:: دوره 29، شماره 1 - ( 1-1400 ) ::
جلد 29 شماره 1 صفحات 29-19 برگشت به فهرست نسخه ها
روابط ساختاری انعطاف‌‌نا‌‌پذیری روان‌شناختی و ویژگی‌‌های سایکوپاتولوژی والدین بر علائم آسم کودکان شهر خرم‌آباد: نقش میانجی‌‌ اضطراب کودکان
مهری پروانه1 ، فاطمه رضایی* 2، فیروزه غضنفری1
1- گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌‌آباد، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌‌آباد، ایران ، rezaei.f@lu.ac.ir
چکیده:   (2264 مشاهده)
مقدمه: آسم یکی از بیماری‌‌های مزمن کودکان است. محیط خانوادگی و اجتماعی موجود می‌‌تواند با استعداد ژنتیکی ابتلا به آسم تعامل کند و زمان بروز و شدت نمای بالینی بیماری را تحت تأثیر قرار ‌‌دهد؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، بررسی روابط ساختاری انعطاف‌‌‌‌ناپذیری روان‌شناختی و ویژگی‌‌های سایکوپاتولوژی والدین بر علائم آسم کودکان، با نقش میانجی‌‌ اضطراب کودکان بوده است.
مواد و روش‌‌ها: در پژوهشی توصیفی همبستگی، 200 نفر از والدین کودکان مبتلا به آسم و کودکانشان که به کلینیک درمانی آسم و آلرژی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌‌آباد مراجعه کرده‌اند، به‌صورت نمونه‌‌گیری در دسترس، انتخاب و از دیدگاه میزان انعطاف‌‌نا‌‌پذیری روان‌شناختی و ویژگی‌‌های سایکوپاتولوژی والدین، اضطراب کودکان و شدت علائم آسم کودکان ارزیابی شدند. ابزارهای این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامۀ پذیرش و عمل بوند (AAQ-II)، پرسشنامۀ اضطراب، افسردگی، استرس DASS-21، پرسشنامۀ اضطراب کودکان اسپنس نسخۀ والدین، اسپیرومتری. گفتنی است تحلیل داده‌ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و به‌وسیلۀ نرم‌‌افزار SPSS vol.23 و نرم‌‌افزار Amos انجام گردید.
یافته‌‌های پژوهش: یافته‌‌ها نشان داد که انعطاف‌‌ناپذیری روان‌شناختی والدین با شدت علائم آسم کودکان، بیشترین ضریب مسیر را دارد (=0.47β). این رابطه مثبت و در سطح P<0.01 معنادار است. ویژگی‌‌های سایکوپاتولوژی والدین بر شدت علائم آسم کودکان، به‌صورت مثبت P<0.01 معنادار است (=0.25β). انعطاف‌‌ناپذیری روان‌شناختی و ویژگی‌‌های سایکوپاتولوژی والدین، از طریق اضطراب کودکان، بر علائم آسم کودکان اثر غیرمستقیم دارد.
بحث و نتیجه‌‌گیری: انعطاف‌‌ناپذیری روان‌شناختی و ویژگی‌‌‌‌های سایکوپاتولوژی والدین و اضطراب کودکان، بر شدت علائم آسم کودکان مؤثرند و الگوی مفروض برازش مطلوبی دارد.
واژه‌های کلیدی: انعطاف‌‌ناپذیری روان‌شناختی، آسم، والدین
متن کامل [PDF 975 kb]   (710 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1398/10/4 | پذیرش: 1398/11/27 | انتشار: 1400/1/10
فهرست منابع
1. Hikichi M, Hashimoto S, Gon Y. Asthma and COPD overlap pathophysiology of ACO. Allergol Int2018;67:179-86. doi.10.1016/j.alit.2018.01.001
2. Rezaei F, Neshatdost HT, Molavi H, Amra B. [Efficacy of cognitive behavioral stress management group education on improving quality of life in female asthmatic patients]. Behave Sci Isfahan Uni Med Sci J 2009; 7:20-31. (Persian)
3. Yorke J, Fleming SL, Shuldham C. Psychological interventions for children with asthma. Cochrane Data Sys Rev 2005; 2:123-7. doi.10.1002/14651858.CD003272.pub2
4. Wood BL, Lim J, Miller BD, Cheah PA, Simmens S, Stern T, et al. Family emotional climate depression emotional triggering of asthma, and disease severity in pediatric asthma: Examination of pathways of effect. J Pediatr Psychol2007; 32:542-51. doi. 10.1093/jpepsy/jsl044
5. Chong Y, Mak Y, Loke A. psychological flexibility in parents of children with asthma analysis using a structural equation model. J Child Fam Stud 2017;26: 2610-22. doi.10.1007/s10826-017-0757-x
6. Hayes SC, Luoma JB, Bond FW, Masuda A, Lillis J. Acceptance and commitment therapy model processes and outcomes. Behave Res and Ther 2006 1; 44:1-25. doi.org/10.1016/j.brat.2005.06.006
7. Hayes SC, Strosahl K, Wilson KG. Measuring experiential a voidance a preliminary test of a working model. Psychol Rec2004; 54:553-78. doi.10.1007 /BF03395492
8. Rodriguez CM. Parental discipline and abuse potential effects on child depression, anxiety, and attributions. J Marriage Fam2003; 65:809-17. doi.10.1111/j.1741-3737.2003.00809x
9. Easter G, Sharpe LJ, Hunt C. Systematic review and meta-analysis of anxious and depressive symptoms in caregivers of children with asthma. J Ped Psychol 2015; 40:623-32. doi.10.1093/jpepsy/jsv012
10. Melnyk BM, Feinstein NF, Moldenhouer Z, Small L. Coping in parents of children who are chronically ill strategies for assessment and intervention. Pediatr Nurs 2001; 27:548.
11. Dudeney J, Sharpe L, Jaffe A, Jones EB, Hunt C. Anxiety in youth with asthma a meta‐analysis. J Pe Pulm2017; 52:1121-9. doi.0.1002/ppul.23689
12. Lawrence D, Johnson S, Hafekost J, Haan KB, Sawyer M, Ainley J, Zubrick SR. The mental health of children and adolescents. Rep Sec Australian Child Adol Surv Ment 2015 ;2:203-8.
13. Richardson LP, Lozano P, Russo J, Mccauley E, Bush T, Katon W. Asthma symptom burden relationship to asthma severity and anxiety and depression symptoms. Pediatrics2006; 118:1042-51. doi.10.1542/peds.2006-0249
14. Amelink M, Hashimoto S, Spinhoven P, Pasma HR, Sterk PJ, Bel EH, et al. Anxiety, depression and personality traits in severe, prednisone-dependent asthma. J Res Med2014; 108:438-44. doi.10.1016/j.rmed.2013.12.012
15. Bond FW, Hayes SC, Baer RA, Carpenter KM, Guenole N, Orcutt HK, et al. Preliminary psychometric properties of the Acceptance and action questionnaire a revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. J Behave Ther 2011; 42:676-88. doi.10.1016/j.beth.2011.03.11
16. Abbasi E, Fati L, Molodi R, Zarabi H. [Psychometric properties of persian version of acceptance and action questionnaire cognitive models]. J Psychol Meth Marvdasht Eslam Azad Uni 2013; 2:65-80. (Persian) doi.10.17795/ijpbs.3753
17. Antony MM, Bieling PJ, Cox BJ, Enns MW, Swinson RP. Psychometric properties of the 42-item and 21-item versions of the depression anxiety stress scales in clinical groups and a community sample. J Psychol Asses1998; 10:176. doi.10.1037/1040-3590.10.2.176
18. Samani S, Joukar B. A study on the reliability and validity of the short from of the depression anxiety stress scale. J Soc Hum Shiraz Uni 2007; 26:65-77.
19. Nauta MH, Scholing A, Rapee RM, Abbott M, Spence SH, Waters A. A parent report measure of children’s anxiety: psychometric properties and comparison with child report in a clinic and normal sample. J Behave Res Ther 2004; 42:813-39. doi.10.1016/SAa0005-7967(03)00200-6
20. Berizi rahmat.] An Investigation of predictive role of parent thinking styles and deficient child-rearing attitudes on children's anxiety [.Shiraz Uni J2011; 3:51-6.(Persion)
21. Gropper SS, Smith JL. Advanced nutrition and human metabolism. Ceng Learn2012; 4:211-6.
22. Giacco SR, Cappai A, Gambula L, Cabras S, Perra S, Manconi PE, et al. The asthma-anxiety connection. British J Res Med2016; 120:44-53. doi.10.1016/j.rmed.2016.09.014
23. Lee YC, Lee CT, Lai YR, Chen VC, Stewart R. Association of asthma and anxiety a nationwide population based study in Taiwan. J. Affec Disord 2016; 189:98-105. doi. 10.1016/j.jad.2015.09.040
24. Lehrer PM, Karavidaz MK, Lu SE, Feldman J, Kranitz L, Smrithy A, et al. Psychological treatment of comorbid asthma and panicdisorder. J Anx Disord 2008; 22:671-83 doi. 10.1016/j.janxdis.2007.07.001
25. Harison T. Harrison's principles of internal medicine. 1th ed. Tehran Arjmand Publication. 2018; P.1-50
26. Rezaei F, Kajbaf M, Vakili N, Dehghani F. [Effectiveness of cognitive behavioral stress management therapy in general health of asthmaticpatients]. J Shahrood Uni Med 2010; 6:9-15. doi.10.22100/jkh.v6i3.101 (Persian).
27. Yamamoto N, Nagano J. Parental stress and the onset and course of childhood asthma. Bio Psychol Soc Med 2015;9:7. doi.10.1186/s13030-015-0034-4.
28. Wood BL, Brown ES, Lehman HK, Khan DA, Lee MJ, Miller BD. The effects of caregiver depression on childhood asthma: Pathways and mechanisms. J Ann All Asth Immunol2018; 121:421-7. doi.10.1016/j.anai.2018.06.031
29. Leiferman J. The effect of maternal depressive symptomatology on maternal behaviors associated with child health. J Health Edu Behave2002; 29:596-607. 10.1177%2F109019802237027
30. Bartlett SJ, Krishnan JA, Riekert KA, Butz AM, Malveaux FJ, Rand CS. Maternal depressive symptoms and adherence to therapy in inner-city children with asthma. Pediatrics 2004; 113:229-37. doi.10.1542/peds.113.2.229.

Ethics code: IR.LUMS.REC.1398.065XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 1 - ( 1-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها