:: دوره 28، شماره 2 - ( 3-1399 ) ::
جلد 28 شماره 2 صفحات 49-38 برگشت به فهرست نسخه ها
اثرات حفاظتی عصاره هیدروالکلی گل بومادران بر پارامتر‌های اسپرم موش ‌های صحرایی تیمار شده با دی اتیل هگزیل فتالات
زهرا کریم پور عالی آباد1 ، شاپور حسن زاده* 2، مزدک رازی3
1- گروه بافت شناسی مقایسه ای، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2- گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ، shasanzadehs@yahoo.com
3- گروه علوم پایه، دانشکده دام پزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده:   (2348 مشاهده)
مقدمه: اســتر­های فتالات که پرکاربردترین آن­ ها دی اتیل هگزیل فتالات(DEHP) می ­باشد و در ساخت ادوات پلاستیکی مورد استفاده قرار می ­گیرند، آلوده کننده­ های خطرساز محیط زیست می ­باشند و بر دستگاه­ های بدن از جمله دستگاه تولید مثل اثرات سمی دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات بومادران(Achillea millefolium) بر اسپرم موش ­های صحرایی تحت تاثیر قرار گرفته با DEHP بود.
مواد و روش ­ها: در این مطالعه، 45 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به 9 گروه تقسیم شدند. ­1-کنترل، 2-­شم با دریافت روزانه روغن ذرت، 3-دریافتmg/kg/day  75 عصاره هیدروالکلی گل بومادران، 4-دوز پایین فتالات(DEHP1)، 5-دوز پایین فتالات+بومادران(DEHP1+A)، 6-دوز متوسط فتالات(DEHP2)، 7-دوز متوسط فتالات+بومادران(DEHP2+A)، 8-دوز بالا(DEHP3) فتـــــالات، 9-دوز بـــالای فتالات+بومادران(DEHP3+A). همه گروه ­ها به جز کنترل به صورت گاواژ به مدت 40 روز مداوم تیمار شدند. پس از آسان کشی، اسپرم جهت بررسی پارامتر­های اسپرمی از دم اپیدیدیم استحصال گردید. داده ­های با استفاده از آزمون آماری آنوا و تست تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته های پژوهش: دی اتیل هگزیل فتالات باعث کاهش معنی دار(P<0.05) در تعداد، زنده مانی، تحرک و بلوغ هسته اسپــرم و افزایش معنی­ دار شکست DNA هسته ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسپرم در مقایسه با گروه کنترل شده­­ است. بومادران اثر مثبتی بر این پارامتر­ها داشته است.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می­ رسد بومادران با داشتن اثرات آنتی اکسیدانی می ­تواند باعث کاهش اثرات نامطوب ناشی از دی اتیل هگزیل فتالات بر پارامتر­های اسپرم می­ گردد.
واژه‌های کلیدی: دی اتیل هگزیل فتالات، گل بومادران، موش صحرایی، اسپرم
متن کامل [PDF 869 kb]   (830 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سم شناسی
دریافت: 1398/7/1 | پذیرش: 1398/10/23 | انتشار: 1399/4/10
فهرست منابع
1. Bhasin S, Kretser D, Baker H. Clinical review 64 pathophysiology and natural history of Male infertility. J Clin Endocrinol Metab 1994; 79:1525.
2. Bayasgalan G, Naranbat D, Radnaabazar J, Lhagvasuren T, Rowe P. Male infertility risk factors in Mongolian Men. Asian J Androl 2004; 6:305-11.
3. Carbone S, Szwarcfarb B, Ponzo O, Reynoso R, Cardoso N, Deguiz L, et al. Impact of gestational and lactational phthalate exposure on hypothalamic content of amino acid neurotransmitters and FSH secretion in peripubertal male Rats. Neurotoxicology 2010; 31:747-51. doi.org/10.1016/j.neuro.2010.06.006
4. Quinnies KM, Harris EP, Snyder RW, Sumner SS, Rissman EF. Direct and transgenerational effects of low doses of perinatal di-2-ethylhexyl phthalate on social behaviors in mice. PLos One 2017; 12:41-8.
5. Carbone S, Szwarcfarb B, Ponzo O, Reynoso R, Cardoso N, Deguiz L, et al. Impact of gestational and lactational phthalate exposure on hypothalamic content of amino acid neurotransmitters and FSH secretion in peripubertal male Rats. NeuroToxicology 2010;31: 747-51.
6. Liu T, Li N, Zhu J, Yu G, Guo K, Zhou L, et al. Effects of di-2-ethylhexyl phthalate on the hypothalamus-pituitary-ovarian axis in adult female rats. Reproductive toxicology 2014; 46:141-7. doi.org/10.1016/j. reprotox.2014.03.006
7. Potrich FB, Allemand A, Silva LM, Santos AC, Baggio CH, Freitas CS, et al. Antiulcerogenic activity of hydroalcoholic extract of Achillea millefolium L. involvement of the antioxidant system. J Ethnopharmacol 2010; 130:85-92.
8. Saeidnia S, Gohari A, Mokhber N, Kiuchi F. A review on phytochemistry and medicinal properties of the genus Achillea. Daru 2011; 19:173-86.
9. Cavalcanti AM, Baggio CH, Freitas CS, Rieck L, Sousa RS, Silva JE, et al. Safety and antiulcer efficacy studies of Achillea millefolium L. after chronic treatment in wistar Rats. J Ethnopharmacol2006; 107:277-84. doi.org/10.1016/j. jep.2006.03.011
10. Karabulut G, Barlas N. Genotoxic histologic immunohistochemical morphometric and hormonal effects of di-2-ethylhexyl-phthalate on reproductive systems in pre pubertal male Rats. Toxicol Res 2018; 7:859-73. doi. 10.1039/C8TX00045J
11. Rashidi I, Taherimoghadam M, Mozaffari A. [Study of anti-inflammatory and healing effects of Achillea millefolium in the treatment of indomethacin induced gasthic ulcer in Rat]. Qazvin Uni Med Sci J2005; 8:9-13. (Persian)
12. Agarwal DK, Eustis S, Reel JR, Kluwe WM. Effects of di 2-ethylhexyl phthalate on the gonadal pathophysiology, sperm morphology, and reproductive performance of male Rats. Environ Health Perspect 1986; 65:343-50. doi.org/10.1289/ehp.8665343
13. Li X, Fang EF, Scheibye M, Cui H, Qiu L, Li J, et al. di-2-ethylhexyl phthalate inhibits DNA replication leading to hyperparylation SIRT1 attenuation and mitochondrial dysfunction in the testis. Sci Rep2014; 4:6434.Doi.org/10.1038/srep06434
14. Huang XF, Li Y, Gu YH, Liu M, Xu Y, Yuan Y, et al. The effects of di-2-ethylhexyl phthalate exposure on fertilization and embryonic development in vitro and testicular genomic mutation invivo. Plos One2012; 7:22-8.
15. Jurewicz J, Radwan M, Sobala W, Ligocka D, Radwan P, Bochenek M, et al. Human urinary phthalate metabolites level and main semen parameters sperm chromatin structure sperm aneuploidy and reproductive hormones. Rep Toxicol 2013; 42:232-41. doi.org/10.1016/j.reprotox.2013.10.001
16. Pant N, Shukla M, Patel DK, Shukla Y, Mathur N, Gupta YK, et al. Correlation of phthalate exposures with semen quality. Toxicol Appl pharmacol 2008; 231:112-6.doi.org/10.1016/j.taap.2008.04.001
17. Hauser R, Meeker J, Singh N, Silva M, Ryan L, Duty S, et al. DNA damage in human sperm is related to urinary levels of phthalate monoester and oxidative metabolites. Hum Rep2007; 22:688-95. doi.org/10.1093/humrep/del428
18. Zare Z, Eimani H, Mohammadi M, Mofid M, Dashtnavard H. [Histopathological study of di-2-ethylhexyl phthalate on testes in Mouse]. J Mazandaran Uni Med Sci 2009; 19:52-9. (Persian)
19. Agarwal A, Saleh RA, Bedaiwy MA. Role of reactive oxygen species in the pathophysiology of human reproduction. Fert Ster2003; 79:829-43. doi.org/10.1016/S0015-0282(02)04948-8
20. Gilguzman E, Ollero M, Lopez M, Sharma R, Alvarez J, Thomas JRA, et al. Differential production of reactive oxygen species by subsets of human spermatozoa at different stages of maturation. Hum Rep 2001; 16:1922-30. doi.org/10.1093/humrep/16.9.1922
21. Acharya UR, Mishra M, Patro J, Panda MK. Effect of vitamins C and E on spermatogenesis in mice exposed to cadmium. RepToxicol 2008; 25:84-8.doi.org/10.1016/j.reprotox.2007.10.004
22. Zolghadri Y, Fazeli M, Kooshki M, Shomali T, Karimaghaie N, Dehghani M. Achillea Millefolium L. hydro- alcoholic extract protects pancreatic cells by down regulating IL- 1β and iNOS gene expression in diabetic Rats. Int J Mole Cell Med2014; 3:255-62.
23. Alikhanzade M, Tehranipour M. [Investigating the neuroprotective effect of alcholic extracts of Achillea biebersteinii leave on α motoneurons after sciatic nerve compression in Rats]. SSUJ 2014; 22:1323-32. (Persian)
24. Pereira JM, Peixoto V, Teixeira A, Sousa D, Barros L, Ferreira IC, et al. Achillea millefolium L. hydroethanolic extract inhibits growth of human tumor cell lines by interfering with cell cycle and inducing apoptosis. Food Chem Toxicol 2018;118:635-44.doi.org/10.1016/j.fct.2018.06.006
25. Asliranifam N, Hasanzadeh SH, Najafi GH. [The effects of hydroalcholic extract of Achillea Millefolium on invitro fertilization and emberyonic development process in Mice]. Qom Uni Med Sci J 2017; 10: 23-3. (Persian)
26. Najafi RA, Taheri A, Najafi AA, Rouhollahi M. Effect of Achillea millefolium loaded nanophytosome in the post thawing sperm quality and oxidative status of rooster semen. Cryobiology 2018;2: 4-11.
27. Salahipour MH, Hasanzadeh S, Malekinejad H. Ameliorative effects of Achillea millefolium inflorescences alcoholic extract against nicotine-induced reproductive failure in Rat. Exp Toxicol Pathol2017; 69:504-16. doi.org/10.1016/j.etp.2017.04.012
28. Jalali AS, Hasanzadeh S, Malekinejad H. Achillea millefolium inflorescence aqueous extract ameliorates cyclophosphamide-induced toxicity in rat testis: stereological evidences. Chinese J Natural Med2012, 10: 247-54. doi. 10.1016/S1875-5364(12)60050-8XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 28، شماره 2 - ( 3-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها