:: دوره 31، شماره 2 - ( 3-1402 ) ::
جلد 31 شماره 2 صفحات 14-1 برگشت به فهرست نسخه ها
نانوذرات کیتوسان: به عنوان عامل آنتی بیوفیلم علیه سویه های اسینتوباکتربومانی نشان دهنده فنوتیپ مقاومت چند دارویی MDR
غزل قجری* 1، نگین رجایی2 ، آرجیت چاکرابورتی3
1- گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، ghajari.ghazal74@gmail.com
2- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران
3- گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده:   (1003 مشاهده)
مقدمه: اسینتوباکتر بومانی، کوکوباسیل گرم منفی غیرتخمیری است که مقاومت بالایی به ترکیبات ضد میکروبی نشان می دهد. تشکیل بیوفیلم یکی از ویژگی های مهم بسیاری از گونه­های اسینتوباکتر است که منجر به مقاومت بالا به آنتی بیوتیک ­ها می­شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم و تعیین فعالیت آنتی بیوفیلم نانوذرات کیتوسان در جدایه­های بالینی اسینتوباکتر بومانی انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1399،تعداد 100 ایزوله از بیمارستان­های مختلف جمع آوری و آزمایشات میکروسکوپی، بیوشیمیایی و مولکولی به منظور شناسایی باکتری انجام شد. بررسی الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی ایزوله­ها با روش انتشار دیسک در مقابل10 آنتی­بیوتیک و همچنین توانایی تولید بیوفیلم به روش میکروتیترپلیت بررسی شد. سپس با روش­های مولکولی Multiplex-PCR، ژن­های 16SrRNA و CsuA شناسایی شدند. پس از تهیه نانوذرات کیتوسان و تعیین غلظت MIC، فعالیت آنتی بیوفیلم توسط روش میکروتیتر پلیت سنجیده شده و میزان بیان ژن CsuA دخیل در بیوفیلم با روش Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: در این مطالعه از بین 100 ایزوله بررسی شده 29 ایزوله به عنوان اسینتوباکتر بومانی تأیید شدند. از بین 29 ایزوله بیشترین مقاومت دارویی متعلق به سفتازیدیم (86/75%) بود. ژنCsuA در 72/51% ایزوله­ها ردیابی شد. همچنین با استفاده از روش میکروتیترپلیت و Real Time PCR میزان فعالیت آنتی بیوفیلمی نانوذرات کیتوسان با سطح معنی­داری P<0.01 مشخص شد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اثرات ضدبیوفیلمی مطالعه حاضر، به نظر می­رسد نانوذره کیتوسان می­تواند به عنوان یک کاندید دارویی در صنایع داروسازی مورد استفاده قرار گیرد.

 
واژه‌های کلیدی: ‌اسینتوباکتر بومانی، بیوفیلم، نانوذرات کیتوسان
متن کامل [PDF 1411 kb]   (724 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: باکتری شناسی
دریافت: 1401/5/10 | پذیرش: 1401/10/5 | انتشار: 1402/3/15
فهرست منابع
1. Lemiech-Mirowska E, Kiersnowska ZM, Michałkiewicz M, Depta A, Marczak M. Nosocomial infections as one of the most important problems of healthcare system. Ann Agric Environ Med 2021;28. doi: 10.26444/aaem/122629.
2. Piri Gharaghie T, Sadat Shandiz SA, Beiranvand S. Evaluation of silver nanoparticles effects on bla-per1 gene expression for biofilm formation in isolates of antibiotic-resistant Acientobacter Bumanni by real time PCR method. JCMR 2022; 35:349-66.
3. Nocera FP, Attili AR, De Martino L. Acinetobacter baumannii: its clinical significance in human and veterinary medicine. Pathogens 2021; 10:127. doi: 10.3390/pathogens10020127.
4. Piri Gharaghie T, Sadat Shandiz SA. The inhibitory effects of silver nanoparticles on bap gene expression in antibiotic-resistant acientobacter bumanni isolates using real-time PCR. J Ilam Uni Med Sci 2018;26: 175-85.doi: 10.29252/sjimu.26.4.175.
5. Bowler P, Murphy C, Wolcott R. Biofilm exacerbates antibiotic resistance: Is this a current oversight in antimicrobial stewardship? Antimicrob Resist Infect Control 2020; 9:1-5. doi: 10.1186/s13756-020-00830-6.
6. Piri-Gharaghie T, Doosti A, Mirzaei SA. Identification of antigenic properties of Acinetobacter baumannii proteins as novel putative vaccine candidates using reverse vaccinology approach. Appl Biochem Biotechnol 2022; 194:4892-914. doi: 10.1007/s12010-022-03995-5.
7. Pakharukova N, Garnett JA, Tuittila M, Paavilainen S, Diallo M, Xu Y, et al. Structural insight into archaic and alternative chaperone-usher pathways reveals a novel mechanism of pilus biogenesis. PLoS Pathog 2015;11: e1005269. doi: 10.1371/journal.ppat.1005269.
8. Gaddy JA, Actis LA. Regulation of Acinetobacter baumannii biofilm formation. Future Microbiol 2009;4: 273-8. doi: 10.2217/fmb.09.5.
9. Piri‐Gharaghie T, Beiranvand S, Riahi A, Shirin NJ, Badmasti F, Mirzaie A, et al. Fabrication and characterization of thymol‐loaded chitosan nanogels: improved antibacterial and anti‐biofilm activities with negligible cytotoxicity. Chem Biodivers 2022;19: e202100426. doi: 10.1002/cbdv.202100426.
10. Piri-Gharaghie T, Doosti A, Mirzaei SA. Fabrication and characterization of pcDNA3. 1 (+) location within chitosan/nanoparticles complexes for enhanced gene delivery. Iran J Biotechnol 2022; 20:88-100. doi: 10.30498/ijb.2022.297534.3110.
11. Donsì F, Annunziata M, Sessa M, Ferrari G. Nanoencapsulation of essential oils to enhance their antimicrobial activity in foods. LWT-Food Sci Technol 2011; 44:1908-14. doi:10.1016/j.lwt.2011.03.003.
12. Chou SF, Gunaseelan S, Kiellani MH, Thottempudi VV, Neuenschwander P, Nie H. A review of injectable and implantable biomaterials for treatment and repair of soft tissues in wound healing. J Nanotechnol 2017;2017. doi:10.1155/2017/6341710.
13. Van Vuuren SF, du Toit LC, Parry A, Pillay V, Choonara YE. Encapsulation of essential oils within a polymeric liposomal formulation for enhancement of antimicrobial efficacy. Nat Prod Commun 2010; 5:1934578X1000500912.
14. Kabiri-Samani S, Sanatgaran M, Shojaei-Barjoei N, Moosavi R, Shaqaqi P, Kabiri H. Alternatives to Antibiotics GOAL: ELEVATING Antibiotic Resistance During the Post-COVID Period. J Pers Med 2022; 7:36-42. doi:10.22034/pmj.2022.253553.
15. Piri-Gharaghie T, Ghajari G, Hassanpoor M, Jegargoshe-Shirin N, Soosanirad M, Khayati S, et al. Investigation of antibacterial and anticancer effects of novel niosomal formulated Persian Gulf Sea cucumber extracts. Heliyon 2023;9. doi: 10.1016/j.heliyon. 2023.e14149.
16. Asadipour E, Asgari M, Mousavi P, piri gharaghie T, Ghajari G, Mirzaei A. Nano‐Biotechnology and challenges of drug delivery system in cancer treatment pathway. Chem Biodiver 2023:e202201072. doi: 10.1002/cbdv.202201072.
17. Taghiloo S, Ghajari G, Zand Z, Kabiri-Samani S, Kabiri H, Rajaei N, et al. Designing Alginate/Chitosan Nanoparticles Containing Echinacea angustifolia: A Novel Candidate For Combating Multidrug-resistant Staphylococcus aureus. Chem Biodivers 2023: e202201008. doi: 10.1002/cbdv.202201008.
18. Zarinnezhad A, Shahhoseini MH, Piri Gharaghie T. Evaluating the relative frequency of fungal infections in the serum of patients with multiple sclerosis and healthy subjects using PCR. Biolo J Microorganism 2021; 10:37-50. doi:10.22108/bjm.2020.122265.1288.
19. Piri-Gharaghie T, Doosti A, Mirzaei SA. Novel adjuvant nano-vaccine induced immune response against Acinetobacter baumannii. AMB Express 2023; 13:1-6. doi:10.1186/s13568-023-01531-0.
20. Hatami R. The frequency of multidrug-resistance and extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii in west of Iran. J Clin Microbiol Infect Dis 2018; 1:4-8.
21. Goudarzi H, Douraghi M, Ghalavand Z, Goudarzi M. Assessment of antibiotic resistance pattern in Acinetobacter bumannii carrying bla oxA type genes isolated from hospitalized patients. Nov Biomed 2013; 1:54-61. doi:10.22037/nbm.v1i2.5093.
22. Kooti S, Motamedifar M, Sarvari J. Antibiotic resistance profile and distribution of oxacillinase genes among clinical isolates of Acinetobacter baumannii in Shiraz teaching hospitals, 2012-2013. Jundishapur J Microbiol 2015;8. doi: 10.5812/jjm.20215v2.
23. Longo F, Vuotto C, Donelli G. Biofilm formation in Acinetobacter baumannii. New Microbiol 2014; 37:119-27.
24. Qi L, Li H, Zhang C, Liang B, Li J, Wang L, et al. Relationship between antibiotic resistance, biofilm formation, and biofilm-specific resistance in Acinetobacter baumannii. Front Microbiol 2016; 7:483. 10.3389/fmicb.2016.00483/full.
25. Dadgar T, Vahedi Z, Yazdansetad S, Kiaei E, Asaadi H. Phenotypic Investigation of Biofilm Formation and the Prevalence of icaA and icaD Genes in Staphylococcus epidermidis Isolates. Iran J Med Microbiol 2019;12: 371-81.doi: 10.30699/ijmm.12.6.371.
26. Alqahtani F, Aleanizy F, El Tahir E, Alhabib H, Alsaif R, Shazly G, et al. Antibacterial activity of chitosan nanoparticles against pathogenic N. gonorrhoea. Int J Nanomedicine 2020:7877-87. doi/full/10.2147/IJN.S272736.
27. Gharaghie TP, Beiranvand S, Abbas Doosti AH, Ghadiri SH. A review of the epidemiology and clinical signs of SARS-COV-2. NCMB J. 2020; 11:103-20. ‎
28. Piri-Gharaghie T, Jegargoshe-Shirin N, Saremi-Nouri S, Khademhosseini SH, Hoseinnezhad-Lazarjani E, Mousavi A, et al. Effects of Imipenem-containing Niosome nanoparticles against high prevalence methicillin-resistant Staphylococcus Epidermidis biofilm formed. Sci Rep 2022; 12:5140. doi: 10.1038/s41598-022-09195-9.

Ethics code: IR.IAU.SHK. REC.2021.06.15


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 2 - ( 3-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها