و تست تعقیبی توکی و  با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: دو هفته پس از تزریق STZ وزن بدن در گروه‌‌های دیابت ـ گزنه (P=0.001) ، دیابت ـ تمرین (P=0.034) و دیابت ـ تمرین ـ گزنه (P=0.025) در مقایسه با گروه سالم-کم‌‌تحرک کاهش و این کاهش تا پایان هفته ششم ادامه داشت. همچنین شش هفته تمرین استقامتی و مصرف عصارۀ گزنه موجب کاهش معنی‌‌دار قند خون در گروه‌‌های دیابت-تمرین (P=0.001) ، دیابت-گزنه (P=0.001) ، و دیابت-تمرین-گزنه (P=0.001) ، در مقایسه با گروه دیابت-کم‌‌تحرک شد. به علاوه تمرین استقامتی و عصارۀ گزنه باعث افزایش معنی‌‌دار فعالیت کاتالاز  (P=0.019) و گلوتاتیون پراکسیداز (P=0.028) و کاهش معنی‌‌دار در مالون دی‌‌آلدئید (P=0.001)  بافت قلب شد.
بحث و نتیجه‌گیری: شش هفته تمرین استقامتی و مصرف عصارۀ هیدروالکلی گزنه می‌‌تواند باعث افزایش شاخص‌‌های آنتی‌‌اکسیدانی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی بافت قلب موش‌‌های دیابتی با استرپتوزوتوسین شود.
واژه‌های کلیدی: استرس اکسیداتیو، بافت قلب، تمرین استقامتی، دیابت، گزنه
متن کامل [PDF 1605 kb]   (295 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تربیت بدنی
دریافت: 1401/6/7 | پذیرش: 1401/11/11 | انتشار: 1402/3/15
فهرست منابع
1. Jubaidi FF, Zainalabidin S, Taib IS, Hamid ZA, Budin SB. The potential role of flavonoids in ameliorating diabetic cardiomyopathy via alleviation of cardiac oxidative stress, inflammation and apoptosis. Int J Mol Sci 2021; 22:5094. doi: 10.3390/ijms22105094.
2. Volpe CMO, Villar-Delfino PH, Dos Anjos PMF, Nogueira-Machado JA. Cellular death, reactive oxygen species (ROS) and diabetic complications. Cell Death Dis 2018;9:1-9. doi: 10.1038/s41419-017-0135-z.
3. Wu W, Liu X, Han L. Apoptosis of cardiomyocytes in diabetic cardiomyopathy involves overexpression of glycogen synthase kinase-3β. Biosci Rep 2019;39. doi: 10.1042/BSR20171307.
4. Yuan T, Yang T, Chen H, Fu D, Hu Y, Wang J, et al. New insights into oxidative stress and inflammation during diabetes mellitus-accelerated atherosclerosis. Redox Biol 2019; 20:247-60. doi: 10.1016/j.redox.2018.09.025.
5. Kaczmarczyk-Sedlak I, Folwarczna J, Sedlak L, Zych M, Wojnar W, Szumińska I, et al. Effect of caffeine on biomarkers of oxidative stress in lenses of rats with streptozotocin-induced diabetes. Arch Med Sci 2019; 15:1073. doi: 10.5114/aoms.2019.85461.
6. Ansley DM, Wang B. Oxidative stress and myocardial injury in the diabetic heart. J Pathol 2013; 229:232-41. doi: 10.1002/path.4113.
7. Naderi R, Mohaddes G, Mohammadi M, Ghaznavi R, Ghyasi R, Vatankhah AM. Voluntary exercise protects heart from oxidative stress in diabetic rats. Adv Pharm Bull 2015; 5:231. doi: 10.15171/apb.2015.032.
8. Mascarenhas LPG, Decimo JP, Lima VAd, Kraemer GdC, Lacerda KRCd, Nesi-França S. Physical exercise in type 1 diabetes: recommendations and care. Mot Rev de Educ Fis 2016; 22:0223-30. doi: 10.1590/S980-6574201600040001.
9. Keshvari M, Rahmati M, Mirnasouri R, Chehelcheraghi F. Effects of endurance exercise and Urtica dioica on the functional, histological and molecular aspects of the hippocampus in STZ-Induced diabetic rats. J Ethnopharmacol 2020; 256:112801. doi: 10.1016/j.jep.2020.
10. Wagner H, Willer F, Samtleben R, Boos G. Search for the antiprostatic principle of stinging nettle (Urtica dioica) roots. Phytomedicine 1994; 1:213-24. doi: 10.1016/S0944-7113(11)80068-1.
11. Emmelin N, Feldberg W. Distribution of acetylcholine and histamine in nettle plants. New Phytol 1949; 48:143-8. doi: 10.1111/j.469-8137. 1949.tb05116. x.
12. Xu H, Luo J, Huang J, Wen Q. Flavonoids intake and risk of type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis of prospective cohort studies. Medicine 2018;97. doi: 0.1097/MD.0000000000010686.
13. Liu IM, Liou SS, Cheng JT. Mediation of β-endorphin by myricetin to lower plasma glucose in streptozotocin-induced diabetic rats. J Ethnopharmacol 2006; 104:199-206. doi: 10.1016/j.jep.2005.09.001.
14. Keshvari M, Rahmati M, Mirnasouri R, Chehelcheraghi F. Effects of endurance exercise and Urtica dioica on the functional, histological and molecular aspects of the hippocampus in STZ-Induced diabetic rats. J Ethnopharmacol 2020:112801. doi: 10.1016/j.jep.2020.
15. Stanely Mainzen Prince P, Menon VP. Hypoglycaemic and hypolipidaemic action of alcohol extract of Tinospora cordifolia roots in chemical induced diabetes in rats. Phytother Res 2003; 17:410-3. doi: 10.1002/ptr.130.
16. keshvari M, Rahmati M, Mirnasuri R, Chehelcheraghi F. Effect of six-week endurance exercise and hydroalcoholic extract of Urtica dioica on blood glucose level and necrotic cells of the hippocampal CA3 region of Wistar rats in type 1 diabetes model. Sport Physiol 2021; 13:43-68. doi: 10.22089/SPJ.2020.8033.1969.
17. Rahmati M, Keshvari M, Mirnasouri R, Chehelcheraghi F. Exercise and Urtica dioica extract ameliorate hippocampal insulin signaling, oxidative stress, neuroinflammation, and cognitive function in STZ-induced diabetic rats. Biomed Pharmacother 2021; 139:111577. doi: 10.1016/j.biopha.2021.
18. Kurd M, Valipour Dehnou V, Tavakoli SA, Gahreman DE. Effects of endurance training on hippocampus DJ‐1, cannabinoid receptor type 2 and blood glucose concentration in diabetic rats. J Diabetes Investig 2019; 10:43-50. doi: 10.1111/jdi.12868.
19. Davoodi SH, Vahidian-Rezazadeh M, Fanaei H. The effect of endurance and resistance exercises and consumption of hydro-alcoholic extract of nettle on the changes in weight and plasma levels of nesfatin-1 in type 1 diabetic rats. Feyz J Kashan Uni Med Sci 2018; 22:362-9. (Persian).
20. Jain D, Bansal MK, Dalvi R, Upganlawar A, Somani R. Protective effect of diosmin against diabetic neuropathy in experimental rats. J Integr Med 2014; 12:35-41. doi: 10.1016/S2095-4964(14)60001-7.
21. Dadvar N, Ghalavand A, Zakerkish M, Hojat S, Alijani E, Mahmoodkhanikooshkaki R. The effect of aerobic training and Urtica Dioica on lipid profile and fasting blood glucose in middle age female with type II diabetes. Jundishapur Sci Med J 2017; 15:507-16. (Persian).
22. Kamaei L, Moghadamnia D. Comparison of Antidiabetic Effects of Aqueous Extract of the Leaves and Fruits of Avicennia Marina in Streptozotocin-induced Diabetic Male Rats. Iran J Toxicol 2019; 13:7-12. doi: 0.32598/IJT.13.2.575.1.
23. Song Y, Manson JE, Buring JE, Sesso HD, Liu S. Associations of dietary flavonoids with risk of type 2 diabetes, and markers of insulin resistance and systemic inflammation in women: a prospective study and cross-sectional analysis. J Am Coll Nutr 2005; 24:376-84. doi: 10.1080/07315724.2005.10719488.
24. Golalipour MJ, Khori V. The protective activity of Urtica dioica leaves on blood glucose concentration and beta-cells in streptozotocin-diabetic rats. Pak J Biol Sci 2007; 10:1200-4. doi: 10.3923/pjbs.2007.1200.4.
25. Hassani A, Ebrahimi M, Ramezanpoor M. Survey on the effect of eight weeks of regular aerobic eexercise with consumption of nettle extract on blood glucose and insulin resistance index among women with type II diabetes. J Knowl Health. 2015; 10:57-64. (Persian).
26. Sadighi A, Abdi A, Azarbayjani MA, Barari A. Effect of aerobic training and berberine chloride supplementation on oxidative stress indices in the heart tissue of streptozotocin-induced diabetic rats. J Ilam Uni Med Sci 2020; 28:54-65. doi: 10.29252/sjimu.28.4.54.(Persian).
27. Farhangi N NF, Zehsaz F. Effect of endurance exercise on antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation in the heart of the streptozotocin-induced diabetic rats. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci Health Ser 2017; 24:798-809. (Persian).
28. Laher I, Beam J, Botta A, Barendregt R, Sulistyoningrum D, Devlin A, et al. Short-term exercise worsens cardiac oxidative stress and fibrosis in 8-month-old db/db mice by depleting cardiac glutathione. Free Radic Res 2013; 47:44-54. doi: 10.3109/10715762.2012.737463.
29. Tofas T, Draganidis D, Deli CK, Georgakouli K, Fatouros IG, Jamurtas AZ. Exercise-induced regulation of redox status in cardiovascular diseases: the role of exercise training and detraining. Antioxidants 2020; 9:13. doi: 0.3390/antiox9010013.
30. Thirumalai T, Therasa SV, Elumalai E, David E. Intense and exhaustive exercise induce oxidative stress in skeletal muscle. Asian Pac J Trop Dis 2011; 1:63-6. doi: 10.1016/S2222-1808(11)60016-9.
31. Covas MI, Elosua R, Fitó M, Alcantara M, Coca L, Marrugat J. Relationship between physical activity and oxidative stress biomarkers in women. Med Sci Sports Exerc 2002; 34:814-9. doi: 10.1097/00005768-200205000-00014.
32. Mohammadi R. Comparison of the effect of 6 weeks aerobic training on the activity of catalase enzyme and malondialdehyde in heart tissue of healthy and streptozotocin-diabetic male wistar rats (intervention: experimental). Studies Med Sci 2019; 30:337-46. (Persian).
33. Powers SK, Deminice R, Ozdemir M, Yoshihara T, Bomkamp MP, Hyatt H. Exercise-induced oxidative stress: Friend or foe? J Sport Health Sci 2020; 9:415-25. doi: 10.1016/j.jshs.2020.04.001.
34. Vinetti G, Mozzini C, Desenzani P, Boni E, Bulla L, Lorenzetti I, et al. Supervised exercise training reduces oxidative stress and cardiometabolic risk in adults with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. Sci Rep 2015; 5:1-7. doi: 10.1038/srep09238.
35. Obertreis B, Giller K, Teucher T, Behnke B, Schmitz H. Anti-inflammatory effect of Urtica dioica folia extract in comparison to caffeic malic acid. Arzneimittelforschung 1996; 46:52-6. doi: 8821518.
36. Namazi N, Tarighat A, Bahrami A. The effect of hydro alcoholic nettle (Urtica dioica) extract on oxidative stress in patients with type 2 diabetes: a randomized double-blind clinical trial. Pak J Biol Sci 2012; 15:98-102. doi: 10.3923/pjbs.2012.98.102.

Ethics code: LU. ECRA. 2018.16


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 2 - ( 3-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها