:: دوره 29، شماره 1 - ( 1-1400 ) ::
جلد 29 شماره 1 صفحات 18-10 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه جنسیتی اثربخشی درمان مبتنی بر دل‌بستگی در کاهش لغزش، عود، ولع و تداوم پرهیز در بیماران اختلال شخصیت مرزی وابسته به مواد
حجت اله طهماسبیان1 ، وحید احمدی* 2، شهرام مامی1
1- گروه روان‌شناسی عمومی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
2- گروه روان‌شناسی عمومی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران ، info_vania@yahoo.com
چکیده:   (2281 مشاهده)
مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، مقایسه جنسیتی اثربخشی درمان مبتنی بر دل‌بستگی در کاهش لغزش، عود، ولع و تداوم پرهیز در بیماران اختلال شخصیت مرزی وابسته به مواد بوده است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مداخله‌ای، با روش نیمهآزمایشی، طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری سه‌ماهه انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش همۀ افراد وابسته به مواد با اختلال شخصیت مرزی مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد سطح شهر کرمانشاه است که 40 نفر از این افراد (20 نفر تحت درمان دل‌بستگی و 20 نفر هم گروه گواه) به‌عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه‌گیری مقیاس دل‌بستگی بزرگ‌سالان راس (RASS)، پرسشنامۀ  اختلال شخصیت مرزی، مقیاس افکار اعتیاد مک مولین (MAT)، پرسشنامۀ  محقق‌ساختۀ لغزش، عود، ولع و پرهیز و پروتکل درمان مبتنی بر دل‌بستگی (جهانبخش و همکاران، 1390) بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS vol.23 و توسط آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره، به‌منظور بررسی اختلاف میانگین میان گروه‌ها و جنسیت آزمودنی‌ها انجام شد.
یافته‌های پژوهش: یافته نشان داد که میزان لغزش، عود، ولع و تداوم پرهیز در پس‌آزمون‌ها در دو گروه آزمایش و گواه تغییر داشته است و میزان عود در میان زنان و مردان تفاوت معناداری دارد که در مرحلۀ ماندگاری نیز معنادار است؛ اما تفاوت لغزش، ولع و تداوم پرهیز در میان زنان و مردان معنادار نبوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: روش مداخلۀ درمان مبتنی بر دل‌بستگی، در بهبود مصرف افراد دارای اختلال شخصیت مرزی تأثیرگذار بوده است و می‌تواند بر کاهش لغزش، عود، ولع و افزایش تداوم پرهیز تأثیر داشته باشد.
واژه‌های کلیدی: درمان دل‌بستگی، لغزش و عود و ولع و تداوم پرهیز، اختلال شخصیت مرزی، زنان و مردان وابسته به مواد
متن کامل [PDF 538 kb]   (708 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1399/3/21 | پذیرش: 1399/7/22 | انتشار: 1400/1/10
فهرست منابع
1. Abolghasemi A, Kiamarsi A, Momeni S. [Temperament and character dimensions in narcotics addicts and normal people]. J Res Add Peres Drug Cont Head 2015; 27:12536. (Persian)
2. Shaterian M, Menati R, Kassani A, Menati W. [Associated factors with addiction relapse in patients of referring to addiction treatment centers in Ilam a case controlstudy]. J Ilam Uni Med Sci 2015; 22: 165-73. (Persian)
3. Golestani F. [The impact of group therapy based on change stages in prevention relapse among substance abusers in Kerman]. Rese Add 2009; 2: 83-104. (Persian)
4. Nastizayi N, Hezareh Moghadam M, Mollazehi A. [The study of factors for recurred addiction from the view of self-introduced addicts to the addiction abandonment centers of Zahedan]. J Urmia Nurs Midwife Facul 2010; 8: 169-74. (Persian)
5. Sadok S. Summary of psychiatry and behavioral sciences. 1 Ed th. Sunders Publication. 2008; P.232-6.
6. Tajeri B, Ahad, H, Jamhari F. [The effect of cognitive behavioral therapy on abstinence temptation recurrence and change in glass addicts' attitudes]. J Clini Psychol Stud 2012;7: 22-7. (Persian)
7. Waezi K, Fallahikhoshknab M. Spiritual confrontation of recovered addicts against the desire to re-use drugs. J Qual Res Health Sci2017; 6: 449-60.
8. Makri A, Ekhtiari H, Edalati H, Ganjgahi H. [The relationship between craving and diverse aspects of addiction severity among heroin injection addicts]. Iranian Psychiatr Clini Psychol J 2008; 14: 298-306. (Persian)
9. Mashhadi A, Soltani Shurbakhorloo E, Razmjooei R. [On the relationship between emotional intelligence and symptoms of borderline personality disorder]. J Fund Mental Heallth 2010; 12:390-9. (Persian)
10. American psychiatric association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5 Ed th. Sunders Publication. 2014; P.32-73.
11. Tomko RL, Trull TJ, Wood PK, Sher KJ. Characteristics of borderline personality disorder in a community sample comorbidity treatment utilization and general functioning. J Personal Disord 2014; 28:734-50. doi.10.1521/pedi_2012_26_093
12. Ryan RM, Deci EL. A self-determination theory approach to psychotherapy the motivational basis for effective change. Canadian Psychol 2008; 49: 186-93. doi. 10.1037/a0012753
13. Haji Hassani M, Hashemi F. [Tendency to addiction The role of attachment styles]. Chaharmahal and Bakhtiari Disciplinary Encyclopedia 2017; No. 20: 25-38. (Persian)
14. Doran N, Mcchargue D, Cohen L. Impulsivity and the reinforcing value of cigarette smoking. Facul Publ Dep Psychol 2007; 283. doi.10.1016/j.addbeh.2006.03.023
15. Safari F. [Addiction and Women gender differences concerning drug abuse and its treatment]. Add Res Quarter 2003; 1: 119-39. (Persian)
16. Mousavi Z, Ghodsi A, Asadzadeh H. [The effectiveness of group counseling based on cognitive behavioral approach on changing students' attachment styles]. Evol Psychol Iranian Psychol 2012; 8: 262-78. (Persian)
17. Jazayeri A, Dehghani M. [Investigating the relationship between attachment styles addiction and psychological profile of addicted people in comparison with non-addicted people in self-reported centers of Bushehr province]. J Add Res2004; 2: 55-66. (Persian)
18. Guttman S, Crowell J. Attachment and externalizing disorders a developmental psychopathology perspective. J Am Acad Child Adole Psychiatr 2006; 45: 440-51. doi. 10.1097/01.chi.0000196422.42599.63

Ethics code: 201486169981423187642XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 1 - ( 1-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها