:: دوره 24، شماره 6 - ( 11-1395 ) ::
جلد 24 شماره 6 صفحات 54-65 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در بین کارشناسان بهداشت حوزه معاونت بهداشتی استان ایلام در سال 1393
خلیل علی محمدزاده 1، سید مجتبی حسینی2، شهناز ملکی2
1- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران ، dr_khalil_amz@yahoo.com
2- گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
چکیده:   (3715 مشاهده)

مقدمه: امروزه فرسودگی شغلی و متغیرهای موثر در کاهش یا افزایش آن به عنوان یکی از مباحث مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی است. بنا بر این بررسی ارتباط متغیرهای کلیدی توانمندی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی کارکنان  در حل مسائل و معضلا ت منابع انسانی و بالندگی سازمان ها موثر می باشد.

مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی همبستگی است جامعه آماری پژوهش تمام کارشناسان بهداشت  شاغل در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 93 است. تعداد 148 نفر از آنان به روش طبقه ای با استفاده از جدول کرجسی و مورگان(1970) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه های استاندارد توانمندی روان شناختی اسپریتزر(1995)، کیفیت زندگی کاری والتون(1973)، فرسودگی شغلی ماسلاچ(1985) و چک لیست محقق ساخته بوده است. از نرم افزار  SPSS vol.22، روش آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و جداول مربوطه و روش های آمار استنباطی کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و جدول آنالیز واریانس جهت تحلیل داده ها استفاده گردید.

یافته های پژوهش: بین توانمندسازی روان شناختی و فرسودگی شغلی کارشناسان بهــداشت رابــطه معکــوس و معنــاداری r=-0.280 وجود دارد. از میان ابعاد توانمندسازی فقطt  متناظر با بتای احساس معناداری در شغل با ضریب 314/0-  در سطح خطای کمتر  5 درصد معنادار است. هم چنین بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی کارشناسان بهداشت رابطه معکوس و مـــعناداری  r=-0.154  وجود دارد و از میان ابعاد کیفیت زندگی کاری فقطt  متناظر با بتای  تامین فرصت رشد  با ضریب 379/0-  در سطح خطای کمتر از  5 درصد معنادار است.

بحث و نتیجه گیری : نتایج، اهمیت انجام مداخلات موثر در زمینه اجرای برنامه های آموزشی توانمندسازی کارکنان و بهبود کیفیت زندگی کاری با تاکید بر ابعاد احساس معنی داری شغل و تامین فرصت رشد در جهت پیشگیری از فرسودگی شغلی کارشناسان بهداشت توسط مدیران و برنامه ریزان  این حوزه  را نشان می دهد.

واژه‌های کلیدی: توانمندی روان شناختی، کیفیت زندگی کاری، فرسودگی شغلی، کارشناسان بهداشت
متن کامل [PDF 696 kb]   (2198 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دریافت: ۱۳۹۴/۳/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴XML   English Abstract   Printدوره 24، شماره 6 - ( 11-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها