:: دوره 30، شماره 4 - ( 7-1401 ) ::
جلد 30 شماره 4 صفحات 26-15 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تعیین محتوای فنولی و فلاونوئیدی گیاه دارویی Tussilago farfara L. در طبقات ارتفاعی مختلف و مراحل فنولوژی
محمد رحیم فروزه* 1، ابوالفضل شریفیان2 ، حسن یگانه2 ، هدی شهیری طبرستانی3
1- گروه مدیریت مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران ، rfroozeh@gmail.com
2- گروه مدیریت مرتع، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
3- گروه شیمی مواد غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
چکیده:   (984 مشاهده)
مقدمه: گیاه علفی چندسالۀ پای خر (.Tussilago farfara L) از خانوادۀ Asteraceae است که برگ‌ها و گل‌های آن خاصیت دارویی دارد و از مواد مؤثر آن برای معالجۀ سرفه‌های خشک و درمان التهاب‌های دهان، گلو و مجاری تنفسی استفاده می‌شود؛ بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی برخی ویژگی های فیتوشیمیایی گیاه پای خر (Tussilago farfara L.) و مقایسۀ تغییرات آن در طبقات مختلف ارتفاعی و مراحل فنولوژی است.
مواد و روش ها: برای بررسی روند تغییرات میزان مادۀ مؤثر گیاه موردبررسی در گرادیان ارتفاعی، با توجه به حضور و فراوانی گونه، طبقات ارتفاعی 1100 تا 2600 متری در استان گلستان انتخاب شد. به‌منظور نمونه‌برداری از گیاه در مراحل فنولوژی (پیش از گلدهی، زمان گلدهی و پس از گلدهی) در هر طبقۀ ارتفاعی، به‌طور تصادفی از گیاه در هریک از پنج طبقۀ ارتفاعی، نمونه­ها جمع‌آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. در پژوهش حاضر محتوای فنول کل با استفاده از روش فولین سیوکالتو، محتوای فلاونوئید با روش آلومینیوم کلرید و همچنین بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصارۀ متانولی تهیه‌شده با استفاده از معرف DPPH صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، بیشترین مقادیر محتوای فنول کل، فلاونوئید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در ارتفاعات بالاتر از 2200 متر است و اختلاف معنی‌داری میان طبقات ارتفاعی به لحاظ ویژگی‌های فیتوشیمیایی وجود داشت. یافته‌های تحقیق در بررسی و مقایسۀ خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه در میان مراحل مختلف فنولوژی نشان داد، بالاترین مقدار محتوای فنول کل و فلاونوئید در مرحلۀ فنولوژی گلدهی و بالاترین میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی برگ گیاه در مرحلۀ رویشی با مقدار 08/42 درصد مشاهده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه اطلاعات ارزشمندی در تعیین دامنۀ ارتفاعی و مرحلۀ فنولوژی مناسب در برداشت برگ این گیاه، به‌منظور دستیابی به بالاترین مقادیر محتوای فنول، فلاونوئید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی، برای دسترسی فعالان در زمینۀ گیاهان را دارویی فراهم آورد.
 
واژه‌های کلیدی: آنتی‌اکسیدان، فنول، فلاونوئید، گیاهان دارویی، عوامل محیطی
متن کامل [PDF 1676 kb]   (466 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: منابع طبیعی
دریافت: 1400/9/7 | پذیرش: 1401/1/17 | انتشار: 1401/7/15
فهرست منابع
1. Crozier A, Clifford MN, Ashihara H. Plant secondary metabolites. Blackwell Publisher. 2006; P.383. doi: 10.1086/519595
2. Akinmoladun AC, Emmanuel Afor EM, Farombi EO. Phytochemical constituent and antioxidant activity of extract from the leaves of Ocimum gratissimum. J Sci Res Essay 2007; 2: 163-66. doi: 10.5897/SRE.9000731
3. Foroozeh MR, Heshmati Gh, Barani H. Ethnographic plant of edible and medicinal species of Dilgan rangeland, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad provinces. J Anthropol res 2014; 1: 109-23. (In Persian). doi: 10.22054/QJIK.2020.50142.1192
4. Omid Beigi R. Production and processing of medicinal plants. Astan Quds Razavi Publications. 2014; P.397. (In Persian)
5. Yousefi M, Nazeri V, Mirza M. Effects of environmental conditions on the quantity and quality of Salvia leriifolia Benth. essential oil. Iranian J Med Aromatic Plants 2014; 30: 861-78. doi: 10.22092/ijmapr.2015.11922
6. Mozaffarian V. Recognition of Medicinal and Aromatic Plants of Iran. Tehran: Contemporary Culture Publications. 2017; P.1444. (In Persian)
7. Wu QZ, Zha DX, Xiang J, Zhang M, Zhang CF, Xu XH. Antitussive, expectorant, and anti-inflammatory activities of four caffeoylquinic acids isolated from Tussilago farfara. J Pharm Biol 2015; 54:1117-24. doi: 10.3109/13880209.2015.1075048
8. Lebada R, Schreier A, Scherz S, Resch Ch, Krenn L, Kopp B. Uantitative Analysis of the Pyrrolizidine Alkaloids Senkirkine and Senecionine in Tussilago farfara L. by Capillary Electrophoresis. J Phytochem Analysis 2000; 11: 366–369. doi: 10.1002/1099-1565(200011/12) 11:6<366::AID-PCA538>3.0.CO;2-1
9. Turker AU, Usta C. Biological screening of some Turkish medicinal plant extracts for antimicrobial and toxicity activities. J Nat Prod Res 2008; 22: 136-46. doi: 10.1080/14786410701591663
10. Dobravalskyte D, Talou T, Venskutonis R. Activity of natural antioxinants extracted from greater calamint, sweet cicely and coltsfoot cultivated in Lithoania and in France. In Conference Proceedings of the 6th Baltic Conference on Food Science and Technology FOODBALT-2011, Jelgava, Latvia, 5-6 May, 2011. Innovations for food science and production. University of Agriculture, Faculty of Food Technology. 2011; 73-8.
11. Sharafzadeh S. Pyrethrum, Coltsfoot, Dandelion. Important Medicinal Plants from Asteraceae Family. Australian J Basic Applied Sci 2011; 5: 1787-91.
12. Mohsenipour SowmehSaraei H, najafinejad A, Hosseinalizadeh M, Forouzeh MR, Parsakhoo A. The Role of Vegetation on Debris Slope Stability (Case study: Tuskestan–Chaharbagh Road, Golestan Province). Bernath J Med Aroma Plant 2020; 27: 185-200. doi: 10.22069/JWSC.2020.17799.3338
13. Mashayekhi K, Atashi S. The analyzing methods in plant physiology. Agricultural Education Research Publications. 2016; 326 p.
14. Foroozeh M, Mirdeylami Z. The effect of environmental factors on essential oil composition of Achillea milefolium L. J Rangeland 2019; 4: 596-609. (In Persian)
15. Jaimand K, Rezaei MB. Chemical constituents of essential oils from Mentha longifolia (L.) Hudson var. asiatica (Boriss.) Rech. f. from Iran. J Essential Oil Res 2002; 14: 107- 8. doi: 10.1080/10412905.2002.9699786
16. Spitaler R, Schlorhaufer PD, Ellmerer EP, Merfort I, Bortenschlager S, Stuppner H, et al. Altitudinal variation of secondary metabolite profiles in flowering heads of Arnica montana cv. ARBO. Phytochemistry 2006; 67: 409-17. doi: 10.1016/j. phytochem.2005.11.018
17. Sugiharto B, Miyata K, Nakamoto H, Sasakawa H, Sugiyama T. Regulation of expression of carbon-assimilating enzymes by nitrogen in maize leaf. Plant Physiol 1990; 92: 963-9. doi: 10.1104/pp.92.4.963
18. Tao J, Zhang Y, Dong J, Fu Y, Zhu J, Zhang G, et al. Elevation‐dependent relationships between climate change and grassland vegetation variation across the Qinghai‐Xizang Plateau. Int J Climatol 2015; 35: 1638-47. doi: 10.1002/joc.4082
19. Lattanzio V, Lattanzio VM, Cardinali A. Role of phenolics in the resistance mechanisms of plants against fungal pathogens and insects. J Phytochem 2006; 661: 23-67.
20. Close DC, McArthur C. Rethinking the role of many plant phenolics–protection from photodamage not herbivores. J Oikos 2002; 99: 166-72. doi: 10.1034/j.1600-0706.2002.990117.x
21. Roukos C, Koutsoukis C, Akrida-Demertzi K, Karatassiou M, Demertzis GP, Kandrelis S. The effect of altitudinal zone on soil properties, species composition and forage production in a subalpine grassland in northwest Greece. Applied Ecology Environmen Res 2017; 15(1): 609-626. doi: 10.15666/aeer/1501_609626
22. Demmig-Adams B, Adams WI, Logan BA, Verhoeven AS. Xanthophyll cycle-dependent energy dissipation and flexible photosystem II efficiency in plants acclimated to light stress. J Function Plant Biol 1995; 22:249-60. doi: 10.1071/PP9950249
23. Demmig‐Adams B, Adams III, Barker DH, Logan BA, Bowling DR, Verhoeven A.S. Using chlorophyll fluorescence to assess the fraction of absorbed light allocated to thermal dissipation of excess excitation. J Physiologia Plantarum 1996; 98: 253-64. doi: 10.1034/j.1399-3054.1996. 980206.x
24. Polle A, Rennenberg H. Field studies on Norway spruce trees at high altitudes: II. Defence systems against oxidative stress in needles. New Phytologist 1992; 121: 635-42.
25. Sánchez‐Moreno C, Larrauri JA, Saura‐Calixto F. A procedure to measure the antiradical efficiency of polyphenols. J Sci Food Agricult 1998; 76: 270-76. doi: 10.1002/(SICI)1097-0010(199802) 76:2<270::AID-JSFA945>3.0.CO;2-9
26. Bryant JP, Chapin FS, Reichardt PB, Clausen TP. Response of winter chemical defense in Alaska paper birch and green alder to manipulation of plant carbon/nutrient balance. Oecologia 1987; 72:510-14.
27. Mole S, Ross JAM, Waterman PG. Light-induced variation in phenolic levels in foliage of rain-forest plants. I. Chemical changes. J Chem Ecol 1988; 14: 1–21. doi: 10.1007/BF01022527
28. Sellami IH, Maamouri E, Chahed T, Wannes WA, Kchouk ME, Marzouk B. Effect of growth stage on the content and composition of the essential oil and phenolic fraction of sweet marjoram (Origanum majorana L.). J Indust Crops Prod 2009; 30: 395-402. doi: 10.1016/j.indcrop.2009.07.010
29. Fernando IDNS, Abeysinghe DC, Dharmadasa RM. Determination of phenolic contents and antioxidant capacity of different parts of Withania somnifera (L.) Dunal. from three different growth stages. J Industrial crops and products 2013; 50:537-539. doi: 10.1016/j.indcrop.2013.08.042
30. Andreotti C, Costa G, Treutter D. Composition of phenolic compounds in pear leaves as affected by genetics, ontogenesis and the environment. J Sci horticult 2006; 109:130-37. doi: 10.1016/ j.scienta.2006.03.014
31. Li Y, Kong D, Fu Y, Sussman M R, Wu H. The effect of developmental and environmental factors on secondary metabolites in medicinal plants. J Plant Physiol Biochem 2020; 148: 80-9. doi: 10.1016/j.plaphy.2020.01.006
32. Vlaisavljević S, Kaurinović B, Popović M, Vasiljević S. Profile of phenolic compounds in Trifolium pratense L. extracts at different growth stages and their biological activities. J food proper 2017; 20: 3090-3101. doi: 10.1080/10942912. 2016.1273235
33. Esmaeili H, Karami A, Maggi F. Essential oil composition, total phenolic and flavonoids contents, and antioxidant activity of Oliveria decumbens Vent.(Apiaceae) at different phenological stages. J Clean produc 2018; 198: 91-5. doi: 10.1016/j.jclepro.2018.07.029
34. Farhadi N, Babaei K, Farsaraei S, Moghaddam M, Pirbalout AG. Changes in essential oil compositions, total phenol, flavonoids and antioxidant capacity of Achillea millefolium at different growth stages. J Indust Crops Prod 2020; 152:112570. doi: 10.1016/j.indcrop.2020.112570.

Ethics code: 10-412-98XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 30، شماره 4 - ( 7-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها