:: دوره 26، شماره 4 - ( 8-1397 ) ::
جلد 26 شماره 4 صفحات 64-73 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر حامی همتا بر میزان بارداری هم زمان با شیردهی در زنان نخست زا
ذلیخا کرم الهی 1، شهناز ترک زهرانی2، علی رضا اکبرزاده باغبان3، هاشمیه چهره4، منیره محمد حسن نهال5
1- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران ، mohamad20101@gmail.com
2- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
3- گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
5- گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
چکیده:   (1414 مشاهده)

مقدمه: بارداری های متوالی و با فاصله کمتر از 2 سال با پیامدهای نامطلوب مادر و نوزاد همراهند. آموزش و حمایت زنان در زمان شیردهی یکی از راهکارهایی است که برای رعایت فاصله مناسب بین موالید به کار گرفته شده است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر حامی همتا بر استفاده از روش های تنظیم خانواده و میزان بارداری هم زمان با شیردهی در زنان نخست زا در شهر ایلام انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای، تعداد 240 زن نخست زا با روش نمونه در دسترس انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برنامه گروه شاهد شامل آموزش های معمولی بود و گروه آزمون علاوه بر آن از حمایت 30 مشاور طی 6 ماه پس از زایمان برخوردار بودند. پرسش نامه توسط 154 نفر از شرکت کنندگان(79 نفر گروه آزمون و 74 نفر گروه شاهد) تکمیل گردید. این مطالعه مداخله ای در  زایشگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی سطح شهر ایلام از تیر ماه 1389 تا فروردین ماه 1391 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه در پایان ماه 6، 12 و 24 جمع آوری شد سپس با استفاده از 16 vol.SPSS و تست های آماری تعیین میانگین، درصد، آزمون کای دو، تست فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در پایان 24 ماه بعد از زایمان، میزان حاملگی هم زمان با شیردهی در گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر از گروه آزمون بود(گروه شاهد 20 درصد در مقایسه با 1/5 درصد گروه آزمون P=0.005). زمان وقوع حاملگی در گروه شاهد به طور معنی داری زودتر از گروه آزمون بود(56/3±6/9 ماهگی در مقایسه با 25/1±25/18 ماهگی در گروه آزمون P=0.01). دو گروه از نظر زمان شروع روش پیشگیری از بارداری تفاوت آماری معنی دار داشتند(گروه شاهد 35/61±71/72 روزگی در مقایسه با 71/36±02/10 روزگی گروه آزمون P=0.001).
بحث و نتیجه گیری: آموزش و مشاوره به موقع به زنان جوان و کم تجربه، می تواند از وقوع حاملگی در دوران شیردهی جلوگیری کند.

واژه‌های کلیدی: حامی همتا، نخست زا، شیردهی، روش های تنظیم خانواده
متن کامل [PDF 779 kb]   (415 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامائی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۴/۲۵XML   English Abstract   Printدوره 26، شماره 4 - ( 8-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها