:: دوره 27، شماره 1 - ( 1-1398 ) ::
جلد 27 شماره 1 صفحات 85-94 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین(MRSA) و تعیین ژن مقاومت به آمینو گلیکوزیدaac(6΄)-Ie/aph(2˝) جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های امام حسین، لقمان حکیم و پارس تهران به روش PCR
مینا کاوسی1 ، فهمیه نعمتی منصور2، سید محسن مهدیون3
1- گروه میکرو بیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- گروه بیوتکنولوژی. دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، mohsen.mahdiyoun@yahoo.com
3- گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
چکیده:   (1535 مشاهده)

مقدمه: استافیلوکوک اورئوس یکی از مهم ترین عوامل عفونت های منشاء گرفته از جامعـــه و منــــشاء گرفتـــــه از بیمارســــتان را پدید می آورد. آمینوگلیکوزیدها عوامل باکتری کش قدرتمندی هستند که اغلب به صورت ترکیبی همراه با بتالاکتام ها یا گلیکوپپتیدها در درمان عفونت های استافیلوکوکی مصرف می شوند. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین فراوانی ژن aac(6΄)-Ie/aph(2˝) کدکننده یکی از مهم ترین آنزیم های تغییردهنده آمینوگلیکوزیدها به همراه ژن mecA که موجب مقاومت به متی سیلین می شود، به روش دیسک دیفیوژن و PCR در ایزوله های بالینی MRSA است.
مواد و روش ها: در این مطالعه 174 ایزوله  MRSAجدا شده از نمونه های مختلف بالینی نظیر خون، خلط، اگزدای تراشه، برونش، پلور، ادرار، زخم و کتتر، برای تعیین مقاومت دارویی آنتی بیوتیک های اریترومایسین، کلیندامایسین، سیپروفلوکساسین، جنتامایسین، سفازولین، ریفامپین، داکسی سیکلین، کوتریموکسازول و ونکومایسین با روش انتشار دیسک کربی-بائر با توجه به رهنـــمــــون های CLSI مورد بررسی قرار گرفتند. وجود استافیلوکوک اورئوس مـــقاوم به متی ســـیلین با گزاشتن دیسک های آنتی بیوتیکی اگزاسیلین و سفوکسیتین بررسی و تایید شد. سپس DNA ایزوله های MRSA برای یافتن ژن های mecA و ژن مقاومت به آمینوگلیکوزیدهاaac(6΄)-Ie/aph(2˝) توسط روش PCR مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های پژوهش: نتایج آنتی بیوگرام نشان داد تمامی سویه ها به اگزاسیلین و سفوکسیتین مقاوم بودند و پس از آن بیشترین مقدار مقاومت به اریترومایسین با 8/84 درصد مشاهده شد. هم چنین تمام ایزوله ها به ونکومایسین حساس بودند. با انجام  PCR100 درصد سویه ها از نظر ژن mecA و 3/78 درصد سویه ها از نظر حضور ژنaac(6΄)-Ie/aph(2˝) مثبت بودند.
بحث و نتیجه گیری: بررسی ها نشان داد که در ایزوله MRSA درصد شیوع ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها بسیار زیاد می باشند.
 

واژه‌های کلیدی: ژن mecA، آنزیم مقاومت به آمینوگلیکوزیدها، استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین
متن کامل [PDF 759 kb]   (581 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1396/3/25 | پذیرش: 1396/11/23 | انتشار: 1398/1/26XML   English Abstract   Printدوره 27، شماره 1 - ( 1-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها