:: دوره 23، شماره 4 - ( ضمیمه شهریور 1394 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 85-94 برگشت به فهرست نسخه ها
افزایش در محتوی mRNA انتقال دهنده‌های لاکتات متعاقب القاء دیابت و تمرین استقامتی در مغز رت های دیابتی
روح الله نیکویی1، ملیحه آوسه2، علی قاسمی کهریزسنگی3، محسن منظری توکلی2
1- دانشگاه شهید باهنر کرمان ، r_nikooie@uk.ac.ir
2- دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- دانشگاه قم
چکیده:   (5678 مشاهده)
مقدمه: سوبستراهای غیر گلوکزی از جمله کتون بادی ها و لاکتات نقش مهمی را در تامین انرژی مغز در شرایط دیابت و چاقی ایجاد می کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن انتقال دهنده های لاکتات MCT1 و MCT2 و MCT4 در مغز موش های صحرایی سالم و دیابتی بود.
 مواد و روش ها: تعداد 35 موش صحرایی نژاد ویستار نر در سن 8 هفتگی در چهار گروه کنترل سالم(7=n)، تمرینی سالم(8=n)، کنترل دیابتی(10=n) و تمرینی دیابتی(10=n) تقسیم شدند. دیابت از طریق ترکیب تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین ایجاد و تمرین استقامتی به مدت 8 هفته بر گروه های تمرینی اعمال شد. بیان نسبی ژن MCT1، MCT2 و MCT4 در کورتکس، هیپوکمپ و مخچه با تکنیک Realtime-PCR انجام و با استفاده از روش 2–&Delta&DeltaCT محاسبه گردید. جهت تعیین معنی دار بودن تفاوت بین متغیرها از آزمون آماری تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید.
یافته های پژوهش: القاء دیابت باعث افزایش قابل توجه بیان ژن MCT1 در کورتکس(91/1 برابر)، MCT2 در کورتکس (98/1 برابر)، هیپوکمپ(70/1 برابر) و مخچه(52/2 برابر) گروه کنترل دیابتی در مقایسه با گروه کنترل سالم گردید. بیان ژن MCT1 در کورتکس بین گروه های تمرینی دیابتی و کنترل دیابتی معنی دار بود(P<0.05). تفاوت معنی دار بین بیان ژن MCT2 در کورتکس(P<0.05) و مخچه(P<0.05) بین گروه های تمرینی دیابتی و کنترل دیابتی دیده شد. بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تغییرات حاصل از تمرین و دیابت در بیان ژن انتقال دهنده های لاکتات در جهت حمایت از برداشت مغزی لاکتات صورت می گیرد.
واژه‌های کلیدی: بیان ژن انتقال دهنده های لاکتات، تمرین استقامتی، دیابت نوع 1
متن کامل [PDF 796 kb]   (1349 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1393/3/3 | پذیرش: 1393/6/1 | انتشار: 1394/7/25


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 4 - ( ضمیمه شهریور 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها