:: دوره 27، شماره 6 - ( 11-1398 ) ::
جلد 27 شماره 6 صفحات 87-74 برگشت به فهرست نسخه ها
اندازه گیری پارامترهای سینتیکی استیل کولین استراز مغز گاو و مهار آنزیم در مجاورت عصاره کوتکوتهpulegium L.) Mentha)
مریم مهاجرانی* 1، آرزو رسولی زاده2
1- گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ، m.mohajerani@umz.ac.ir
2- گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
چکیده:   (3782 مشاهده)
مقدمه: عملکرد آنزیم استیل کولین استراز، تسریع فرآیند هیدرولیز استیل کولین است و حافظ هموستاز این انتقال دهنده عصبی، در سیستم اعصاب مرکزی و محیطی می باشد. با توجه به این که در بیماری هایی هم چون آلزایمر سطح انتقال دهنده عصبی، استیل کولین کاهش می یابد، بنا بر این امروزه یکی از روش های جلوگیری از پیشرفت این بیماری تجویز داروهای مهارکننده آنزیم استیل کولین استراز می باشد. دستیابی به داروهایی با اثرات جانبی کمتر به خصوص با منشاء گیاهی هدف بسیاری از محققین می باشد. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ایـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ بررسی تاثیر عصاره متانولی برگ گیاه کوتکوته بر میزان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنزیم استیل کولین استراز می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش آنزیم استیل کولین استراز از مغز گاو با استفاده از روش های هموژنیزاسیون، سانتریفیوژ، رسوب دهی با آمونیوم سولفات و دیالیز در دمای 4 درجه سانتی گراد، به صورت نسبی جداسازی شد. سرعت تولید تیوکولین از استیل تیوکولین یداید به روش المن اندازه گیری شد. در ادامه عصاره متانولی برگ گیاه کوتکوته به روش خیساندن تهیه گردید. سپس اثر مهاری عصاره بر روی آنزیم استیل کولین استراز مورد سنجش قرار گرفت.
یافته های پژوهش: در این تحقیق فعالیت کل و فعالیت ویژه استیل کولین استراز جداسازی شده از مغز گاوU  78/1143 و U/mg 10/4 تعیین شد.pH   بهینه آنزیم 5/7 و دمای بهینه آن 45 درجه سانتی گراد به دست آورده شد. مقادیر Km و Vmax آنزیم به ترتیب برابر 49/6 میلی مولار و  88/59 میلی مولار بر دقیقه به دست آورده شد.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره متانولی در غلظت  mg/ml66/26 اثرات قابل توجهی بر فعالیت این آنزیم دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، این عصاره می تواند به صورت مهار مختلط باعث مهار AchE شود. بنا بر این برگ گیاه کوتکوته می تواند توسط محققان در زمینه مطالعه و بررسی داروها مورد توجه قرار گیرد.
 
واژه‌های کلیدی: استیل کولین استراز، مهار مختلط، عصاره متانولی، کوتکوته
متن کامل [PDF 1238 kb]   (1415 دریافت)    

دریافت: 1398/12/20 | پذیرش: 1398/12/20 | انتشار: 1398/12/20XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 27، شماره 6 - ( 11-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها