:: دوره 29، شماره 6 - ( 10-1400 ) ::
جلد 29 شماره 6 صفحات 19-11 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسۀ اثربخشی درمان ‌شناختی-رفتاری و آموزش تمرینات تنفسی دیافراگمی بر علائم پانیک زنان مبتلا به آسم
سیده مدینه قاسم نژاد* 1، سید عباس حقایق2 ، سعید جهانیان3، حسن رضایی جمالویی2
1- گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران ، mghasemnegad@yahoo.com
2- گروه روان‌شناسی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
3- گروه روان‌شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1843 مشاهده)
مقدمه: آسم یک مشکل عمدۀ بهداشتی در اغلب نقاط دنیا است. این بیماری مزمن تحت تأثیر درمان‌های روان‌شناختی همچون درمان‌ شناختی-رفتاری و برخی آموزش‌ها نظیر تمرینات تنفسی دیافراگمی است. هدف از این مطالعه مقایسۀ اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و آموزش تمرینات تنفسی دیافراگمی بر علائم پانیک زنان مبتلا به آسم در شهر لاهیجان در سال 1399 بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌آزمایشی دوگروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. تعداد 60 نفر از زنانی که به کلینیک یا بیمارستان شهر لاهیجان در سال 1399 مراجعه کرده بودند، از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه درمان‌ شناختی-رفتاری ، آموزش تمرینات تنفسی دیافراگمی و گروه کنترل قرار گرفتند. پیش از انجام مداخلات، از نمونه‌ها پیش‌آزمون گرفته شد. پس از انجام مداخلات، از نمونه‌ها پس‌آزمون به‌عمل آمد و پیگیری یک ماه بعد انجام شد. ابزار استفاده‌شده پرسش‌نامۀ اختلال پانیک آلبانی بود که در سال 1996، بارلو و زینبارگ طراحی کردند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS vol.22 و آمار توصیفی شامل میانگین و واریانس و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس و بنفرونی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش نشان داد که درمان شناختی-رفتاری در مرحلۀ پس‌آزمون با میانگین و انحراف معیار 96/3±43/62 و آموزش تمرینات تنفسی دیافراگمی در مرحلۀ پیگیری با میانگین و انحراف معیار 58/2±64/55، بر بهبود علائم پانیک زنان مبتلا به آسم مؤثرتر بوده‌اند (0001/P=0).
بحث و نتیجه‌گیری: استفاده از روش‌هایی نظیر درمان شناختی-رفتاری و تغییر شیوۀ زندگی از قبیل گنجاندن فعالیت بدنی منظم در برنامۀ زندگی بیماران آسمی می‌تواند نقش کمکی در کنترل علائم پانیک آسم داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: درمان شناختی-رفتاری، تمرینات تنفسی دیافراگمی، علائم پانیک، آسم
متن کامل [PDF 556 kb]   (557 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آموزش و ارتقاء سلامت
دریافت: 1400/2/14 | پذیرش: 1400/6/14 | انتشار: 1400/11/15
فهرست منابع
1. Cavalcanti M. Association between quality of life severity of asthma sleep disorders and exercise capacity in children with asthma a cross-sectional study. Brazilian J Phys Therap2019; 23:12-8.doi.10.1016/j.bjpt.2018.08.010
2. Costa P . Reliability of the shuttle walk test with controlled incremental velocity in patients with difficult to control asthma. J Card Rehabil Prev2018; 38:54-7. doi.10.1097/HCR.0000000000000286
3. Zarneshan A. [The efficacy of aerobic and breathing exercise training on asthma control and physical psychological health promotion in women with asthma]. J Health Edu Health Prom2018; 6:179-188. (Persian) doi.10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.188.
4. Feist J, Updegraf J, Brannon L. Health Psychology. 9th ed. Translated by Firoozbakht A. Tehran Arasbaran Publication. 2018;P.135-44. (Persian)
5. Rezaei F, neshatdoost H, Vakilyzareg N, Amra B, Molavy H. [The effectiveness of cognitive behavioral therapy on anxiety and depression in patients with asthma]. Clin Psy Personal2013;7: 23-32. (Persian)
6. Bordreu F. Impact of panic attacks on bronchoconstriction and subjective distress in asthma patients with and without panic disorder. Psychosom Med2017; 79: 576-84. doi. 10.1097/PSY.0000000000000443
7. Alonso J. Association between mental disorders and subsequent adult onset asthma. J Psychiatr Res2015; 59:179-88. doi.10.1016/ j.jpsychires.
8. Feldman JM. Psychological treatment of comorbid asthma and panic disorder in Latino adults results from a randomized controlled trial. Behav Res Ther2017; 87 :142-54. doi.10.1016/j.brat.2016.09.007
9. Nashed M, Dulay V, Yorke J, Kew, Kayleigh M. Cognitive behavioural therapy for adults and adolescents with asthma. Cochrane Data Sys Rev 2016; 22 :113-8. doi.10.1002/14651858.CD011818.
10. Das R, Sankar J, Kabra S. Role of breathing exercises and yoga pranayam in childhood asthma a systematic review. Us National Lib Medi 2019;21: 14-22. doi.10.2174/1573396315666190121122452
11. Shei R, Paris H, Wilhite D, Chapman R, Mickleborough T. The role of inspiratory muscle training in the management of asthma and exercise-induced bronchoconstriction. Phsy Sport. 2016;44:327-34. doi.10.1080/00913847.2016.1176546
12. Jamshidzehishahbakhsh A, Asghariebrahimabad M, Mashhadi A, Daneshthani S. [The effectiveness of cognitive behavioral therapy in reducing worry anxiety and panic attacks mitral valve prolapse patients] .J Shahid Sadoughi Uni Med Sci2016; 24:340-351.(Persian)
13. Thomas M, Bruton A. Breathing exercises for asthma. Breathe Ers J2014; 10: 312-22. doi. 10.1183/20734735.008414
14. Boyd M. Feasibility of exercising adults with asthma a randomized pilot study. All Asth Clin Immunol2015;8:1-13. doi.10.1186/1710-1492-8-13
15. Silva I, Fregonezi G, Dias F, Ribeiro C, Guerra R, Ferreira G. Inspiratory muscle training for asthma. Cochrane Data Sys Rev2015; 8:379-88. doi.10.1002/14651858.CD003792.
16. Yorke J, Russell A, Swigris J, Shuldham C, Haigh C, Jones PV. Assessment of dyspnoea in asthma: validation of the dyspnoea 12. J Asth 2011;48:602‐8. doi.10.3109/02770903.2011.585412

Ethics code: IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1399.048XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 6 - ( 10-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها