:: دوره 27، شماره 2 - ( 3-1398 ) ::
جلد 27 شماره 2 صفحات 159-168 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر کفش پاشنه بلند بر نیروی عضلانی، نیروی تماس مفصل زانو و نیروی تماس مفصل کشککی رانی
کیوان شریف مرادی 1، محمد تقی کریمی2
1- گروه تربیت بدنی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران ، Ksharifmoradi@gmail.com
2- گروه ارتوپدی فنی، دانشکده توان‌ بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده:   (1509 مشاهده)
مقدمه: استفاده از کفش های پاشنه بلند بر مفصل زانو اثرگذار است و می تواند خطر ایجاد ارتروز در مفصل زانو را بالا برد. هنوز تحقیقی که نیروهای تماس مفصل زانو و مفصل کشککی رانی را بررسی کرده باشد وجود ندارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر کفش پاشنه بلند بر نیروی عضلانی، نیروی تماس مفصل زانو و نیروی تماس مفصل کشککی رانی حین راه رفتن می باشد.
مواد وروش ها: تعداد 9 دختر جوان با دامنه سن 83/3±34/21 سال، قد 14/0±49/1 متر و جرم 76/1±54/60 کیلوگرم به صورت تصادفی در این مطالعه شرکت کردند. متغیرهای راه رفتن هر آزمودنی طی سه مرحله با کفش پاشنه دار 6 سانتی متری، باکفش پاشنه دار 3 سانتی متری و بدون کفش اندازه گیری شد. تمامی اندازه گیری ها از پای راست آزمودنی ها صورت گرفت. دستگاه تحلیل حرکتی Qualysis و فورس پلیت Kistler جهت ثبت داده ها استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق نرم افزار اوپن سیم برای متغیرهای نیروی عضلات و نیروی تماس مفصلی صورت گرفت. نرم افزار SPSS (Repeated Measures) جهت تجزیه و تحلیل داده در سطح معنی داری(α=0.05) به کار گرفته شد.
یافته های پژوهش: نیروی داخلی خارجی تماس مفصلی زانو حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند 6 سانتی متری 07/4±66/3 N/BW به دست آمد که به طور معنی داری از وضعیت راه رفتن بدون کفش بیشتــــر بود(P=0.05) نیروی قدامی خــلفی مفصل کشککی رانی به مقدار 27/0±71/1 N/BW بود که به طور معنی داری به میزان 61/0 N/BW از راه رفتن بدون کفش بیشتر بود(P=0.001). هم چنین نیروی عمودی مفصل کشککی رانی به طور معنی داری حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند 6 سانتی متری از وضعیت راه رفتن بدون کفش بیشتر بود(P=0.025). هیچ گونه اختلاف معنی داری در نیروهای مختلف قدامی خلفی، عمودی و داخلی خارجی حین راه رفتن با کفش پاشنه بلند 6 سانتی متری و پاشنه بلند 3 سانتی متری در مفصل زانو و مفصل کشککی رانی مشاهده نشد(P<0.05).
بحث و نتیجه گیری: پوشیدن کفش های پاشنه بلند نیروی تماس مفصلی در کمپارتمانت داخلی زانو، نیروی تماس مفصلی کشککی رانی را در فاز استنس گامبرداری افزایش می دهد افزایش این نیروها به صورت تجمعی حین راه رفتن، می تواند مفصل را در معرض خطر تخریب و آرتروز قرار دهد. دردهای مفاصل زانو و کشککی رانی، علائم هشدار دهنده پوشیدن کفش های پاشنه بلند می باشند، توصیه می شود به جـــای اســتفاده از کفش های پاشنه بلند به دلیل اثرات زیانبار آن بر مفصل زانو و کشککی رانی، از کفش های معمولی تخت و یا کفش های با حداقل ارتفاع پاشنه استفاده گردد.
واژه‌های کلیدی: کفش پاشنه بلند، راه رفتن، مفصل کشککی رانی، نیروی عضلانی، نیروی تماس مفصلی
متن کامل [PDF 730 kb]   (241 دریافت)    

دریافت: 1398/4/29 | پذیرش: 1398/4/29 | انتشار: 1398/4/29XML   English Abstract   Printدوره 27، شماره 2 - ( 3-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها