:: دوره 23، شماره 5 - ( 8-1394 ) ::
جلد 23 شماره 5 صفحات 173-181 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانو پارتیکل های نقره و روی بر باکتری های پاتوژن سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس
یاسمن السادات نبی پور1، آرمان رستم زاد2، سلمان احمدی3
1- دانشگاه ایلام
2- دانشگاه ایلام ، a.rostamzad381@yahoo.com
3- دانشگاه مازندران
چکیده:   (9144 مشاهده)

مقدمه: در این تحقیق کارایی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره و روی بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی پاتوژن مقاوم و شایع عفونت های بیمارستانی بررسی گردید. در این مطالعه غلظت اولیه باکتری ها ثابت بود و فقط سویه های باکتری های مورد بررسی و نانوذرات متغیر بودند.

مواد و روش ها: ابتدا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از واﻛﻨش گرﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳـﻲ و ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ و اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨـﻪ، ﻧــﺎﻧﻮذرات ﺑــﺎ اﻧــﺪازه ﺣــﺪود  35-20 ﻧــﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﺑــﻪ روش رﺳﻮب ﮔﻴﺮی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ سنتز ﺷﺪ. جهت بررسی تاثیر غلظت های مختلف نانوذرات بر باکتری ها به روش ماکرودایلوشن غلظت های 01/0 درصد، 1/0 درصد، 5/0 درصد، 1 درصد  و 5/1 درصد از نانو پارتیکل های نقره و روی(محیط کشت+ نانوذرات) تهیه گردید. سپس غلظتcell/ml  105 از هر یک از باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا تهیه گردید. ظروف حاوی محیط کشت های تیمار(باکتری+نانوذرات) و محیط های کشت کنترل در انکوباتور شیکر  با 250 دور در دقیقه در دمای 37 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت قرار داده شدند. پس از طی شدن مدت مذکور، از چگالی نوری در طول موج nm 600 برای اندازه گیری غلظت باکتری ها استفاده شد و OD محیط های تیمار و کنترل+ و  کنترل - تعیین شد. از رقت های نانوذرات در محیط کشت باکتری جهت کالیبر نمودن دستگاه اسپکتروفتومتر به عنوان محلول بلانک استفاده شد. این آزمایش سه مرتبه تکرار شد و میانگین نتایج گزارش گردید اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﻲ دار می ﺑﺎﺷﺪ(P<0.01)

یافته های پژوهش: در نتایج آنالیز آماری ﻣﺸﺨﺺ ﺷــﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺎﻧﻮ پارتیکل ها Zn Ag  غلظت 5/0 درصد نانوذرات باکتریساید و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺬف تقریباً 100 درصد ﺑﺎﻛﺘﺮی های اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس، سودوموناس آئروژینوزا بوده و ﻏﻠﻈﺖ 01/0  درصد در مورد هر دو باکتری باکتریواستاتیک می باشد.

بحث و نتیجه گیری: در تست های آزمایشگاهی این تحقیق، باکتری ها بعد از تماس با نانوذرات از  بین رفتند .بنا بر این استفاده از نانوذرات فلزی جهت مقابله با عفونت های باکتریایی به عنوان روش جایگزین آنتی بیوتیک ها می تواند موثر باشد.

 ﻧﺘﺎﻳﺞ به دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮ ذره و درﺻﺪ ﺣﺬف ﺑﺎﻛﺘﺮی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد.

واژه‌های کلیدی: نانوپارتیکل، ماکرودایلوشن، انکوباتور شیکردار، باکتریواستاتیک، باکتریساید
متن کامل [PDF 625 kb]   (11050 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروبشناسی
دریافت: 1393/3/18 | پذیرش: 1393/11/4 | انتشار: 1394/9/8


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 5 - ( 8-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها