:: دوره 30، شماره 1 - ( 1-1401 ) ::
جلد 30 شماره 1 صفحات 28-19 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر حمایتی عصارۀ آبی کندر بر میزان سمیت سلولی سیس‌‌پلاتین روی کیفیت اسپرم در موش سوری
هادی قربانی1 ، محمد علی ابراهیمی سعادتلو1 ، ابوالفضل حاجی بمانی شورکی* 2
1- گروه علوم پایه، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران
2- گروه علوم درمانگاهی، دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، a.hajibemani@tabrizu.ac.ir
چکیده:   (1706 مشاهده)
مقدمه: سیس‌‌پلاتین ازجمله داروهای شیمی‌درمانی است؛ اما استفاده از آن به علت عوارض جانبی ازجمله تداخل در فرایند اسپرماتوژنز محدودشده است. از سویی، کندر آثار بهبودی بر دستگاه تولیدمثل دارد؛ بنابراین، هدف مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر حمایتی عصارۀ آبی کندر بر میزان سمیت سلولی سیس‌‌پلاتین روی شاخص‌‌های اسپرم در موش سوری بود.
مواد و روش ها: برای انجام این مطالعه، 32 سر موش سوری به‌طور تصادفی به ۴ گروه ۸ تایی تقسیم شدند: گروه اول گروه کنترل بود که تنها محلول نرمال سالین به مدت 35 روز دریافت کرد؛ به گروه دوم، تنها عصارۀ آبی کندر با دوز 500 میلی‌‌گرم/کیلوگرم به مدت 35 روز گاواژ داده و به گروه سوم، داروی سیس‌پلاتین با دوز 5/5 میلی‌‌گرم/کیلوگرم به روش داخل صفاقی تزریق و به گروه چهارم داروی سیس‌‌پلاتین به همراه عصارۀ آبی کندر با همان دوزها داده شد. روز بعد از آخرین تزریق، وزن بدن و بیضه، تعـداد، تحـرک، میزان زنده ماندن و مورفولوژی اسپرم‌‌ها ارزیابی گردید.
یافته‌ها: سیس‌پلاتین به‌‌تنهایی موجب کاهش تحرک، زنده‌‌مانی و مورفولوژی طبیعی اسپرم‌‌ها در مقایسه با گروه کنترل شد (0.001>P)؛ اما سیس‌‌پلاتین به همراه کندر و گروه کندر به‌‌تنهایی باعث افزایش تحرک، غلظت و زنده‌‌مانی و کاهش اسپرم‌‌های غیرطبیعی در مقایسه با گروه سیس‌‌پلاتین گردید (0.001>P).
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سیس‌‌پلاتین موجب کاهش کیفیت اسپرم می‌شود و با دادن کندر، آثار سمی سیس‌‌پلاتین روی اسپرم کاهش می‌یابد و باعث بهبودی شاخص‌‌های اسپرم می‌گردد؛ درنتیجه، استفاده از عصارۀ آبی کندر به‌منظور کاهش آثار سمی سیس‌‌پلاتین و بهبود کیفی مؤلفه‌های کیفی اسپرم سودمند است.
واژه‌های کلیدی: اسپرم، سیس‌‌پلاتین، کندر، موش سوری
متن کامل [PDF 1168 kb]   (593 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1400/2/28 | پذیرش: 1400/10/1 | انتشار: 1401/12/15
فهرست منابع
1. Amin A, Buratovich MA. New platinum and ruthenium complexes-the latest class of potential chemotherapeutic drugs-a review of recent developments in the field. Med Chem. 2009;9:1489-503. doi:10.2174/138955709790361566
2. Cherry SM, Hunt PA, Hassold TJ. Cisplatin disrupts mammalian spermatogenesis, but does not affect recombination or chromosome segregation. Mutat Res Genet Toxicol Environ. 2004;564:115-28. doi: 10.1016/j.mrgentox.2004.08.010.
3. Florea A-M, Büsselberg D. Cisplatin as an anti-tumor drug: cellular mechanisms of activity, drug resistance and induced side effects. Cancers .2011;3:1351-71. doi: 10.3390/cancers3011351.
4. Ishikawa T, Kamidono S, Fujisawa M. Fertility after high-dose chemotherapy for testicular cancer. Urology. 2004;63:137-40. doi: 10.1016/j.urology.2003.08.029.
5. Martin RH, Ernst S, Rademaker A, Barclay L, Ko E, Summers N. Analysis of sperm chromosome complements before, during, and after chemotherapy. Cancer Genet Cytogenet. 1999;108:133-6. doi: 10.1016/S0165-4608(98)00125-3.
6. Kartalou M, Essigmann JM. Recognition of cisplatin adducts by cellular proteins. Mutat Res Genet Toxicol Environ. 2001;478:1-21. doi: 10.1016/S0027-5107(01)00142-7.
7. Pabla N, Huang S, Mi Q-S, Daniel R, Dong Z. ATR-Chk2 signaling in p53 activation and DNA damage response during cisplatin-induced apoptosis. J Biol Chem. 2008;283:6572-83. doi: 10.1074/jbc.M707568200.
8. Katoh C, Kitajima S, Saga Y, Kanno J, Horii I, Inoue T. Assessment of quantitative dual-parameter flow cytometric analysis for the evaluation of testicular toxicity using cyclopho-sphamide-and ethinylestradiol-treated rats. J Toxicol Sci. 2002;27:87-96. doi: 10.2131/jts.27.87.
9. Pandya C, Pillai P, Nampoothiri L, Bhatt N, Gupta S, Gupta S. Effect of lead and cadmium co‐exposure on testicular steroid metabolism and antioxidant system of adult male rats. Andrologia. 2012;44:813-22. doi: 10.1111/j.1439-0272.2010.01137.x
10. Reddy KP, Madhu P, Reddy PS. Protective effects of resveratrol against cisplatin-induced testicular and epididymal toxicity in rats. Food Chem Toxicol. 2016;91:65-72.
11. Fung C, Vaughn DJ. Complications associated with chemotherapy in testicular cancer management. Nat Rev Urol. 2011;8:213. doi: 10.1016/j.fct.2016.02.017.
12. Hooser SB, van Dijk-Knijnenburg WC, Waalkens-Berendsen ID, Smits-van Prooije AE, Snoeij NJ, Baan RA, et al. Cisplatin–DNA adduct formation in rat spermatozoa and its effect on fetal development. Cancer lette. 2000;151:71-80. doi: 10.1016/S0304-3835:9900415-2.
13. Ang H, Chan K, Gan E, Yuen K. Enhancement of sexual motivation in sexually naive male mice by Eurycoma longifolia. Int J Pharmacogn. 1997;35:144-6. doi: 10.1076/phbi.35.2.144.13283
14. 14. Harnack LJ, Rydell SA, Stang J, editors. Prevalence of use of herbal products by adults in the Minneapolis/St Paul, Minn, metropolitan area. Mayo Clin Proc 2001; Elsevier. doi: 10.4065/76.7.688
15. Parandin R, Sadeghipour Rodsari HR, Shamili S, Ghasempour HR. efects of Aqueous Extract of Boswellia Thurifera on Fertility in Male Rats. J Adv Med Biomed Res. 2008;65:23-30. (Persian)
16. Cheraghi J, Kridhchi P, Nasri S, Zargooshi M. effects of parsley (Petroselinum Crispum) hydroalcoholic extract on spermatogenesis and Pituitary-Gonadal axis in streptozotocin-induced diabetic male rat Cheraghi Javad, Kerishchi Khyabani Parisa, Nasri Sima, Zargushi Maryam. Iran J Vet Med. 2021;15:411-22. doi: 10.22059/IJVM.2021.312948.1005139.
17. Irais CM, Claudia BR, David PE, Ashutosh S, Rubén GG, Agustina RM, et al. Leaf and Fruit Methanolic Extracts of Azadirachta indica Exhibit Antifertility Activity on Rats’ Sperm Quality and Testicular Histology. Curr Pharm Biotechnol. 2021;22:400-7 doi: 10.2174/1389201021666200730145621.
18. Mahmoudi A, Hosseini-Sharifabad A, Monsef-Esfahani HR, Yazdinejad AR, Khanavi M, Roghani A, et al. Evaluation of systemic administration of Boswellia papyrifera extracts on spatial memory retention in male rats. J Nat Med. 2011;65:519-25. doi: 10.1007/s11418-011-0533-y.
19. Marshall S. Frankincense: festive pharmacognosy. Pharm J. 2003;271: 862–4.
20. Pandey RS, Singh BK, Tripathi YB. Extract of gum resins of Boswellia serrata L. inhibits lipopolysaccharide induced nitric oxide production in rat macrophages along with hypolipidernic property. indian gournal of experimental biology.2005; 43: 509-16.
21. Nusier MK, Bataineh HN, Bataineh ZM, Daradka HM. Effect of Frankincense (boswellia thurifera) on reproductive system in adult male rat. J health sci. 2007;53:365-70. doi: 10.1248/jhs.53.365
22. Asefifar F, Shams J and Zaringhalam J. Comparing the effect of Boswellia serrata and Lavandula angustifolia extract administration with the placebo on improvement of premature ejaculation during methadone treatment of opioid. J Med Plants. 2016;15:99-109. (Persian)
23. Dashti GH, Esfandiari E, Nematbagksh M, Sanei MH, Afsharipoor S, Farzan A, Jaafari Barmak M.The Effect of Frankincense Extract on Accumulation of Fatty Streaks in Coronary Arteries of High-Cholesterol Fed Male Rabbits. J Arm Danesh. 2005;22:1-12. (Persian)
24. Keshtmand Z, Oryan S, Ghanbari A, Khazaei M. Protective effect of Tribulus terrestris hydroalcoholic extract against cisplatin-induced cytotoxicity on sperm parameters in male mice. Int J Morphol. 2014;32:551-7.
25. Keshtmand Z. Protective effects of tribulus terrestris hydroalcoholic extract against cisplatin-induced germ cell apoptosis in male mice. Int j morphol. 2018;36:140-4.
26. Keshtmand Z, Ghanbari A, Khazaei M, Rabzia A. Protective Effect of Tribulus terrestris Hydroalcoholic Extract Against Cisplatin-Induced Apoptosis on Testis in Mice. Int j morphol. 2015;33:279-84.
27. Sadeghi F, Khalaj-Kondori M, Feizi H, Shaikhzadeh Hesari F. The Effect of Aqueous Extract of Boswellia on Learning and Spatial Memory in Adult Male Rats. J Zanjan Uni Med. 2014;22: 122-31. (Persian)
28. Shams J, Asefifar F, Zaringhalam J, Rezazadeh Sh. The Effects of Boswellia serrata and Lavandula angustifolia Extracts Administration on Improving Erection Dysfunction Following Opioid Dependence. J Med Plant. 2017;16:34-46. (Persian)
29. Zaringhalam J, Shams J, Rezazadeh S, Manaheji H, Akhondzadeh S, Asefifar F. Role of the methanolic extracts of Boswellia serrata and Lavandula angustifolia on apomorphine induced ejaculation in male Wistar rats. J Med Plant. 2010;4:1073-80. (Persian)
30. Organization WH. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen. 2010.
31. Scott-Wilson J. Laboratory Manual for the Examination of Human Semen and Semen-Cervical Mucus Interaction. J R Soc Med. 1982;75:58.
32. Gandini L, Sgrò P, Lombardo F, Paoli D, Culasso F, Toselli L, et al. Effect of chemo-or radiotherapy on sperm parameters of testicular cancer patients. Hum Reprod. 2006;21:2882-9. doi: 10.1093/humrep/del167
33. Keshtmand Z, Oryan Sh, Ghanbari A, Khazaee M. Protective Effect of Hydroalcoholic Extract Tribulus terrestris on Cisplatin Cytotoxicity on Sperm Viability and Count in Mice. J Med Plant. 2014;52:66-73. (Persian)
34. Türk G, Ateşşahin A, Sönmez M, Çeribaşi AO, Yüce A. Improvement of cisplatin-induced injuries to sperm quality, the oxidant-antioxidant system, and the histologic structure of the rat testis by ellagic acid. Fertil Steril. 2008;89:1474-81. doi: 10.1016/j.fertnstert.2007.04.059.
35. Rezvanfar MA, Rezvanfar MA, Shahverdi AR, Ahmadi A, Baeeri M, Mohammadirad A, et al. Protection of cisplatin-induced spermatotoxicity, DNA damage and chromatin abnormality by selenium nano-particles. Toxicol Appl Pharmacol. 2013;266:356-65. doi: 10.1016/j.taap.2012.11.025
36. Fekry E, Rahman A, Awny MM, Makary S. Protective effect of mirtazapine versus ginger against cisplatin-induced testicular damage in adult male albino rats. Ultrastruct Pathol. 2019;43:66-79. doi: 10.1080/01913123.2019.1592269
37. Oigbochie V, Lawal T, Ekpruke C. Effect of Human Menopausal Gonadotropin on Rat Testes Damaged by Cisplatin Treatment. African Scientist. 2017;18:33-42.
38. Efferth T, Oesch F, editors. Anti-inflammatory and anti-cancer activities of frankincense: Targets, treatments and toxicities. Seminars in cancer biology. 2020; Article in press Elsevier. doi: 10.1016/j.semcancer.2020.01.015.
39. Gupta I, Gupta V, Parihar A, Gupta S, Lüdtke R, Safayhi H, et al. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with bronchial asthma: results of a double-blind, placebo-controlled, 6-week clinical study. Eur J Pharm Med Res.1998;3:511-4.

Ethics code: 10210501972004XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 30، شماره 1 - ( 1-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها