:: دوره 28، شماره 4 - ( 8-1399 ) ::
جلد 28 شماره 4 صفحات 90-99 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش انعطاف ‌پذیری روان‌ شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران شاغل در بیمارستان‌ های شهر اهواز
ساره میرشکار1 ، سید اسماعیل هاشمی 2، مهناز مهرابی زاده هنرمند1، نسرین ارشدی1
1- گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
2- گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران ، esmaeil12140@yahoo.com
چکیده:   (354 مشاهده)
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش انعطاف ­پذیری روان­ شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران  شاغل در بیمارستان ­های شهر اهواز بود.
مواد و روش‌ ها: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع پیش ‌آزمون-پس ‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان‌ های شهر اهواز در سال 1397 تشکیل می ‌دهند. نمونه پژوهش به روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شد؛ تعداد 40 نفر از پرستاران با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و به صورت تصادفی به یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل گـــمارده شـــدند. آزمودنی­ های هر دو گروه قبل از شروع مداخله و پس از آن به پرسش نامه­ فرسودگی شغلی مسلش و مقیاس کار هیجانی دیفندورف و همکاران پاسخ دادند. در مورد گروه آزمایش مداخله درمانی شامل 3 جلسه آموزش انعطاف پذیری روان شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد اجرا گردید، آزمودنی ­های گروه کنترل نیز در انتظار مداخله قرار گرفتند. داده ­ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ‌های پژوهش: نتایج تجزیه و تحلیل داده ­ها نشان داد که بین دو گروه از لحاظ فرسودگی عاطفی(P=0.001, F=223.014) و کار هیجانی(P=0.001, F=273.731) تفاوت معنی ­داری وجود دارد.
بحث و نتیجه ­گیری: بر مبنای یافته ­ها، می ­توان بیان داشت که آموزش انعطاف‌ پذیری روان ‌شناختی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد می­ تواند برای کاهش فرسودگی عاطفی و کار هیجانی در پرستاران مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: انعطاف‌پذیری روان‌شناختی| درمان پذیرش و تعهد| فرسودگی عاطفی| کار هیجانی ،
متن کامل [PDF 643 kb]   (136 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1397/10/15 | پذیرش: 1397/11/17 | انتشار: 1399/8/10

Ethics code: ee/97.24.3.17688/scu.ac.irXML   English Abstract   Printدوره 28، شماره 4 - ( 8-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها