مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: دکتر کریم همتی (CV)

 سردبیر: دکتر افرا خسروی (CV)

مدیر اجرائی: دکتر غلام بساطی (CV)

 اعضای هیئت تحریه مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 1. دکتر نورخدا صادقی فر، استاد، دکترای باکتری شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)
 2. دکتر افشین ملکی، استاد، دکترای بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان (CV)
 3. دکتر مختار مختاری، استاد، دکترای فیزیولوژی، دانشگاه کازرون (CV)
 4. Dr Ravinder Kumar Soni، استاد، phD in Life sciences ،Dayanand Medical College & Hospital Ludhiana, Punjab, India (CV)
 5. دکتر مرجانه فولادی، استاد، دکترای پرستاری،University of Jordan in Amman (CV)
 6. دکتر ایرج پاکزاد، دانشیار، دکترای باکتری شناسی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)
 7. دکتر سالار بختیاری، دانشیار، دکترای بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)
 8. دکتر خیرالله اسدالهی، دانشیار، دکتری اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)
 9. دکتر حشمت اله نورمرادی، دانشیار، دکترای بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)
 10. دکتر محمد آخوندی، دکترای انگل شناسی، Sophia Antipolis University, Farance  (CV)
 11. دکتر زهرا منتظری، دکترای اپیدمیولوژی، University of Ottawa, Canada (CV)
 12. دکتر جهانگیر عبدی ، دانشیار، دکترای انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)
 13. دکتر نجات مهدیه ، دانشیار، دکترای ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (CV)
 14. دکتر اسفندیار محمدی،دانشیار، دکترای مدیریت، دانشگاه ایلام (CV)
 15. دکتر عنایت نیکو پور، دکترای ایمنولوژی، University of Michigan (CV)
 16. دکتر سبحان غفوریان، استادیار، دکترای میکروبشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)
 17. دکتر اسد میرزایی، دانشیار، دکترای انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)
 18. دکتر فرید عزیزی جلیلیان، استادیار، دکترای ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی همدان (CV)
 19. دکتر زینب غضنفری، دانشیار،  دکترای آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV-----)
 20. دکتر جمیل صادقی فر، استادیار، دکترای مدیریت خدمات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)
 21. دکتر محمدرضا کفاشیان، دانشیار، دکترای فیزیولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)
 22. دکتر آرمان آزادی، استادیار، دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام (CV)
 23. دکتر مریم محمدی، استادیار، دکترای آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (CV)
 24. دکتر راضیه امینی، استادیار، دکترای پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی همدان (CV)
 25. دکتر فاطمه کشاورزی، استادیار، دکترای ژنتیک مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج (CV)
 26. دکتر فاطمه غفاری فر، استادیار، دکترای انگل شناسی، دانشگاه تربیت مدرس(CV)
 27. دکتر اشرف دیرکوند، استادیار، دکترای بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی ایلام(CV)
 28. دکتر مرتضی شمس، دکترای انگل شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام(CV)
 29. دکتر کوروش سایه میری، استاد، دکترای آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام(CV)
 30. دکتر زینب غضنفری، دانشیار، دکترای آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام(CV)
 31. Dr Zamberi Sekawi ، استاد، دکترای میکروب شناسی پزشکی، دانشگاه پوترا ، مالزی(CV)
 32. Dr Nama Penuh، دانشیار، دکترای تغذیه، دانشگاه پوترا، مالزی(CV)
 33. Dr Normala Ibrahim، دکترای سلامت جامعه، دانشگاه پوترا، مالزی(CV)
 34. Dr Shamsul Bahri Hj Mohd Tamrin، دانشیار، دکترای دامپزشکی، دانشگاه پوترا، مالزی(CV)
 35. Dr Rajesh Ramasamy، دکترای ایمنولوژی،دانشگاه پوترا، مالزی(CV)
 36. دکتر ایرج شهرامیان، دانشیار، تخصص گوارش کودکان، دانشگاه زابل(CV)
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام:
http://sjimu.medilam.ac.ir/find.php?item=1.40.20.fa
برگشت به اصل مطلب